Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και σΤα ιΤερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
,Ο Λιιιιι'ιιιΈ_“` | |
 '.Μιι···Μ 
“Τ“#“Τ¦ ως .. Π' α 
Η Ο · Η Τ - Δ
"·Π ΤΑΔ · ΔΔΔ·Δμ·
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5057 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ευη
Ο · γ.. Τα ενεργειακό
“ Μο ειιἰκενΤΡ0
ο. "σον
,Ο .ή
  Των συμφωνιών
3 Ελλαδας ΒουλγαριιιΞ
Η ΤραΤιεζα Πειραιώς - β ΕΠ'σκεΨη
ανακοινώνει Η | Τ κ. 
Την ολοκληρωση ι  -  
Της πώλησης ' Ϊ ι ΓεννημαΤα
Της^ΕΞ:ν°ἔξἐΡΜ “ ι  στο Δήμο Νέας
Ιητοι·ιΤατἱοιΤα|Αθ ' Υ· Προ"ονΤ|δας 99
Ο χαρΤης Των ΠροΤιμησεων Των βορειοελλαδιΤών
για Τις διακοι-ιὲς Τους
Αγγλἱα: ΚαΤακὁρυφη ι·ιΤώση Της Ξ
¦ Που ι·ιηγαἰνουν διακοπές
χρήσης ι·ιλασΤικών σακουλών
μεΤὁ Την εισαγωγή χρέωσης οι Θεσσαλονικεἰς
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΣαββαΤο 13 Αυγουστου στις 9:00 μ.μ.
ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ και
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ
Η υι·ινωση αλλαζει η( Το ΜΑΓΙΚΟ
ι·ιραγμαΤικα Τον εγκέφαλο ι ' ΦΙΛΤΡΟ 913
. _ . _ . _ . - . _ . _ . _ .