Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ιι -› - = 7
ΜΜΜ κι
'“ὲΜΜ'ιι@ Μιὰ
  Γ .αν εεε .
3ΑΥΓΟΥΣΓ0Υ20ι6. ι Ξ ( λ Ι 
κΩθιιμερινῇ Ξ : .
Αθλητική 3 Ν" Χ 
 ., Ἡ 2ο “ λεω Η |¦Δ Ι
έ ιοκ1Ρ1Ν
ΥΠΕΡΠΡοΣΦοἈι
ειναι· αυλλεκτικ
Για την παραλἱα, τα καμαινγκ, τα
υ· ,Μ Ο· Μ , .
ανιακινηω · Σε πρακτικα αΧημα
και ὁῦο Χρώματα για να επιλέξετε
έ η       .   κι   
ΠΠ" ΕΜ" Η ΜΜΜ!" Η" ΚΒΣΜΜῆ"| ΤΒΥῖ'|ΜΕ|ΡΠΥ: Η: ζ
"Η ΜΗΝΩΝ Τ"| ΡΥΒΡΜΕΥ|(|| Η!" "Η "90" Η ΧΛΜ .
Β ω.ΜκωΜωνΜ · Μένω
 οι Πειραιώτες · “Ενωμένοι για να ΜΜΜ'
· “εννοω καναρινι. αλλά να το Μωβ·
Μνων Μ οι 'ΜΜΜ που είναι ΜΜένω κι· το
“ κ Μ·ΚωωΜΜΜΜώΜ η
η | ξ
Νέες ιιολι3μηνες ποινές
. Ξ . . ΣκιιιΡιιιιιιινιιιΣιι
 Φ ΠΜ ΜΠΦΠΥΖΠ Η ΜΗΝΥΣΗ στον Δ. ἴιιιννιικύιιιινλ0
'ι ι ' ' ι ιιι·ι . _ η· ιιιννικιιιινιιονιιον κι 'νει1ιισὸ νο
  ΒολέςιιιιύιννΒονλενιἡ“ειιει6η €!9ἔἔΟϋςσϊΠΥἩΠΞΞΠ$
 δ κΜιΜΜλωπς χρησιμοποιούν μιο ογωνισιικη σε ΠΑΟ
ιν μέσα ενημέρωσης ως Βήμα” κεκλεισμένων των θυρών