Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ Αίθριος καιρός μέ τοπικές νεφώσεις τό απόγευμα μέ πιθανότητα μεμονωμένων ὁμβρων στα δυτικα καί βόρεια ὁρεινα.
Οἱ ανεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 μέ 6 μπωφόρ.
Ἡ θερμοκρασία θα φθασει τούς 36β.
Τετάρτη 3 Αύγσύστσυ 2016
Δαλματσυ, Φαύστσυ καί ή'σαακίσυ ὁσίων. Θεσκλητσύς ὁσίας,
Σαλὡμης της μυ ροφόρσυ, Θεσδὡρας της έν Θεσ/νίκη
Σελήνη ί ἡμέρας
Ἀνατσλή ἡλίου θ.80'- Δύσις 8.82'
Ἀριθμ. φύλ. 405Τ 5 | Τιμή Τ ,50 €
'Ερατσσθένσυς ί, Τ.Κ. ΜΒ 85, Ἀθήναι, ίηίο@σειίαηεννε.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 218 οι 70400, Με: 218 οι 70401
Καταχωρίσεις: 2ί Ο 8220482, Συνδρομές: 2ί8 οι 70870
”Ετος ί2θσν
εΗ μεγαλη εύθύνη
τών δανειστών
ἀΜ Μ ἀΜωΜ
ω ΜΜΜ·
ΜΜΜ* ΜΒΑ
ΌΜΜ “70%
@Η ·ΜΜ·“
Η· α Μ
32* =ώΞἩΞωω
·ΜΜ·Ἡ| ω'
Μ“ωῳέ==&ωἙ
ηΜΜ“ὡΜ
Μ“'ΡὡΜΗ
Μ Μ ΜμΜκΜ
η· Η ή· ..ω ἡ
” 81* ΜΒΜ
Μ*ΜΜΜῆΜΜ
ΜΜΜΜήΜ
Μω*ω““ιΜ
ὡΜΜπ·
··η··Μ Μ”
·Μ“ Μ
=Μ ω·ΜΜ
Η· Μ*Μ
Μ·ΜϋὡωΜΜ
πως ἀΜ·
ΒΜΜΜΜ
Εἶναι ἔγΜλη μα
ὁ ἑκχριστιανισμός;
Μία απαντησις στίς αίτιασεις τού βρεταννιπού «θυεταίεπ»
ΕΠΙΚΑΛ0ΥΜΕΝΗ μόνον δύο
μαρτυρίες, ή βρεταννική έφημερίς «ΟυετόἰαΙ1» κατηγορεῖ“Ελληνες πού ύποδέχονται πρόσφυγες
στήν Λέσβο ότι διένειμαν φυλλαδια, προβαλλοντας τίς αξίες τού
Χριστιανισμού, ώστε οἱ πρόσφυγες να σκεφθούν τό ένδεχόμενο
να ασπασθούν τήν κυριαρχούσα
θρησκεία τής Εύρώπης. Καί παρα
τό γεγονός ότι ὁ εκχριστιανισμός
δέν αποτελούσε προϋπόθεση για
τήν περίθαλψη τους, ή έφη μερίδα
αντιδρα έντονώτατα, έπικρίνοντας
μαλιστα τό Ύπουργεῖο Μεταναστευτικής Πολιτικής, πού δέν θέλησε να σχολιασει τό έν λόγω δημοσίευμα. Ἀπεναντίας, έπεκρότησε έκπροσώπους καποιων ΜΚΟ
πού διαβεβαίωναν ότι δέν έπιτρέπουν προβολή τής χριστιανικής
θρησκείας.
Καί προβαλλει τό έρώτημα:
Εἶναι αραγε έγκλημα ή ὁμολογία τής χριστιανικής πίστεως;
Εἶναι έγκλημα να δοθεῖ τό έρέθι
Τέλος
ἐποχῆς για
τήν ΝΔ
Τελευταία ημερα για τήν ΝΔ
στα γραφεῖα τής Λεωφόρου
Συγγρού, καί ὁ Κυριακός Μητσοτακης δίδει τό μήνυμα μιας
νέας ἐποχῆς μέ περισσότερο νοικοκύρεμα καί περισσότερη αύτοσυγκρατηση για τό
κόμμα τής αξιωματικής Άντιπολιτεύσεως.
