Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αναβάθμιση εν μέσω πυρών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ηεἰτετηΡ0τι1ςἰ.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΡ||Κ|·| ΚΑ| Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.127
Μ Ε . .
νίκη '|' π
ΔΕΣΜΗ ΝΕΤΡΩΝ ο ρ" εξ"
275 Δ|Σ. ΔθΛ.
|'|Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΜΜ 8ο Ροοτ'ε] Ο ξένος οίκος αξιολόγησε το εγΧώ ριο τραΠεζικό σύστημα με ΕΟΟ αΠό εΠιλεκτική ΧρεοκοΠία
Ανα βάθμιση εν μέσω «Πα ρών»
Στη δίνη των ευ ρωΠαϊκών Πιέσεων το ΧΑ., με ζημιές 3,1 5 % και τις τράπεζες να Χάνουν 8,84%
σήμερα στη Ν
Ναχες αέρος- θαλασσης
για τον ακτοπλοίκό τζίρο
Η ανελαστικότητα της τιμής του ακτοπλοίκού εισιτηρίου. που παραμένει ακριβο για τον μέσα 'Ελληνα
καταναλωτή, αλλά και ο ανταγωνισμος από τις
αεροπορικές εταιρείες αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους κινδύνους για το τοπίο στο Αιγαίο τα
επόμενα χρόνια. >10
Υγρα καύσιμα: Αυστηρότερες
κυρώσεις για τους πρατηριούχούς
Σφίγγει τον κλοιό για οσους συλλαμβονονται με
παραβατική συμπεριφορα στον χώρο της εμπορίας
καυσίμων και ειδικο στο ζήτημα των αντλιών το
υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
με αυστηροποίηση των ποινών για τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, σε συνδυασμο με υψηλο
διοικητικό πρόσημο, που ξεκινούν από 30.000 έως
ί 00.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας λειτουργίας και
απαγόρευση επανέκδοσής της. >ί ί
Τουρκία: 90 δισ. ευρώ κόστισε
το αποτυχημένο πραξικόπημα
Σχεδόν 90 δισ. ευρώ κόστισε το αποτυχημένο πραξικόπημα στην τουρκική οικονομία, προκαλώντας,
μεταξύ αλλων, την ακύρωση ενός εκατομμυρίου
κρατήσεων στον τουριστικό κλάδο. >22
ΧΑ.: Η πρώτη εισαγωγή
μετα από «σιγή» δύο ετών
Νέα εταιρεία στην Κύρια Αγορα υποδέχτηκε χθες το
Χρηματιστήριο μετά απο «σιγή» δύο ετών και ενώ
στο διαστημα αυτο το κανονιστικο πλαίσιο του ΧΑ.
εμπλουτίστηκε και διευρύνθηκε σημαντικο. Πριν από
το χθεσινό ντεμπούτο της |ητετεοητίηεηώί |ητετηατίοηα| ΜΕΛΗ, η Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος ήταν
η εταιρεία που τον |ούλιο του 2014 εισήγαγε προς
διαπραγμάτευση τους τίτλους της στο ΧΑ. >2
|'|Α'|'| ΕΚΛΕ|ΣΕ το ΕΡΠΕΤΩΝ
ΤΗΣ ΛΕΒΕΝ'|ἘΡΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ >ι3
ΠΩΣ θΑ Δ000ΥΝ ΑΓΡ0Τ||(ΕΣ
ΕΝ|ΣΧΥΣΕ|Σ 186,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ >9
Εν μέσω Χρηματιστηριακών Πιέσεών στις ευ ρωΠαῖκές τραΠεζικές μετοΧές εξαιτίας του αρνητικού Περιβάλλοντος Που έΧει αναΠτυΧθεί για τον
κλάδο στα Χρηματιστήρια του εξωτερικού, μετά
και τα 8ττε88 τε5τ8, η 8τεηάητά εηά Ρ001'8 ΠροΧώρησε σε μια κίνηση σΧετικής αισιοδοξίας για τον
εγΧώ ριο κλάδο, αΠομακρύνοντας την αξιολόγησή
ως αΠό το εΠίΠεδο της εΠιλεκτικής ΧρεοκοΠίας (81))
στο εΠίΠεδο ΕΟΟ: Η κίνηση αυτή δεν θα έλεγε
κανείς ότι είναι αιφνίδια, καθώς Πριν αΠό Περί
Που 10 ημέρες ο οί.
