Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πῶς Μπα· αν"
_ 'πριν α Μπι-Μα
και Μαν' α ανα"
·αναναν·ω νπν
νραπανπα· α Μ
α πρὁπν παίννπν
ς ναν Άρα να· αν· να
Ι ·ναι·. αι Μιραιόνεν
ανν να απαννανααν
ναν πριν
Μ ΣΠΟΡ
Δ/ιινής: ο. ΝικαΠα'ι'6ης
ΔιννανννΜ Σννναξ80ς: ΣΤΡΑΤΟ)! ΜΜΜ:
να π·ρἰπνναπ παν
α απννπιακας παπα
νων· να αν"
Μαν. νανα να απι·ινναναν π πωπαπ αν” νανναν να
α·α0ΜνιΜ καραννπριανιπα από ναν .
των ναι θα απόσα·ν·- α πονάω ανα .αν
ΤΗΝ' 2 Α'Γ0ΥὶΤ0Υ 20" Ο ΑΩ. “ΙΜΗΟ
"Η π"0'·ῖ"
Ο "ΠΠ"Ρ|¦|
Η αιώνα ναν ναναι"·Π Ο”"Μ
"Ν ϊ" ΜΝ·
κανα και Μπα"
Μα ο· νΜνΜ<
α οι ακα· ανα:
ανν να αννι·ναανανν ανπν Εναν·
Μπα. αν” ανα
Ξεκαθαρεν αι ενναπἑν ναν Μπαρ ανανν
παἱκνες ναν α παιχνίδι ννριαρΧἰαν απα να
πρὡνα Μπα ζπναει α ιαπανας νεννιναν
ναν... αέρα νπν Χαπαεπ
και αν ειναι ανναν6ν να αναΕανν να σκορ
ανα πρῶνα πωπω. ένα· ανν να κανανν
ανα Μπερ
:εΒα:ΜΞΞπ:
νιΡνιιικν · '
"Ο "'¦π'θ"
Ο' |¦Ρ|"π"'°' Η”
Μ·Π0Μ|| α Και ναν: να
ρνπαρναζ ναν ναπινῶν ΗΗΕ εκαναν
πως· νια πανω” πίνω ναν νααααν
νικ “Μη αννα: πααααααιριανας ναν
Μπαραν Μπαααρ α ια· απαααί
απών να νικανε' ιαναρ·α
απνναννι αν" απυνπιανα α Τα αρώνπνα
ειναι πῶς να απαρααανν να Μαχαιριανανν αννα νπν
πινω· αι απειρα·
παΕννας νπν να
κανα. ένωνε
ανναεν αππαν π
να νιαπ ώρα
πα0ανιανπναν να
-ρανινα καρνανια· νια
ανριανπ αναΜνρπαπ
ανανν να ΜΜΜ
ΚΑΛΟ |¦ῖ°Ρ|Κ°
Ο 'ΠΤ¦"'Ε
α Νινπριαναν
απιαανινας πριν απα
παπα νρανια είχα και
αἰ1ννα επί ιαραππιναν
νων. αναν Μαν
νπ σαν£πα νπν πωπω κινραν α να πωπω και
να €πννα αν όπως
“αν κανα νπν αναχώρπαπ να απααναππς
ανν καναπαραιν·ι
από ένα α Μπακ Μαι
α παω ανΜαΜ να" ένα·
ΜΜΜ." α καναν” ΜΜΜ
Ηπαανιἑν παν να ναναι!" ανρια α
αν" μια να" νει ωραια" π νπι··ααΜς ανασα ο Δω απ” ν·
πιο Μπας να και'.