Ἡ Νέα Δημοκρατία θα λειτουργεῖ πλήρως στα νέα της
γραφεῖα, στό Μοσχατο, από
τίς 18 Αύγούστου. Ἡ ὁλοκλήρωσις τής μεταφορας εἶναι
σημαντικό μήνυμα αποφασιστικότητος από τόν Πρόεδρςο τού κόμματος, ὁ ὁποῖος
έχει καταστήσει σαφές ότι ὁ
ὁρθολογισμός εἶναι πλέον βασικός κατευθυντήριος αξονας
για τήν όργανωση καί τήν πο
σμα σέ πρόσφυγες πού αναζητούν
σωτηρία στήν Εύρώπη να συζητήσουν τήν θρησκεία πού αποτελεῖ ακρογωνιαῖο λίθο τών ήθών
καί τού πολιτισμού της; Άλλωστε, δέν τούς έπιβαλλεται δια
τής βίας. Ἡ δια τής βίας έπέκτασις αποτελεῖ «προνόμιο» τού μουσουλμανικού μόνον κόσμου. Για
τόν ὁποῖο, ή παγκόσμια έπικρατησις αποτελεῖ βασική παραδοχή τής τελεολογίας του. Σέ αὐτή
τήν βαση νομιμοποιούνται ώμότητες τών τζιχαντιστών εἰς βαρος
καθε μή μουσουλμανου στα έδαφη τους καί οί συνεχεῖς απειλές
τους εἰς βαρος τών χριστιανών.
Μόλις χθές ανηρτήθη τό κείμενο τών πιστών του Ι8Ι8 στό ὁποῖο
έπαναλαμβανεται πρός τούς χριστιανούς έξι Φορές ή φρασις:
«Σας μισούμε». Τούς καλεῖ μαλιστα να σπασουν τούς Σταυρούς
καί να ασπασθούν τό ῦΙσλαμ. ΑΜ
όμως ούδόλως έχουν ένοχλήσει
τόν «Ουατόἰει1».
Ἀπεναντίας, βαζει στό στόχαστρό του τα παραδοσιακα στοιχ εῖα
τού εύρωπαϊκού πολιτισμού."Ερχεται να προπαγανδίσει μια νεόκοπη,
όσο καί νεφελώδη, αντίληψη ἰσοπεδωτικής ούδετερότητος. Ούδετερότης στήν θρησκεία. Ούδετερότης στόν πολιτισμό. Ούδετερότης στήν ἰδεολογία. Ούδετερότης
ακόμη καί στα φύλα... Τί έπιδιώκει
μέ τήν τακτική αὐτή ὁ «Ουατὸἰει1»;
Να αναδειχθούν ούδ έτερες πολιτικές ήγεσίες πού θα ὁδηγήσουν τήν
Γη ραιαῦΉπειρο σέ ανυπαρξία;
Ἡ ανοχή εἶναι μέρος τού εύρωπαῖκού πολιτισμού. Ἀνοχή όμως
δέν σημαίνει τήν ύποταγή πού
απαιτεῖ τό =Ισλαμ. Τό ὁποῖο, αν τό
αναλύσουμε, εἶναι μαλλον πολιτικό καί κοινωνικό σύστημα παρα
θρησκεία. Ἡ θεολογική αναλυσις
δέν εἶναι τής παρούσης. σε ήταν
όμως καταλυτική για τόν, στερούμενο τόσο πνευματικότητος όσο
καί αρχέγονου πρωτοτύπου πολιτισμού, μουσουλμανικό κόσμο.
Ζ λιτικήτου.
