Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ·20ί 8
Με ΜΥ
Μ (1898-1918)
ΜΜΜ λ ΜΥ
(ι9ιε-ι950›
Με Α. ΜΥ
(1918-1974)
Με στον
(1974-1997)
ΒΣ¦ΤΙ.Δ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΩΣΤΕ: Αίθριος καιρός μέ τοπικούς
όμβρους στα όρεινα. ῦΕνίσχυσις τῶν ανέμων στα ανατολικα έως 7 μπωΦόρ. °Η θερμοκρασία θα ση μειώσει μικρή πτώση. Στήν
Ἀθήνα θα αγγίξει τούς 34β.
Πέμπτη 4 Αύγούοτου 2016
Τῶν επτα παίδων των έν ·ΕΦέσω
Σελήνη 2 ἡμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου θ.3ί '-Δύσις 8.3ί '
Ἀριθμ. φυλ. 405ιε ι Τιμή ι,5ο ο
'Ερατοσθένους ί, Τ.Κ. ΜΒ 35, Ἀθήναι, ίπίο@εειίεηεννε.ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί 3 Οί 70400, Φαξ: 2ί 3 Οί 7040ί
Καταχωρίσεις: 2ί0 3220482, Συνδρομές: 2ί3 οι 70670
Ἡωιέρωις ΜΜΜ ἈναΜΜςήταν ωγιο δραμα τής Ἀριοτερας, το ὁποῖο ὁ κ. Τσίπρας
Με ΑΜ Μ διαρκώς ή
κυβ8ΜΜή προπαγάνδα μετά αν Ψήφου τοῦ
σχετικού νόμου στήν Βουλή.
Όμως είναιανακριβέςότιήἈπλήἈνΜκή
ΜΜΜπΜ ΦώΜντΜΜ'Βχ“
ΜΜΜ ΜηΨινΜΜν, ΜΝ
Μ ΜΜΜ για τόν τόπο. 'Η πλέον χαραΜΜπερίπωςήτανΜνηΜΙ989,Μν
χροΜηκε να γίνουν τρείς Μάς αναμετρήΜΜΜΜπΜωω
Κυβέρνησις.
Τόν Ἀπρίλιο του 1989, δύο μηνες πρό της ουΜΜΜ τῆς δεύτερης κυβερνητικής ΜΜΜ ότι
ΜΜΜΜΚΜΜΜνξω
σίαΜὁνόμοςωήτανήΜήἈνΜή.ῆὁποίαΜΜρνηΜ
Τ6τί δένωγρΜΜΜΜ
γέςΜΊωνίωήΝὁαΔημοΜ παρ°ότιωο
το Μ,3% των πω, δέν πωσ τήν απόλυτηὡωηΦίαοτήνΜή.ΠΜΜ 145
ΜωΜΜΜΜΜΜ
Μη9ΜΜΜΜῆΜ
ΜΜΜναΜνΜήΜήΜ
ΜΜώΜμαωηςπΜΜΚ
ΜόλιςαοκήθηΝνοίΜδΜοιςΜΜ
πρώηνΠΜρΜωΜΜ,ήΜή
διαΜηπεκαίΜναννέτς ωωωΜω
Μ19θ9.ΣέῶιέςήΝΔΜΦΜΜσέ
Μ/ςΜΜΜν ΜΜΜ
οψηΦίαοτήνΒοολή.Μ 14888ρεςΜδένΜ
ΜΜΜΜναμηΜΜηΜ
ΜήΜΚυβΜΜ
Μ ούτε Μ ΜΝ νὰ ΜΜΜΜα
Μ ανέκυπταν διαρκώς διαωνίες μεταξύ των
τΜΜιΝΔ,ΜκΣΜωψωΜ-ΜΜΦΜπΜ“κΜΜΝτου ΖολΜα να .ΜΜΜ τα ΜΜΜ ή
Κυβέρνησις του ήταν έτερ6κλητη, ανομοΜενής
καί αρα θνηοιγ8νής.'Βτσι, τόν Ἀπρίλιο του 1990,
Μ Μια αν Ματέι
ΜΜΜ9ΔηΜ
Σε αὑώςήΝέα Δημοκρατία αύξηοετὁποοοΜηςοέ46,9%ωίωΙ5θῶρεςΜνΜή
ΚαίμέτήνοτήριξητούμοναδΜ Μα
ΜΑο.Μω,ωωωΜ“ω
ΜΜΜ.ΜήζημώΜΜΜώΜ
ΜΜωρνηοίαςήταντεΜἩοΜ
μίαήταναΜνατονναὁΜ
Σήμερα, μία 258τία Μερα, ο κ. Τσίπρας κα
Νέα Δημοκρατία τέτοιο ποσοστό, Με να μπορέσει να σχηματίσει Κυβέρνηση.
