Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι Ό   ααπιπσπΜ
ο μονασικός που
απ ΠΜ" Η" - ΜΜΜ
- · ΜΜΜ
Η 7 - _ Μυρπιακσ
τα" Σποτ· 31 Π 2'
Δ/ντπς: ο. Νικοααῖσπς _ _ ° ' # σ
Διευθυντής Συνεπως: απτο: ΜΑΚΡΗ: @ Διασυρμός στπν εραμο για τους πρωτααπατες Επαόσας. 'ή
ΠΕΜΠΤΗ “πωπω Με ο Μ. 46022 ' οι οποίοι γύρισαν αυτα και σῶμα τα κρόνια πίσω: όπως ω _
το αστα στο τα· Αβίβ. ετσι και καες στο Μπερ τε” Β ·
α ) ,. ι ο
τιΟ|'“'α 'θ'Ο _ “ '  “ο '
κατ· ευσπμισμαν Μ°'°
τα τραγικό συνονρυαευμα του Βίκτορ οΜαΜε ιεσκατι παπα Ο κ"" 'ΥΟ ¦ _
κόντρα στα Χόασεπ ΔΙΧΩΣ ΜΔ ΜΔ· ¦
ακα εγκαινια ο πόσα εικόνας. ξέἩ$:8="= ,9 χ
οτισαποτε από περαν τας -ερυορόπευκπς· αττας και του αποκαεισμου σα συνιστούσε
αναπόντεκα ετεπιτα
σει ζωντανό τον σπυμπιοκό
ως τα τόπος. όμως αταν
ασυνατσν να πωπω·
το εξαιρετικό σουτ γκαπ του Με.
στο 70'
"·'Κ'Ξ¦ ΚΑΙ "Ρ°"°Π"'Η¦
'°'·'·ΞΑΠ ¦'·'Π ΔΗΜ·
Με Μαμά" μυσπσ και
μππεγμενα Μια. ο ρρυπος
σαν είχε καμία εαπισα από·
ναντι σε μια μετρια μεν. Μπα
οργανωμένα αμόόσ
Μωυσή
στα Μπερ
-τ|   γ
τόσα: ' ε'. ' γ
“ ' ' και τώρα τι: #=ἶ=:  7  ·
' το να πορευτεί ο οπυμπισκός με _ _
" ΚΔ Μ ε Ν σ αυτό το συνορα και αυτόν τον ωρα σε, ΜΜΜ" ° ΜΜ° “° Μ"
εκει ξεσπόσει σε πραματα. ενα ο τσόρι
ΧΑ Ρ Τ ' ” προσπαθεί να τον Μαι...
Ο Β'ΚῖΟΡ
προπανπτα μοιαζει Με"
·επικίνσυνπ Μωα
ρ ισπανός θεωρείται Μ
“περιμενα από τον οπα”“°κὁ Κ.. με '°' Μ" ω ·   _
πιέζει ενόψει προκριματικών ' ΕΥ""¦" ο "σ όσα " = Ε  Ν Α Η Ε Α Π Ο
για τα Γιααρόπα. οι ·ερυ- εκτυπικαακαν στα δυο
ΟΜΜ"'°'· °'°Μ°°' Μ" °"|βεω "°'ς με ¦ως |°Ν". Τ Η Ν Α Ρ χ Η 
"' Πάω" "ω"" όπως ήταν απόρροια Μανυμα για γενικό Ξππωμα από τα
κόκιστου προνΝΠ·
ματισμου και ατυκόστατων επι
σιοίκασπ και Με" κανείς στν
μπορεί να θεωρείται ·σίγουρσς·
ενόψει νεας σεζόν
σ'αγαπυτερπ αποτυκία και από
αυτα του πιο· ο που όταν μια νέα
φαω με νεα σιοίκπσπ. τώρα σον υπαρκει
καμία σικσιοπσγία· των" μετα το ματς
οι ανθρωποι του οπυμπιακσυ
ΗΠΟῖ|Δ: ·Είναι '
ωρας· ο καμπή
σπμαντικό να παραμείνουμε ,
οταν Ξυρῶπα ο πρέπει °°· Μ ° "Μ"Ψ ' · ·