Σ ί Τ” ὁ ί
ημερα ης ημερας
Μ” ο  Ι | ~ |
Πανωἐεθρία ύπἶστη- Η   
Ξέἔ ἔυἑώπαιἔἔΞρααΞ Μωω”ω ύ” ωω~ΜΜ Μ β Μ ω
ζες, καθώς τα πρόσφατα ω ώ* ή Μ ω ···_“”” ·*·ὑ”· τη Μ ώ ώ ω
ειιεεε ιεειε'δεν επεισαν ·Μω-ω__ ·ώ”-“” κ π “θα Μ
οτι όλα βαίνουν καλως. “Μ*“*· ω· μΜ“· κ Μ"Μ
Β· *Μή-Μ Μ “.ΜΜ¦_”* Μ
τι· Μ=”$= ΜΜΜ ·”ΜὴΜ π*·“”
Μ κ Μ·Μ·Μ ”Μ“·ὑ· Π#ὑΜ"Μ
Ένωση ῇ βοήθεια σε =_”ΜΜ_# “·Μἡ Ρο. _Μςω:η
ιἑΡοσωπικο στην 'Ελλα- ΜΜΜ.” ΜΜ· ' “ω π =ΜΜ” ω~Ἡ
κΞιἔΞΤην"ρῦῦΦἩΠ “Μ“"““ ·αΜωψ' ·“'··' ἔσω· Μ'Μ”·”'
_ Μ“'ὑψ· Μ·ωη η”- ω· -·”··_μ
ΜΝ ”*·” “·Μ η··“ και” -ωω
εαπ” Ωω” Μ ΜΜ·-·Μ ὡΜω” __¦Μ“_| ,Η Μ
Νέα ἐπίθεση κατά τῆς ·“_-“ω   ώ
Δύσεως έξαπέλυσε ὁ ·*·Μ··· καωΜΜ·ω ·ωω···· “Ψ””Ἡ
,ΕρνΤογόν κ9Τηγοῳ_ _* Μέσκου” κ“··“ =Μ==ω
σας ΕΕ .και ΗΠΑ ΟΤΙ Μ· ή ”Ωω”. Μωα*ωω ·*·ὴ-·-·
<<υποστηρ>ιζουντην Τρ0 ·ὴΜ·“” ”Μὡβ  ”“'"”“'
μοκρατια . ΜΜ#*ϋ ”ΜΝ _ὑ”“ὑ*_ Μ"
”Ό” ·*Μ“ *ὑΜΜὑ Μ ω
3: Μω““'· ""*ὴ” Μ*ὑΜΜ “ὑ“"=Μ~· ω
Μ·*ω~ #Μ Μα” ΜΜΜ* Μ
σ "ΜΜΜὑ 'ΜΜΜ ω Μ
Ο Η· τι),
Σέ απορρύθμιση
τό Κρόκος
ΑΜ έκπληξη απετέλεσε τό γεγονός
ότι ακρως απόρρητο έγγραφο του °Υπσυργείσυ 'Εξωτερικών εύρέθη ανη ρτη μένο σέ ἰστοσελίδα των αναρχικών/αντιεξσυσιαστῶν. Ἀναφερόταν στό διαβιβασθέν αίτημα της Τουρκικής
Πρεσβείας για προστασία της καί για καταδίκη
αὐτῶν πού έξετόξευσαν μαύρη καί κόκκινη μπογια στό κτίριό της. Δυστυχως, ή συνέχεια έπεφύλασσε ανησυχητικές έκπλήξεις. Τό έγγραφο δέν είχε διαρρεύσει από καποιον απροσδιόριστσ δίαυλο των αναρχικών μέ τό ύπσυργεῖσ. Είχε περιληφθεί στήν δικογραφία μέ τήν
ὁποία παρεπέμπετσ μέλος της ὁμαδσς <<Ρσυβίκωνας>> για τήν έπίθεση στήν πρεσβεία. Δηλαδή τό ίδιο τό Κρότος είχε δημοσιοποιήσει ένα
ακρως απόρρητο έγγραφο!
Ἀπσκαλύπτεται, ως έκ τούτου, ή πλήρης
απορρύθμισις στήν ὁποία έχει περιέλθει ή κρατική μηχανή. Δέν είναι μόνον τό γεγονός ότι
σύδείς <<έπρόσεξε>› τήν αποκαλυψη του απορρήτου. Τό περιεχόμενο του έγγραφσυ ύπσδεικνύει ότι τό ΥΠΕΞ καί ή Δικαιοσύνη έκινήθησαν
<<κατα τήν παραγγελίαν>> της Τουρκικής Πρεσβείας. Καί μαλιστα σέ ένα θέμα για τό ὁποῖο οί
του <<Ρσυβίκωνα>> θα εύρισκαν πολλούς συ μπαραστατες στήν 'Ελλαδα.
Καποιος θα μπορούσε να ίσχυ ρισθεῖ ότι είναι
<<απλό θέμα πρωτοκόλλου», "Οταν όμως αύτό
τό απορρυθμισμένσ Κρότος δέν μπορεί να διαχειρισθεῖ ένα <<απλό θέμα πρωτοκόλλου», πως
αραγε θα αντιμετωπίσει τα μείζονα θέματα κρίσεων πσύ ύπσβόσκσυν;
γιά σεισμό 9,] β. Ρίχτερ
στόν Κόλπο τού Τόκιο.
