Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ 
|οεο=“Ν@οωΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Λ Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
 ν~  - Χρ.ΜΜκ:«ΗδηΜΜ
ΜΜΜΜκωΜΜ
δημΜΜ3ΜωΜ
το ελοιόδεντρο
ΠΑ ΑΝτιΕΞογΣιΔΠΕΣ - ΤΑΞΗ - ΕΚΚΛΗΣΗ-Χ
Άντε ...πάλι
Ἀρχισον χθες οι περικοπές στις επικσυ
<< Π  λ ε μ 0 ς >> μ ε  λ 0 Η ς ες::έ:“:#:;°;:;Ε::ὲ5ιΡ.ε:::$
ρικες συντάξεις εμ τομείων, με τις περισσότερες νο κοτογράφσντοι στους Μος·σύχους που λομΒάνσυν επικσυρικπ σύντο
| ξπ λόγω ονοππρι'ος.
| α Τ ν κ Η ε ν σ Το "ΜΜΜ” άρχισε οπά τις συντάξεις των
τριων επικουρικών τομε'ων του Δπμοσίου
(ΤΕΑΔΥ. ΤΑΔ|(Υ, ΜΟΧΛ), του Τομείσυ Επικσυρικάς Ασφάλισπς Εκπάιδευσκων 'διωτικάς Εκποί8ευσπς, του ΟΤΕ·ΕΛΤΑ κοι του επικσυρικσύ των οστυνσμικών
  (ΤΕΑΜ. Σε πρώτπ φάω, ονομένετοι νο
· δουν μειώσεις περίπου 15.000 συνιοξιούσε    χοτ. που μπορεί νο φτάνουν μεχρι κοι
νοσοκομείο 22%- ωωω ο .ως Με εἰ". 8%
Άλλο τομείο που 0ο εππρεοστουν: ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ.. ΤΕΑΠ - ΕΡ" κοι ΕΔΕΜ (των
υπολλάλων πις πρώπν Αγροτικής Τράπε2ος).
Οι νεες επικσυρικές που 0ο πλπρω0σὐν
οι συντοξισάχσι των τομείων ουτῶν έχουν
μειώσεις που κυμοίνσντοι οπά 3 εως κοι
66 ευρω. Σε κάποιες περιπτωσεις επι'σπς,
σ επονυπσλσγισμάς 0γάιει κοι οριοκές
ουξάσεις τπς τάξπς των 4 ως 10 ευρώ.
'Το ΕΤΒΑ επονοῦπσλάγισε περίπου
 ' 320.000 Μες Μ Μ “Μ με
Χ· Ε Η  | α ζ  ε κ α τ α σ τ α σ Π ::Μ::ε;εΜΜ::πΜ€
με 10.000 εξ οστών νο μειώνοντοι κοτά
Το δεύτερο κύμο περικσπών. που 0ο
8% με 15% μεοοστο0μικά.
Ό έχει κοι τις πιο μεγάλες μειώσεις, ονομέ·
νετοι τον Σεπτἐμ0ριο. άτον 0ο ερθουν μειἰ ώσεις κοι σε άλλους συνιοξισύχσυς. με
έμφοσπ στις συντάξεις των πρώπν ΔΕΚΟ
·' Ρ ' Ι κοι του ιδιωτικού τσμέο. με 160.000 άτσ'~ ` Η Κ μο νο ονομἑνετοι νο πλπγσύν.
της Ρωοίος θα ήταν
κοτοοτροφικός»
Μποχ: «ο οποκλεισμός ·  ε 
Β ς ·' ἰἶ · χ . Με.:τ.3:::::ι::ε=::8:ε:ε
Μ _ _ Σά ' 4 7- ι Β
0 λογικός
ο” ¦- .