"Ετος ί23ον
| | 5 | 5 | ξ 3 |
, ΜΜΜ , Απειλή «Αττίλα» Οι αναλογια
την ακυβερνη στα Τι·ιιι11ρ
καί στήν ένέργεια
°Η Τουρκία διεκδικεί μερίδιο ΑΟΖ τής νοτίου Κύπρου
ΜΕ ΝΕΟ «Ἀττίλα» απειλεί τήν
Κύπρο ὁ έκπρόσωπος τού τουρκικού °Υπουργείου Ἐξωτερικῶν
Τανσού Μπιλγκίτς, έπαναΦέροντας στήν έπικαιρότητα ένα από
τα ζητήματα πού θεωρούνται ανυπέρβλητα αγκαθια για τήν έξεύρεση λύσεως στό Κυπριακό. Πρόκειται για τούς ένεργειακούς πόρους
τής Μεγαλονήσου, πού εἶναι συγκεντρωμένοι στήν ΑΟΖ τού νοτίου έλευθέρου τμήματος, καί από
τούς ὁποίους ή Άγκυρα απαιτεί
τήν μερίδα τού λέοντος. Καί μαλιστα ούτε καν για λογαριασμό τῶν
Τουρκοκυπρίων. Ό έκπρόσωπος
Μπιλγκίτς όμιλεί για «θαλασσία
ζώνη τουρκικής αρμοδιότητος»!
Δέν είναι όμως ή πρώτη Φορα.
Λίγοι μήνες έχουν περασει από
τότε πού τα τουρκικα πολεμικα
παρενοχλούσαν ίταλικό σκαΦος
πού διεξήγε έρευνες στό πλαίσιο
αδειοδοτήσεως από τήν κυπριακή κυβέρνηση. Καί τώρα πού ή διαδικασία προχωρεί σέ νέες έρευ
νες στό «Οἰκόπεδο 6» τής κυπριακής ΑΟΖ, ή Τουρκία απειλεί ότι
«θα λαβει καθε είδους μέτρα για
να προστατεύσει τα συμΦέροντα
πού έχει έπί τής ύΦαλοκρηπίδος
τής περιοχής. Φυσικα, δέν ύπαρχει καμμίας μορΦής αναγνωσις
τού χαρτη στήν ὁποία να μπορεί να
βασισθεί ὁ τουρκικός ίσχυρισμός,
ότι ή ύΦαλοκρηπίδα της έκτείνεται
στόν νότο, ώσαν να μήν ύπαρχει ή
Κύπρος στό ένδιαμεσο. Καί ένῶ
ή έπιχειρηματολογία της κινείται
στήν σΦαίρα τού παραλόγου, έρχεται να ύποστη ρίξει ότι ή Λευκωσία
προβαίνει σέ μονομερείς ένέργειες καί τήν καλεί να έπιδείξει «κοινή λογική». Κατα τόν κ. Μπιλγκίτς, βεβαίως, «κοινή λογική»
σημαίνει τήν ανευ όρων αποδοχή
τῶν θέσεων τής Του ρκίας. Άλλα διαχρονικῶς, οί Τούρκοι συνοδεύουν
τίς μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους
μέ απειλές, ένῶ ή διγλωσσία είναι
μέρος τού παιχνιδιού τους. Πρέπει
να θεωρούμε βέβαιο ότι ή τουρκο
κυπριακή πλευρα θα έμΦανισθεί
καποια στιγμή μέ μια πλέον διαλλακτική Φρασεολογία, μέ μοναδικό στόχο να παραπλανήσει καί τήν
Έλλαδα καί τόν διεθνή παραγόντα.
