Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
|·Μ·ὐηκΜ·Μ
κὐΜ·ΜΜ·
ι··Ι·Μ·τ·ιΜ..
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠοΣ Σω. 32
 'πωπω ΜΜΜ"
' ωωωΜΜ ΙΜ ΜΜΜΜ
Γρἀφε| ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|Ν0Σ Σελ. 2
ΔΘΜΗ“Π ΚΗ
Ϊρ·ΠΙ 2 Αυγουστου 20ΊΒ / Φωλλο Ί24Ί (2414Ἡ / € Ί 30
ω “Μ “ξ 
Με έ _¦ Δ __ Ι 
β: 7  Μ ..+0.- -· ` ..  4 
·_ ,  ΠΊ· ι' ` Ξ ἀ- ν < 4  ύ"
_. ; _ ._ ν ` >ι - | _ , . η ·.  . 
._ ` >"` 74 ζ. | 7 › η · 'η Ρ' γ
- κ 'λ
ωω--ωωοΜΜωΜ 
ΜΜοΞω·Μω-ΜοΜ
Μ@ΜωοΜ--_“Ε
ΜωωωΜω
· :Μ .2, 'η . _ .μ 77 3-- ',':.:;- ·: .:`. . γ. · · ·ν ~
«ΑΜΗΝ» Η· να [email protected]“Π“10“ῳΜΜΜ :Ο ΜΝΗΜΗ( · 
.;_τ 'ῳΒ';“ -ζϊ· _;““ἑ-¦.ὅῖ'σ= ;(Ρ”ι; “ Ξ:!:·_ἶ·'_::Ι'“ “ -· ' Ι . .¦ 7 .ς
= μείνε· ο ΜΜΜ ΜΝΉΜΗ ΜΜΜ. Ξ!!Ρ“Φ“Μ!ὲ 
_ ν [δυο ·.βὁομὰἐ£κ ημιν [ι ΜΜΜ! ι η Προ! ωηιιωΜ Μι· Μ ν σ Μι ἶΒ: ~ἔ!·-= - ·“_ _ _· 2;; π “ΕΦ
ΜΝΉΜΗ 0ι|Ρὁσ Πω· να· κι·λιηιΜ· 'Η ·Η·μ|Ι·ιλ“ω ΗΝ· Η'Νμ“νω· 1' : _·  
σμ0λ φὸργουηρνι · Η' ΜΑ Ποσα· ι Μη" πιο ι η ι νὶ·· Μη" ν" ·η ν.
.' έ·"¦ Ξ ¦:ἱ[(_Μ:ν"·_ ι, _; ϊ ,.. Ϊ;; Δ __ Η Δ · Ί Ι Μ·μ·'ἔ- |'ἑΞ .-" η - , ι ι > 7 Ι
 `.ῆ1 . 3χΔςιἑκ0» ψηφισε ο ΠΔΟ,|ὁιηφωγ!σε η ΑΕΛ Που Προτεινε Κοκο
Πορ·ιμονὴ ΝΝ· Αμ! ρ·κ“νωΜ ων μ· Νιγρ“φηω σκ! 4'η“·ηω
~ . 7 Β_·ὺ·?“<#.
·“> ° :φ '··