Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Η ΤΟΤΕΝΑΜ ΒΑ ΤΣΕκΑΡΕι ΦΠΡΤΟΥΝΗ
ΞΏΜΞ| Μ Η
. . 5810 7|ΞΡ
Το δίνει όλα ο διεθνής μέσος για ιην πρόκριση
 ι .ι 3 αι ι
-ιιι...ιιιιιιι  ' _
ΕιιιιΕιιιιιιιι ι
ιιιιιιιι  Μ
ΜΜΒΜ Με ι  ΜΒΜ!
πωΨΜΜΜΜ ¦ 
. . . ΠΜ" .
, ΠΛΥΜ|||ΜΒΣ
«Εφτισξε» Μ "Ασκ
- · . · . Δ · ' Ί Δ ' Δ τουςπσιἈτες
. ν ρε ΜΜΕ
ο Μελισσσνιϋης!
' Δ · Δ · Δ ς
 Γ.  _   3 Δ Χ  Α η Ο ο ιοο οωε5τΟω5
Π Ἡ::ἔ¦:  Ι Ι Ν ή
ω, "Ϊ Χ 1 €
7 -_"
· ¦ Η
ΜΜΜ@ζΞ
ιιιιιιΛιιι>ιιιιιιικιι ΜΡ  =
Μπι ιιιΒΛιικιιιιιιιιΕΡ
ΒΕΛΕ|ΒΣΤΡΛΜΜΣΒΝ| °
κόΓιω5 έτσι «Γιογὡνει» η υΠὁΘεοΠ τοω Σίῆντενφεῆντ
Ο Γ|ΟΧΔΝΣΟΝ
«ΤΡΕΛΑ'ΝΕ|»
ΙΩΝ ιιΜΟγΡ
ΜΜΜ ΠωρετΟ Ο ΣΟωηὁΟΞ,
ιικῆείνει›ι
ο ΗρσκῆΠς ¦ ιι ρ  ι
ΔΔΔΔΔΔΔ Πι Σεντ Ετιεν
| Σεῆ.4   ω ι