°Η Κυπριακή Δημοκρατία
είναι αποΦασισμένη να προστατεύσει τα κυριαρχικα της δικαιώματα, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα πού τής παρέχει τό διεθνές δίκαιο, τονίζει τό °Υπουργείο Έξωτερικῶν τής Κύπρου απαντώντας
στόν Τούρκο έκπρόσωπο. Καί
ναί μέν ή Κύπρος έχει διαμορΦώσει ένα πλαίσιο συμμαχιῶν πού
ένισχύει ση μαντικα τήν θέση της
στήν περιοχή τής ανατολικής Μεσογείου, καλόν θα ήτο όμως να διευ ρύνει περαιτέρω τίς δυνατότητες
αντιδρασεως έναντι τής Τουρκίας.
Τό δόγμα τού Ἑνιαίου Ἀμυντικού
Χώρου παραμένει σέ ίσχύ, καί, ὑπό
τίς παρούσες συνθήκες, μπορεί να
αποτελέσει έΦαλτήριο, καθώς τήν
συνδέει αμυντικα μέ μια χώρα-μέλος τού ΝΑΤΟ.
80 χρόνια μετα
τήν 4η Αύγούστου 1936
Ἀθησαύριστα κείμενα τής έφημερίδος «°Εστία»
ΕΙΝΑΙ πλέον κοινή παραδοχή, ακόμη καί από τούς σοβαρούς αριστερούς ίστοριογραΦους, πώς ὁ ῦΙωαννης Μεταξας ύπήρξε παραγωγός
ύψηλής πολιτικής. Παρέμεινε σταθερός καί ακαμπτος στίς αρχές του
καί παρενέβη δυναμικα σέ μια περίοδο πού οί κομματικοί σχηματισμοί
εἶχαν αποτύχει καί δέν μπορούσαν
να ανταποκριθούν στίς στοιχειώδεις
ύποχρεώσεις τίς ὁποίες έπέβαλλε ή
κρισιμότης τῶν περιστασεων.
°Η ύποδοχή πού έπεΦύλαξε ὁ
αστικός Τύπος τῶν Ἀθηνῶν στήν κήρυξη τής δικτατορίας τής 4ης Αύγούστου είναι ίσως από τα σημαντικώτερα γεγονότα τής περιόδου. Ποτέ
αλλοτε, καί ίσως πουθενα αλλού, μία
τού χαρακτήρος δέν έτυχε αντίστοιχης θερμής έπιδοκιμασίας. Άλλα
είναι πραγματικότης ότι οἱ σημαντικώτερες αστικές έΦημερίδες τής
έποχής στή ριζαν τήν προοπτική μίας συνταγματικής έκτροπής. 'Εκ τῶν
ύστέρων όρισμένες διεκδικούσαν καί
μερίδιο από τήν δόξα για τήν δικτατορία πού έπέβαλε ὁῦΙωαννης Μεταξας.
°Η «Ἑστία» προσΦέρει στούς
αναγνῶστες της ένα τετρασέλιδο
αΦιέρωμα. Ἀναδ εικνύοντας πῶς αντιμετώπισε τήν 4η Αύγούστου, δεδομένης τής ίδ εολογικής ταυτίσεώς της μέ
τόν χῶρο τῶν Φιλελευθέρων καί τού
τρόπου μέ τόν ὁποῖο εἶχε αντιμετωπίσεικινήματα πού εἶχανπροηγηθεί.