"ΜΜΕ" ἔΞςΞΞζἔΞἴἔ
ΤΩΝ (ΛΡ|'|'Α|. ΜΜΜ οικονομία
 διατήρησε το εΠίΛΝ0|ΞΕ
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
Πεδο Β- με σταθερή
ΠροοΠτιιώ, ενώ την
ίδια στιγμή όλοι οι
"Λ   αναλυτές ανέφεραν
= Πως η Χαλάρωση
  των (38Ρ1Ἐ31 εοηττοΙΞ
αΠοτελεί θετικό Πιστώτικό γεγονός. Μάλιστα, η λογική της αναβάθμισης των τραΠεζών αΠό τη 8&Ρ βασίζεται σε αυτή ακριβώς την αΠόφαση, δηλαδή τη Χαλάρωση
των ελέγΧών κεφαλαίου. Κι όλα αυτά ενώ Χθες η
Πτώση των τραΠεζών ξεΠέρασε κάθε Προηγούμενο, αφού ο κλάδος εΠηρεάστηκε σφόδρα αΠό το
κύμα ρευστοΠοιήσεών στην Ευ ρώΠη και υΠέστη
στο κλείσιμο αΠώλειες 8,84%, με 3 στους 4 τραΠεζικούς τίτλους να έΧουν αΠώλειες μεγαλύτερες
του 10%. Ο γενικός δείκτης υΠοΧώρησε στο κλείσιμο κατά 3,15%, σημειώνοντας τελικη τιμή στις
551,64 μονάδες. >7, 14
[προύπολογισμός]
ΑΠόκλιοη
500 εκατ. ευ ρώ
στα έσοδα Ιουλίου
ΠερίΠου 500 εκατ. ευρώ Χαμηλότερα αΠό τον μηνιαίο στόΧο Που είΧε τεθεί αΠό το υΠου ργείο Οικονομικών διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα του τακτικού κρατικού ΠροϋΠολογισμού τον Ιούλιο, σύμφωνα με Προσώρινά στοιΧεία Που έχουν στη διάθεσή τους
οι υΠηρεσίες του υΠου ργείου. Η εξέλιξη αυιή συνέβη Παρά τις αυξήσεις Που εΠιβλήθηκαν σε Πολλούς
αΠό τους φόρους τους οΠοίους Πλήρωσαν τον Προηγούμενο μήνα τα νοικοκυ ριά και οι εΠιΧειρήσεις. >3
Νέος Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών
Εναλλακτικές διευθέτησης κόκκινων δανείων
ΒΜΜΜωιΜ ΜΒΜ
· ΚεφαλαιοΠοίηση
ληξιΠ ρόθεσμών οφειλών
· Τακτοποίηση ληξιΠρόθεσμών
οφειλών
· Μειωμένη δόση μεγαλύτερη
των οφειλόμενων τόκων
· Καταβολή μόνο τόκων: Κατά
τη διάρκεια καθορισμένης
βραΧυΠρόθεσμης Περιόδου
θα καταβάλλονται μόνο τόκοι
· Μειωμένη δόση μικρότερη
των οφειλόμενων τόκων
· Περίοδος Χάριτος
ΜΜΜιΜ ΜΒΜ
· Μείωση εΠιτοκίου
· Παράταση διάρκειας
· ΔιαΧωρισμός οφειλής
Π Μερική διαγραφή οφειλής
· Λειτου ργική αναδιάρθρωση
επιχείρησης
· Συμφωνία ανταλλαγής Χρέους
με Μετοχικό Κεφάλαιο
Λύσεις Μ' Μ'
· ΛοιΠές εξώδικαστικές
ενέργειες
· Εθελοντική Παράδοση
ενυΠόθηκου ακινήτου
· ΜετατροΠή σε ενοικίαση |
Χρηματοδοτική μίσθωση
· Εθελοντική εκΠοίηση
ενυΠόθηκου ακινήτου
· Διακανονισμός αΠαιτήσεών
· ΥΠε ρθεματιοτής
σε Πλειστηριασμό
· Ολική διαγραφή οφειλής
[ΥΠθ|Χ]
Κοινωνική
Πολιτική
με «ψ αλίδι»
δαΠανών 1 0 %
Διαδικασία εΠισκόΠησης δαΠανών (5Ρεηαίη8 τενιενν) σε
υΠουργεία και εΠοΠτευόμενους φορείς τους ξεκινά το
υΠουργείο Οικονομικών, με
στόΧο την εξοικονόμηση κονδυλίων, Που θα βοηθήσει στη
Χρηματοδότηση κοινωνικών
δράσεων. >7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα