Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
“ιι ιιιιιιιιιι “
ιι ιιιιιΜιιιπιιιι 
οι Μιιιιιιιιι
ού απο" ρισκόβΜε
“Μέι  ο. 
_ !ιΞΒοοικιι πωπω, 
; ο;  οπλο Μπι· “ ΜΥΜΜΜΜΜ
Τ" ΒΧ' Μ' ΜΒ "ΜΚ" ΕΜΠ" ή ι
Β το 5ΕκΑΤοΜΜγΡΙΑ ΜΜΜ- 
^ΕΕΙ «ΝΑΙ» Ο ΠΑΟ Γ Ι ι
ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΕΝΤΟ
ι . ' ἶγ . _ 5 ἐξ”- | “ ο έ ο ;
“ “ "  - β “ · ' σεισει ν ·~ οι 
Τ" ΚΡΥΦ° "ΠΑ" ΠΑ ΝΑ ' Ξ] . _ ἔ ια_νΟ τι
- - - - γ μ ι '_ Π ι τι 7 ~
Ζ Θ ·. 7 η ' ` ` 'Ρ ι; Μ Μ 7 |
ιι »πιο
Το ατού του Μεῆισσονί6η,
οῆῆό και το κοκό τόιμινγκ
-““-- --- Σω. 6
χ ι 7
ι ι “ι |
_. .Μ
Αυτός 80' ο “. "ο" εχ| » ἙἶσσωνΜΝ ί ι ,ο .Κ . ξ Μ
τῇακὲτο κι τον - ων...κΜΜ ι <. · › ΤΟΝ |(ΔΡΛΑΟ
¦ Μ › ι ΐ“ ' · Ντίοε τον οΠρὡχνει
 7 | ° η Ι Ι Ι
Π των ν 'Ι ο Ι σε ῆυση Ποικτη... ει!
'β π·Μ Β' Μ Μ “ "ή"
ν - ΑΡΗΣ
. _ (ι
οΜΑ““ ΝΞίῆι Με" ΠΑ ΤΑ  
με Ανόκογλοιι!
' ` κι ,
· ε ` ν ..
| | Ι | | · γ Κ 
Ποι05 ειναι ο Λετοκερτ Που παιρνει πόντου5 σον ενοῆῆακτικη εΠιῆογη (ὁ - κ 'Μ :βἶ_ἰ ¦ Σω· 24