Ζ, ' Ό ΊωάννήςΜεταἔἄς θεσμική πολιτειακή έκτροπή αύτού (ΑΦιέρωμα σελ. 3-6)
Σ | ΤΝ ς |
ημερα τις ημερας
ΤύΝΜῳ ο | ~ ο | |
ενιαίων . Ο Σταυρος του Αγιου Γεώργιου
Σημερα η ψηΦ0Φορια
στήν Βουλή για τήν ανέγερση τεμένους στήν ωωΜωψω ΜΜγηΜΜ -ΚιΜΜΜΜΜ!χω τήνΠΜΜΜΜ
Ἀθήνα. ΣΞΛ.2 ΜΜωΜἡΜΜ ΜΜΜ!χωΜ.Μ ΜΜΜΜΜΜ ωωω¦ωῳω.ωω
' αςΜΜΜ8ὑ Μ.δΜωΜΜ ΜΜΜ ΆγγλοςΜωΜΜΜ
"Μ" τιΜΜΜΜΜ. ΜωΜΜἈπΜ. Μ ¦“@ΜΜ¦ β ΜΜΜ
Μο!! Νεα", 'ἀσωνομ,_ Μω"Μ·ΜΜ #8' Μ'Μ'"”ω Μ$Μω ΜΜΜ ΜΜΜ» τω σε; τα Μ Με Με.
καί στρέΦουν τα βέλη ωωω9·Μω3ωΜΜ ΜΜΜ Μ ωρ-  ΜΜὁ.τιΜΜ!χΜω
τους κατα του Πολακη ΜΜΜω% 8Μωωω Ἡ "Μα ΜΜΟ ΜώΜΜ
μέ ἀΦΟρμή Τήν σύλλη· είναι Μ ΜΜΜ. Με; ω - Με. αγαπα Ντακ. Τήν ἐ°'ΜΜὡΜΜἩ τω Μ Μ ΜΜΜ·ψη των διευθυντών του ΜΝ Μ ων Ἀ"Μ°, ω ην ω ως" ΜΒΜ Μ ην ἡΜ Μ Μοίρ*ψΜω
Νοσοκομειου Τρικαλων. η 3 Ξ ΜηνΜ ΜΜΜΜω Μ.ωΜΜΜ Μ·ωΜπωΜΜΜ
ΣΒ* χ να! ἡ ΜΜΜ "ο ,ΜΒΜ θα” ωωΜΜωΜΜ
 ήαΜχΜωὁΔΜΜ Μ
ΜΜΜ Ἀ77ΜΜΜΜΜΜ -ΔωωπιΜΜΜ ωΜωωΜωΜ
ΜουωΙοοτήνκύθνο ΜΜψ·Γω“ὡΨ ὁΣΜΜΜ ΦΜΜΜΜΜιω ΜτΙΜ:ΝἀΜήΜω
<<Πρασινο Φῶς>>για τήν @ΜωΜΜ _Νω Μ“ὡΜΜ@ ΜούΜχώραΜήἈγγΜ ωωΜΜΜΜ
δημιουργία Ἀρχαιολογι- ΜΜΜ ωΜΜ Μ ω ώ Μ η ΜΜΜΜΜΜ ΜΜώωΜΜή
κού Μουσείου στήν Κύ- ΜΜΜΜΨ ' η ¦ψ|“ ¦ ΜΜΜΜΜ Μ.ωωωωωω
θνο έδωσε ὁ Περιφερει- ΜΜΜ! Μ#| θ"'"ΓΜΜΐ· β! ωωωωωωωΜΜω ωΜωω“πΜ
ἀρχης Νοτίου Αἰγαίου- ΜΜΜ ωαΜ°Μ 'ΠΜ ΜΜ' ' ἡ χω. Καί Μο Μ Μι Μ ώ Μ. Μ. Μ ΜΥ·
Σεπτ ΜΜΜ“Μω·ωΜ ω Μ ωωΜωΜΜ ἡω.ωΜωαΜΜ
οΜΜΜνἀἙ 'ΓωωΜΜ“ὐ ΜΜ.ΜΜ·Μ ΜΜΜΜΜΜ.