' οπασόιίπστε να προκριρσυμε "Μ" "Μ Μ ω α" · Η"Μ= ·Δκσπσυσπσαμε το απανο
Α Ν ε  Β Ξ ϊ Η Ν γ αω< °"'“Μ '°° "°°Μ° Μ.Μ? Μ ασ" 'ω Τώ μ" . Τ° "'°'έψ°" °Μ 'Π' °°Μ Ο
Λιγκ: ο ΠΡΩΗΝ: ·"αρμμε ρ" "χ" Ν Μα' ΔείΞαμε αυτοπεποίσπσπ και σισρκεισ ο
ΕΥΟΥΝΗ Ο Β||(ΤΟΡ
·Δυτιί τα στιγμα πρεπει να Μπρουκ ταν αρα·
γματικότπτα και να μετασερουμε τους στόχους
ΗΜ” °ΜΜωΚὐ και μεν ο °πυμπιακός είναι μεγσπυτερσς
συαπσγος και εκει καπυτερσυς παίκτες,
' από στο γαπεόο εμείς τους κοιτσΞαμε στα
ίσα ο Δεν είναι μόνο το αποτεπεσμα. είναι
ένα ποσό σκππρό
μας στα προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ ο
Δεκσμσι όσα ταν ευσυνπ σε ό.τι εκεινα κανει με
ταν προετοιμασία ο Δέχομαι όσες τις ευσυνες.
ότι μόνο για τον ακεσισσμό των Μισιῶν απο
και για τον στεσιασμό τας σμασας από το
Ξεκιναω τας προετοιμασίας·
-τῶρσ το πρώτο που πρεπει να κανουμε είναι
να σου” τι έφταιξε και να αρεσουν συντομα
πυσεις ο Ζαταμε ουγγνῶμπ από τον κόσμο μας
ο Δεν ατασπκαμε στο υι·ος των περιστασεων
ο 'ιιρρα στον σπυμπιακό κατω από ααρόΕενες
ωνοακες. όταν όσα είτε Ξεκιναω· π προετοιμασία ο Νιώθω ετοιμος για ταν επόμενα μερα
ο πρεπει να αναπυσουμε ουκραιμα το απμερινό παικνίσι ο ο προκριματικός του Γιουρόπο Λιγκ ειναι κοντό ο Δεν απειπιίσαμε
καθόσον τον αντίαααα ο Δν σαν σαμιουργείς
Μις. στν μπορείς να Βασίστη
Τρεσαμενοι οι ΜΜΜ πανπγνρποιιν στο”. ταν πρόκρισπ ε
'Ο ΕΦΕΡΕ ΤΟΥΜΠΑ
και το γεγονός ότι ασίΕαμε καπό και παρισσμενα και προκρι·ακαμε ο 'ισως α προετοιμασία του οπυμπιακου να όταν πιγότερο καπό
σε απόσα με τα στα μας·
Μ"Κ2 ·Είναι Μ κατόρ·αμα αυτό που Μ· |
Ο Λ"ΔΞ ( '-2)
Μ_ΕΠΕ'|Ε του ΠΑΟΚ Πλ
'ΜΕ' 00 Ϊ" Γ|°ΥΡ°"| ΝΠ(
¦ΦΠΙΡΟ"ΟΥΛ Ο::
ιιΕ"'ΜΕΠ°ΥΜΕ“. ΕΛΛΗΠ'"ιι
οι ρεσσαπσνικείς “ΜΜΜ
μόπις στο ο' με τον Αθανασιοσπ. ετοσαν “πως ευκαιρίες
στα συνεχεια αθανασιόόπς
23'. 28'. τσακ ΠΊ και Μ·
σακαν ταν ισοραρισπ-συτρσ
Μαιο στις καθυστερασας του
Στο περιοώριο τας συνεντευΕας τυπου για
το τουρνουα που θα γίνει σταν κρατα τον Σεπτεμρρπ. ο κόουτς των πρωτσεππτὡν Ξεκαθαρισε: ·Δεν σα παρουμε “τεσσσρι' οταν αμα”
μας. γιατί εκουμε όσα τρεις 'Ξαππνες παίκτες.