α πωωΜΜ ναν
ναν Αν"
α Παοκ" · α νανα·ας Μ ννανππα·κ
αν" ααίααια απανω ανπν
ναπνννα·α πραπανπαπ
και Μαν· ανπν Μαννπς
να". ναι Μιραν·ρινν
Μαννα κανα νπν
Μόνα" νπν Μαππμ να α απο α νια Μινι “ΜΝ Μ Μ·
Νεων" και αι πιναηιναα·ν  "
ΜΠΟΝ!" Η' κανι
αιωνια πωπω να ιαπιαμανρα ανια να Μα· νπς "Μας απανω να Πιερ νέα" Μαιαζει με μια απαραννπ παραννανπαππ,
ενώ μανααινα ναν αειαααανα ειναι να... ε8ναααχα|α _
·ι.ααΜΝα·. Μαν καναν" α απνιιπιανας
πωπω· α εκαναναναναι αι |αραπ·να·
απανω· Μπππω να
να Μπακ να Μι γαρ·
αι να·αιανα
και ΠΟΥΜΕ·
και αι ων ειναι νανανινα
ανπν ΜΜΜ· α α παν·ννινας να· Μπιανα φπα
ρναρνι· να να νων αν νπν
πανω. α παν·ναιμας
_ αππῶνει α Μνεινανας
επιαενικας παν Ξεπερααα
ναν νρανιιανιανα ναν
ανα νανανα
Διιη.ιιν·ιιι
ιΑαΑιΜ·ιιν.
ο Βασικα:
α Μπν Μονῆς Μπακ
Μπα' ΜΜΜ
απα νπν Μακη·
ων αν νπν Σανπαρ
Μπας να “πραΜπας νπν ανπν
Καννων· πιω·
Μακ · να
Με ανναἀνπααν
ανα Μαι" Μ
νανς αρωμα αιιανπῶν - ›
ΦΟΒΕΡΗ Υ"ΡΛ¦|Α!
Μ να παν ναναααν αι -·ω·ωπιυω- ανα αν πριν.
ππραν νπν πρῶνπ ναναπ ααα να ναπαναιρινα ιαραππ
ο :αν Μια να ρω ααα" ιι ·πΜοππ ανα αν
¦ΥΗ0Ω"'¦¦ 'Η' Η!
|"ΛΚ0Μ0' Ο ΑΡΗΣ!
Γιανααναπ
5. ¦ | ι
η η Ψ<'“
ΠΠΠΒΓ|ΞῖΡ0Υ
Μνναανπ Με να Φαν· Μαν· ,κ
ΜΟΔ"- ανπ να· παρα νπν ι'
ΜΝ νων αι αναπναπ ναν
ΜΜππν£ς α αννιπαΜν ναν
ΑνακΜπν· να ΜΜΜ” ανπν ' _
αν· αν· Μ πωπω" α η 
να ανΜπαια να Μενα νπν νπα·- 7 κ ' Η
ναν Μαν· να· να. ανια· ω· ι
αν" νπν πως σημα· π και· χ. › 
των." ο ιια ΜΗΝ: αιαΜΑινιαπανΛαν ιανΜ6α Μι
πΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜ·νανν
νι·ιπ·ννῳπΜαΜαΜνΜα
ρν·ΜνΜι·ρΜ·ΜΜιπαΜ“Μναπα
ωΜΜΜκΜΜωωΜΜ
ΜΜΜ · Με· πιανω ΜΜΜ Μαννα. ανπν
ΜΜΜ Μακ παω" και ιΜωΜς
ΜΠῆἑκ0υν
οπι·Ηιιιακ6
με Φαν απο
απΜαω
αννα” Μ·
να” πως α 28χρανας
ναπριναν Μονς νπν
παπα· Με· θα*
σναπς» Ορίωνανα ρανναρ ναν
πΜααππνών
νππαως
νπν ΜΜΜ Μαν α σαν
κίνα" απαιΕν ένα παμπ" ανπ
Σναανν. πιο απο ναν ιαπωνια
να· αννα ένα" πανανα να νπν
Μη αναααρανναν 8 νναπ
αν ιι νανν πωνανππναναν!
"'¦|Ε|ΩΝ¦|
"ΟΥ ΚΑΠΗ"
"Ἡ "°Τ||'Χ|"
α επειτα βάσανα·
ααα αν να ασια·
ανπν Αννπῦα να· απα
εδρα αν ό” αναΜννναι να νπιαπραπωπω' π πωπω
ναν ααα ναν ιαναρινα ΜΜΜ"
παπα ιαναπ.
απα Λιόν για
Ηααανα"ν και
Βαπμπανανα α
α Μαννα"
νπς πινω
αννα" Μπωαν να” πως
ανν νπαΜι
ΜΜΜ νια
ναν απα- ναν
Μνπιαναν.
ανῶ ναννανρανα €ππαιαα νπν
παρνα ανπν
π Μ“πω
απανῶαπαπν
ναν :Μαν
μανα· πιανπιω
α Μαν·
Μο να αναπνρα ανα επ.
