Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ή?  Ι - · 8· · ο Ν Μ κι ¦   ι ·
ΤΙΜΗ Ο¦6Ο Ε.
Ι κανεναν απανταω ΜΜΜ
α 8 ~ · απατα" να
_/ω _ ς ` έ ~ α πατατα
της Κρί1ττ1ς ο ΜΒ" το" ΜΙ
ί , .
 4,4 ;
. 4 ¦
Ξ “Γ Σ!
1' εἴ ”1
<“  Η
κ" τ ϊ
 Ι τ τη
αι β Η
σελ.3
“ ΜΜΜΪΚἶΠὲΜΜτ ΜΜΜ σε ΜΜΕ τους κανατε
Δ1ααοτε ακό α... ΠΚ"ῆ|'ΙΒΜ
· Παύλος Πολόκας: "Τώρα αρΧίΖε1
ο Πραγματ1κή Ρώτα" σελ] 
· "Ιατρ1κή α1τόβαστ1 2016"
φοττ11τών Ιατρ1κής στον Κρήτ11 σελ.15    
· Καλλ1τεΧν1κό φεοτ1βόλ .................... .. σὡ3
αΠό το Κύτταρο ΧαλέΠας σελ.11  
· Σονόντ11στ1 δτ1μόρΧων ν. Χανίων
γ1α τα 81αΧείρ1στ1 αΠορρ1μμότων σελ.16 " Β
"ϊ" ΜΝ"
Ετήσια Εκθεση του ΣυλλόΤου
ΔΡ-ΓΙόΜς Ο ΠΟλΠΡόΠΙς σ€λ2 ···················· ·· σελ-5 Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων
Λεωνίδας Βατ1κ1ώτας σελ.2 | <<Ι ΡΙΣ >›
ΠανογΙώΠ1ς Δ. Όμως σελ/4  Στο Ιστορικό ΚαΦέ <<Κήπος>>
Ι Ι ΖΩ Ι
Γ1ονἴΠς ΜΠασΚΩΠἔς | σελ5 "   Δταπολττἴσἶῖ£ΐΕΞϊ%$ἰοΐἴἔἑΞὅ ΟΝΕΞ£0
ΔΠΡ“ΦΠς Κ- ΤυΡωδ“ς ΜΒ Β ξ “| έως και :Η Αυγούστου 20" Β
ΙωάννΠς Κουρουτό1Φς σελ12 .................... .. Με, Είσοδος Ελεύθερη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα