Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ὅ'ἰΒἩ:Ἡ 'Γ
ο 7ϊἴ6'ο
Γρσφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 32 Τὰ
ΜΝ που
ΜΝ... έπεσαν
βυἔἶΜἙ ΗΪΞ ΚΗ
ΈΤσ μισο κιλσ ουσ αυτό σου ιιρὲιιει,ιι6ιι
'ο¦Πὶρτογσλο5, ο οἶιοίοε στο χθεσινό τερσ. έ
Πέτυχε το μονσ6ικσ'γκσλ|ιιου σημειώθηκε
- - ' _ 4
Απών ο '|υἱΜωΝειιιισ ιιι ιιΒεσιιιίιιιιισιισιι@σιι ΜγωχιισισειιιωιιιΜ; : 
Το" ιιιιιιιινιιΒιιιιε αμεσα φιιιιιιιιιιειιιιιιιι ιινωγιι ιιιιι ϋιιι£ι_ιιιιιιιι 
ιι; ιιι“ιιΡσιι0 νιιιιιιιΞ8ιιι,ιιι ιιιιῆιιι£ιιιι και ιιισ 6ιιιιιι!σς υιἩι€ρω Ο;
7 ιι`ιιι ιιιισιιΜῆιιῳ98ι σιιιιι ιιιιιισισηΜιις ιιιισιιιιιιις μπακ
ΤΡ|ΣΕΛ|ΔΟ ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΠΑ ι
ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠ'ΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 'ι Ο έ. ' 
Η Ο"Π||"||Τ
"|'Ο°ΤΟ"|Ϊ ΠΠ'
'Ο "8 "8'Ο""|'|
"Μ ισ ΜΟΒ
Με 200 οπαδους τικ
σιιιιι ΜΜΜ ιι Σεντ Ειι£ιι
ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΔ' Ο' ΕΜΠΕΝΓΚΟΥΕ,
ΣΟΝΤΕΡΛΟΥΝΤ, ΠΟΥ Ε')(ΔΝ ΚΡ|θΕ'
ΑΝΕΤΟ|ΜΟ| ΠΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΤΣ
ΟΥΤΕ ΧθΕΣ. ΕΔΕ|ΞΕ
Ἡ ζ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΠΟ|ΟΝ
` ζ' ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΑ ΞΕΚ|ΝΗΣΕ'
Ο ΣΤΟ ΑΡΧ||(Ο ΣΧΗΜΑ