Μωναπ νια
ανα κανα απα
Νεων· α
Δεν Μία-ναι
ανπ Μαν· μας
να ανανα ναν·.
αναπίααε
α ανν·Μανινας
ΜΠΟΜΠ· ναν
νανανιναν ανππανω καρνν
Ερναν
ρααρανια “Μπεν πωπω. να· π ”ΜΜΜ πναν κ
Η μενω να ΜΜΜ: α·ἱνν·ς ννρααἱαν α εκαναν αν” πριν· Δ
"0" "ω Με· "ΜΝ< 'Μ°"Μ ·'|'|¦'¦ ¦|"¦'| ¦'|'||
ααα νπν Δεν καψω πραναανιν απα α"Β"| ΤΩ" ||Ρ|¦||Ω'π
"ανα απα αιααρα- ΜΝ” "η Ζω ανασα να· Μπα· Με. σπα· 7- 7 έ
"" "ως ζω: με αν. π αννἑννενεπ Τύπαν Μ' 'Μ "ΜΝ" ΜΒΜ Β' Μό" Μ·
να παν ναν. ¦¦ ° Ι ¦ κανανε" ανα ινα. να να
ν Μα Μα" ω" “ ρ · “Ρ “ρ 'ερ Μ' °Μ" "Μ"' Μνανεἰ αααπινπα' ναν ω
αν." να· να μπαινει α Μπαρα- π° Ι "πω" _
“Ο "ΜΡ Β". Μ"·ω° “ως ΜΜΜ". ω "Μ" " α “αν πναν ΜΜν·νανα να νΝρνα Ενα αν· ναν ΑΜΜΟ!”
ανναννώνναν και 'Φως - Μι π ΜΜΜ νπν Μαννα. Μ “ΜΝ ΜΜΜ*νννί παπα ναππα ^ Ι Γ πιο νπν απανω· παμπ... ανα·πΜΜ
ω · α να απναν-α Μια αιναι νπν·να Μα .
σως "Μαρ". αρνααὐν και αι Μααννναν ΜΜΜ να Μ"Μ-< "° ”'κ ΨΜ“ α. Μ ”ί- Ταπαιπωρ·α ανα ααρα- Μ Μ" 'ΠΜ Μ 'Μ Μ αγωνας ανπν Δεν αππα μ
αννα· αϋππα αν Ορύ" Μ Ἡ" Π." ὁ να παοκ αν” νέα” να·
ΜΜΜ Μ" αι νεανννιανικα έπΜα· νων Μ" ω¦“. "Μ_“ ΙΡ
α ε ' Μ"νπρΜν να· αι παππ€ς α ΜΜπαν ααα φασιν· πως πναανααιααπν
"' Μ" · 'ω "πω “νων να παρνν ανπν α Η αιωνια μ
ΜΒ" Ν ω" Μ. νπρόνπ· νπν π·ααπννπΜν πιανω νπν '
νων Μέ.. παρἐναίαν ' “ 'ως Με· Δ “ "π". ¦=ἔ=:==ἑἔ===ω
,ω °Μ“"ω¦ω σ” Νιν α και”. απο· να παν- νπν ααα". Μουν ·Μ·νρν "Μ "Μ ΜΜΜ, ω Μ"
Μαι· να" αν "' " "Μ ΜΜΜ ' '”Μ-Μ Μα" ”ΜΜΜ νπν· ναν ανασα α ανα ν
°"".Μῳ° π "ΜΡ α πρωνααππνιανΝ ·'ναι ανα (ναναι πωΜΜωα ὁ 'ω Μ“ἐ"" 'κ
“”"“ω "ΡΜ” ω πιο· ΜΝ ναν ΜΜΜ ναν. Ιωαννα - πρανοππω ανπν μ
Μπνα αι ηρν·ραπννναι· Μ"ζΜ" ό” Μ' ΜΜΜ 9 Μ' 'Μ
"ώ 'η' σα” “ως να.  ο να Ἡ;"- '“' ΜΜΜ των" α ΜΜΜ: και” από να
Η" ναν “ω Ο ΜΜΜ ναν ΠΠΜ'αν ΜΙΒ". Η)
977"08 852|29 32 ·έΜ =Μ=

Τελευταία νέα από την εφημερίδα