32 ΜΝΆ"ΜἙχΜ ΜΜΜΜΜν. ΜωϋΜΜ“ ΜωΜωῳωἡΜ
ΜΜΜνΜΜἈΜ -ωωΜΜαω «Ευτυχώς που Τα Με.: ΜΜ
ΜΜΜΜΜ ΜΜἡΜ ΜεχΜΜ ΜΜΜ Μ
θ 77ίίΟ 7οι Μι
Γραφει ό ΑΠ Δημόπουλος*
«ΔΕΝ έχετε εύπρέπεια, κύριε;» - ή ερώτηση έγινε διασημη, όταν τήν έκαναν καποτε στόν Γερουσιαστή ΜοΟεπιιγ. Καί τήν ἴδια ακριβως έρώτηση απηύθυνε πρό ἡμερῶν στόν Βόρεια Ττυιηρ
ό δεύτερος τιλουσιότερος ανθρωπος στόν κόσμο, ό θρυλικός Ἀμερικανός έπενδυτής Μίστερ
Βυήθιι. ἈΦορμή, Φυσικα, ύπήρξε μια αναλογία,
μέ τήν όποία ό κ. Ττυπιρ θεωρήθηκε, ότι αντιπαρέρχεται τόν θανατο στό πεδίο της μαχης στό
"ρακ του Μουσουλμανου τό θρήσκευμα καί τιμημένου μέ Χρυσό Ἀστέρα Ἀμερικανου Λοχαγου Ηυπιεγυη Κήεη, λέγοντας ότι καί ό ίδιος έκανε πολλα για τήν χώρα, δημιουργώντας χιλιαδες θέσεις έργασίας καί χτίζοντας σπουδαία
κτίρια. Τί είδους αναλογία είναι αύτή διερωτήθηκε ό Βυήθτι. Καί μετα προχώρησε σέ μια δική του, έπίσης αμφιλεγόμενη, αναλογία, αναφερόμενος στήν είσαγωγή στό Χρηματιστήριο τής
εταιρείας ξενοδοχείων του κ. Τιυπιρ: «το ί995,
όταν είσήγαγε τήν εταιρεία του, έαν μια μαϊμού είχε ρίξει ένα βελακι καί έπιλέξει από τήν
λίστα των είσηγμένων, ή μαϊμού θα είχε κερδίσει ί50% κατα μέσα όρο. Με όσοι πίστεψαν σέ
αύτόν, όσοι ακουσαν τό τραγούδι των σειρήνων,
κατέληξαν να χασουν 90 σέντς στό δολλαριο >>.
Αίχμηρό... Καί γενικα μέ τό Φαινόμενο Τιυπιρ, οἱ
αναλογίες, θετικές καί αρνητικές, δίνουν καί
παίρνουν. σε τίς έχετε διαβασει."Οπως οἱ Βρεταννοί έπέλεξαν τό Βιεχίτ, γιατί να μήν έκλέξουν καί οἱ Ἀμερικανοί τόν Τιυπιρ; Καί αλλωστε
τό ἴδιο δέν έκαναν, όταν επέλεξαν έναν αλλον
<<παρείσακτο>> του συστήματος, έναν <<ουιείαει>>,
Συνέχεια στήν σελ. 8
σουμε τήν όγδοη ήπειρο
τής τα τήν Σελήνη, γιά
νά μάθουμε περισσότερα καί νά άναζητήσουμε
πόρους γιά τό καλό όλης
τής άνθρωπότητος», εἶπε
ό διευθύνων σύμβουλος
τής έταιρειας.
