Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
·οεο8““@οω“α-ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΤΟ! ΗΝἩ “Χ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕ
«Λιγότερα μεΤαΜ·α,
αλλά... καθαρα»
Ερώτη νλειπών
της ΝΔ για Το θέμα Των
Τηλεοπτικών αδειών
Δ Η ΑΩ Σ Ε | Σ Ε 9
Ελλάδα μου
Μαθαίνω
ΤεΤραμηνη παραΤαση
υποβολής ΤροποποιηἩκών 
Σω ΜΨΜΜΜ,μ
Τσακαῆώτος:
Δεν “ἑοΧ0νω··· ΝΕΕΣ ΛΦ|ΞΕ|Σ ΣΤΑ ΝΗΣ|Δ ΜΜΜ "ΜΜΜ “ω Μ°ΐ.ιῦ'ωΜΜ'°
νέα μέτρα
Ι Χ · “ 
~.ἔ Ι ὁ ἱ__~“ Ι” Ι- ΜΜΜμΜ00Α
ΜΜΜΜς,
"Ο ' - Ο Ο 'Ο Μ “ω
Η ΑΠΔ,
<<Τρόμος>> _
προσγε·ωση ΜΒ · · λ» .  Δ ..Μ