(Ο κόσμος ξεχύθηκε έξω,
τραίνα σταμάτησαν... Τό
κακό έγινε, παρ, ότι λίγα δευτερόλεπτα άργότερα τό σήμα άνεκλήθη.
Ἐκπρόσωπος τής Μετεωρολογικής (Υπηρεσίας εἶπε
ότι πιθανόν κεραυνός κτύπησε σεισμογράφο.
Ο Δέν είναι ή πρώτη φορά πού καταγράφονται
τέτοιες αντιδράσεις, αλλά
πάντοτε προκαλούν ἐντύπωση. Στήν Ἀγία Πε
, ο Ἡ έταιρεία ΗσΜσπτρουπολη πραγματοποι
~ , , , ΡεσΙζετα ί συγγ ίειται εκθεσις για τον Μι- , ¦ ζηἶηΞε 
|λ Ά ελο καί οί δι- μη Ο Τους ρεΤαννου5
χω, 7)/ Ι πελάτες της γιά τό σφάλ
οργανωτές, γιά νά τήν
διαφημίσουν, έστησαν σέ
κεντρικό σημείο ένα αντίγραφο τούΔαβίδ στό κανονικό του μέγεθος, πέντε
μέτρων. 'Όμως ὁ Μμνός
Δαβίδ προκάλεσε τήν
όργή μίας γυναίκας, πού
δήλωσε ότι προκαλεί τίς
αγνές Μιχές των παιδιων
καί τήν είκόνα τής πόλεως, καί ὁ... «ξετσίπωτος»
πρέπει νά ντυθεί|
μα στήν έπίσημη ἰστοσελίδα της πού έπέτρεπε σέ
ὁποιονδήποτε ένδιαφερόμενο νά αγοράσει άκριβούς φορητούς ύπολογιστές γιά λιγώτερο από 2
λῷες... Συγκεκριμενως φα
ρητός ύπολογιστής πού
στοιχίζει 2.3 78 λίρες ( περίπου 2.800 εύρώ) στήν
ἰστοσελίδα φαινόταν ότι
κόστιζε Ι ,58 λίρες! Ἐντάξει, γίνονται καί λάθη.
Ο Οί πάγοι τής Ἀνταρ
~ 2 ο Ένα έννιάχρονο άγοκτικης απελευθερώνουν
ράκι έσωσε τόν νεογέν
μεθυλικό ύδράργυρο στόν
ωκεανό. Οί έπιστήμονες
δέν έχουν έντοπίσει γιατί έκλύεται αύτή ή τοξική μορφή ύδραργύρου¦
ωστόσο προειδοποιούν
ότι αύτός μπορεί νά μολύνει τήν τροφική αλυσίδα. Ἐ δέν θά εύρισκαν κάτι έπικίνδυνο νά μας πούν
κατακαλόκαιρο;
Ο Αύτό κι άν είναι λάθος!
Καί μάλιστα έπικίνδυνο,
διότι προκάλεσε πανικό, πού θά μπορούσε νά
έχει δραματικά αποτελέσματα. (Ο λόγος γιά τόν
συναγερμό πού σήμαναν
στήν Ταπωνία, έκ λάθους,
νητο αδελφό του! Τό
περιστατικό έγινε στό
Ἀμβούργο. Ἡ μητέρα
του εἶχε γεννήσει, μερικές ωρες πρίν, ένα άγοράκι, τό ὁποίο ὅμως μία
γυναίκα πήρε από τήν
κούνια του στό μαιευτήριο καί προσπάθησε
νά φύγει, χωρίς νά αντιληφθεί ὅτι στό δωμάτιο
ήταν καί ὁ μεγάλος αδελφός! Ό ὁποίος τήν άκολούθησε, τήν σταμάτησε καί τήν ρωτησε γιατί
πήρε τό μωρό. Τότε ἐκείνη τού έδωσε τό μωρό καί
τήν έθεσαν ὑπό κράτηση,
έως ότου έφθανε ή Ἀστυνομίά πού τήν συνελαβε.
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Μοιραῖα καζανια»
ΧριστόφσρσςΧ Ματιᾶτσς (σελ. 3)
<ἑἈνευ πλεονεκτήματος»
"Μ(σελ· 8)