ΠΜΜεΣ
Μίκι-2
“Ενας Ἀμερικανός από
τό Νιού Τζέρσεϋ, όνόμα
τι Τζέφρυ Μάρντερ, είναι
ό πρώτος πού κατέθεσε
αγωγή κατά τού παιχνιδιού γιά «έξυπνα» κινητά
ΡοΙςοΠ10Π 60, τό όποίο
έχει προκαλέσει φρενίτιδα στήν νεολαία. Ό λόγος, όπως ἀναφέρει στήν
αγωγή του, είναι ότι πέντε φορές από τήν έναρξη τού παιχνιδιού, στίς
6 ίουλίου, παίκτες έμφανίσθηκαν απρόσκλητοι
στό σπίτι του ζητώντας του νά πάνε στήν
πίσω αύλή γιά νά κυνηγήσουν τά ΡοΚεΠιοΠ.
Ό Μάρντερ ἐστράφη νομικρός έναντίον τών έταιρειών ΜεΠτίσ, Μπότα)
καί ΡοΙςεπιοΠ Ό01ΠρεΠγ
γιά... καταπάτηση ίδιωτικής περιουσίας.
Μιά άμερικανική νεοφυής έταιρεία, ή ΜοοΠ
ΕΧρτοεε, έλαβε τό «πράσινο φώς» από τήν άμερικανική κυβέρνηση γιά νά
στειλει ένα μή ἐπανδρωμένο σκάφος στήν Σελήνη τό ἑπόμενο καλοκαίρι, κάτι πού θά γίνει γιά
πρώτη φορά από ίδιωτική ἐπιχειρηση. Μέχρι
σήμερα, μόνο οί κυβερνήσεις των ΗΠΑ, τής Κίνας καί τής πρώην Σοβιετικής Ἑνώσεως εᾶαν στα!
λει ἐπανδρωμένες καί μή,
αποστολές στόν δορυφόρο τής Γ ής. «Είμαστε πλέον ἐλεύθεροι νά ἐξερευνή
Στήν ἐξωφρενική τιμή τού ἑνὸς ἑκατομμυρίου εύρώ ἐπωλήθη τό
2015 σέ δημοπρασία στό
Λονδίνο. Ό λόγος γιά τό
πιό άκριβό νόμισμα τής
Γερμανίας, τό νόμισμα
«]800ὺ8ί0686Γ», όπως
αποκαλείται, τό όποίο
εύρίσκεται ανάμεσα στά
άντικείμενα τής ἐκθέσεως «80ί18ῖΖΚ8Π1Π16Γ
Ηπα», ή όποία φιλοξενείται από αύριο στό
50Ι1Ι088ΠιιιεοιιΠι τού
Μπράουνσβαίχ τής Γερμανίας. Τό νόμισμα είναι
χρυσό καί φιλοτεχνήθηκε
τό 1625. Ἡ έκθεσις θά διαρκέσει έως τίς 3 Μαρτίου 2ΟΙ 7.
Άν έχεις τύχη, διάβαινε! Τήν στιγμή πού δύο
λεωφορεία περνούσαν τήν
γέφυρα πού συνδέει τήν
πόλη Κγόγκα μέ τήν Βομβάη στήν δυτική 7νδία,
αύτή κατέρρευσε λόγω
τών σφοδρών βροχοπτώσεων πού πλήττουν
τήν περιοχή τίς τελευταἑς ήμέρες. Ἀποτελεσμα
νά αγνοούνται τουλάχιστον 22 άτομα, καθώς
τά λεωφορεία ἐξαφανίσθηκαν στήν προσπάθειά
τους νά διασχίσουν τήν
γέφυρα. Μέχρι στιγμής οί
έρευνες των σωστικών συνεργείων γιά τόν ἐντοπισμό των αγνοουμένων δέν
έχουν δώσει αποτελεσμα.
'Η Εστία
καθε πρωί ,
πορτα σαςι
:ΔῳΜοᾶω_ _ 
'  ένα τηλεφώνημα στό 213
Μέ καθε έτι] σια συνδρομή, δωρεαν όλες
οἱ προσφορές πού κυκλοφορούν μέ τήν ΕΣΤΙΑ
017087