Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Χαράτσι στα... ψίχουλα τριτέκνων, πολυτέκνων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
    Προειοιιιατοιιααιε για ανοικτα ΜΜΜ 
|^ ΣεΜετΑορΑΣΗε ΜΜΜ
Σκια τιμισ8λὴνοΠ κανε η ΜοΜαα Μπι" ι ιιιοιΣιοι Με ιι. αι ια!. Ο
στην ατακα ντι
Η ανεἔαοτησία τη; σταφίδας
μας Μηοὡθηκε με αίμα. Πολύ αίμα. Ήρωες και μαοτυ
=Ξἐἔ“Ἡ“°ἔἑᾶ Ο ΝΠο8 ΠαΠα8 στα δαμοκρατἰα Ι “Μένα το τωρα
οσοι οι·κ8ικοῦν Ο Ο ΠΠ 000Π8 αερασαν
ΞΐΞΜωι «Θα ελεγαθει λετιτομερω8 ω8;ΒΣεἩω
Μ Μ Μ Μ ΙΙ ΠοινικΙι ΚΠΪΠσ[ΠσΠ των ο Μας Μ Μ
νομιμοποίηση οσο·
 ατιοΨἡφιων καναλαρΧὡν»
ντο" (για τις τηλεοπτικές
Μαιας) ο· ως μιλοὐν για
καθεστώς Μαιας.
ΞΞΓ^ΣΠΚΗ Ο ΟΓΑ επι 'λλει Χα τοση ο 38% στα επιδο ατα τωΧὡν οικο ενειὡν
0ΨιιΧαριι8 βο Ρ μ μ φ γ
τιθελε αλλα ,Ϊ ι Π ° 
δενΙιτιοροὐοε Η τ · ν 
να καταθέσει Δ 
ο μ Φ ν _ έ
Καβγα8για“
'- - τοΕΚΑΣ!
Ο Μαντα8
Ι .ι .ι ι
Ι του ΣΥΡΙΖΑ
Οι φωνές του Καοιδιαριι " ι· ¦ ο 'τ Κ ή , -_
.ι λ Ι '› ι' ' ' - ·
σαιν Επιτροιιτι για τα θα- ι 1 .  1 Ι Ξ ~ μιλαω:
Μοσοδανεια των αθώα και
τωνκομματων καιιιαγο- “ ο · ·· - Δ -- .¦_ _ _ _
ἩΣ"“Ἡδ"Μ Μ θεαματιΚΠ καμΨΙι στα έσοδα τοαΙουλἱοα ΜΜΜ απο τονΣεΠτὲμβριο
«Κἀρφωσε» ω · . - ν ¦ _
τον... εαυτο του ΙΒΝ." "Α Τ!" ΦΠ" - α δ ἐἑ¦|ὲἶΕ Ρ|$||Τ|ΒΛ ΝΤἘ|Μ'Ε=
. ϊ ;$ ι! ¦. _ Ω· Ρ- γ ', ' ··ὐ_- η· 3 α » Π.
Ο  - ¦ -=γ"|  αν:: ' 'Ο ' “  ω'ηφιζεται σήμερα στο Βουγια το Μοαα. ν . λη. Κοωος946_000 6.8
" ΠαραδΜκε
οτι δύο εται- Κατἑρρεα- '  ¦ ο'
· ριες του πω- σετΠνὡρ0 
λοὐσαν σίρι- που έπαιζε ι Το
αλ και πανί 8αταοοΙε .- " ε -. , ,' .. ο
ωωιἐῖ εξι- εισιτηρια-σεβ·
οτι διαφήμιζε χικο της Σ συγκοινωνιεα
ΜΜΜ του ΜπερΣαβαωοΜΜηαΜαΜΜτα ΜνοπιφΜγόμ8νιιΤοΜο.Μοιραίος Μι- ΜΜΜ "·  ο· “ 
Μ. :25 εκατομύρια τωναιοδώντοα. ς 586 στις, οικω Μ. :86 απο. Ξ; 26 8 : 
ΜΜΜ δριμύτερα ιι ελονοσία! Σε Ζώνη Μυαλού κινδύνου πλέον Μα και ΑΧαῖα