“ω¦ω Μ¦“Μ" "ε ΜΗΝ τους πρίντεζα. Αγραρόνπ. Παπαπετρσυ.
ω" "οκ" . ¦¦° Η που μπορουν να αντεπετεποουν οταν πίεσα
° "ΜΚ Η" ”απ" απο" ο ο οπυμπιακός των και κρόνια απαιτει τα
°¦ "ΜΒΜ ω" "Μαιο" "¦ επαανικό στοικειο στο ρόστερ του·
τρία παπα πριν από το ααα
Η ῖ°Ψ““° ““Βω““ “°'.“°Μ παταει ικα"- .νιιιιιττιιρ·τ- τικ
° Κ““Μ' με “Ἡ “Μ ΚΜ" ι·κο ο ο 22κρονος αστοατο ο πρωτες
ΜΝ” '° "2 Μπορω/ω- ομασες τον απο". τα
ντερ Μπακ· στα Μ ονεαρός θα παει σα· ΣΕΛΙΔΑ 3 ερι·ικα του απο· νεικός για να παρει πρό· _> ν
«πωπω τις να. τόσα" ο ταΜνταυ- = ι
πονας του στο κος ΑρσενόπσυΜ ίωτινα .χ ι .
καπόγιο και αναισ- μεταγραρα από ταν Μασαμία  ' ή
απο· τους πρα- καπνών) πείσει τους προπο- η
αόρατες ως γατες ότι θα αντεΕει στον 1 η
μια τα” πόσα ρυθμό των επαγγεπματικἡν ή
στους Μπους προπονπσεαν
εκτός
αποστοπιίς
ο ΜΗΝ ο
ο Βίκτορ εκανα
ταν τεπευτσία
στιγμα από τα
του” τον ΜπαμΒισνό. προτιμώντας
να εκει στον παγκο
περισσότερες
παρεις στα πιο
ίΜανιατπ.
Με" Μπα στα Μπερ
:τα ο Με εντοπιί του
Ισπανού Μι' οι
παίκτες εκαναν εναν
ΠΜ ΜΝ” το”
ΜΚ ΟΡ°#°Κ Μ
Μαιο να να ξερω·
σιγα τα μυαπό τους
ΔΕ" ΝΠ Με
ο Μ' ο Από το
Νότιγκσμ ο τακτά;
εστειπε τις ευκες του
για πρόκρισπ στους
τόσος συμπαίκτες του
ι ΣΗΜΕΡΑ Ο' ΡΕΒΑΝΣ
ΤΟΥ 30" ΠΡΟΚΡ'ΜΑΤ|ΚΟΥ
ΓΥΡΟΥ ΤΟΥ "'ΟΥΡΟΠΑ Λ""( |
πικ ετσκκοπ·ιιτ - παπποκπκίκοτ ιερό μμ.
οτε τν αρα" σι ο Μυρίζει ο 'Μπος τόνι ταπρίν ο
πετ ΠΜΝΜΔ - ΜκαΜρ στο πωπω “τα
μμ. οτε τν σποτ· ει ο Διευ
αυνει ο Δυστριακός Ρόμπερτ πα απο" παιχνίτορτζενκΜρ ο αεκ - τειιτ Μ: παΜπναΜτ
Η"- (9.ω μ.μ.. "Μίλ- - ΑΙ' 'Φ. ΜΜΜ'
των" τι ο Διαιτπτας ο Νιόν - Με ι-α. Σεντ
πως· από το ισραιίπ Ξτιεν ο ΔΕΚ α-α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα