Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε¦Σ'1"Ι.Δ.Κ
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΖΕΣ1Ἡ: Αίθριος καιρός μέ τοπικές καται
βλητοί 3 μέ 4 καί τοπικα στό Αἰγαῖο έως 5 γ
μπωφόρ. Μικρὴ ανοδος της θερμοκρασίας. 
Στὴν Ἀθὴ να θα αγγίξει τούς 38β.
γίδες τό απόγευμα στα βόρεια.Ἀνεμοι μετα-  Π
Τρίτη 2 Αύγούοτου 2016
Θεοδώρου νεομαρτυρος του έν Δαρδανελλίοις
Νέα Σελήνη
Ἀνατολὴ ἡλίου θ.29'- Δύσις 8.88'
Ἀριθμ. φυλ. 4οει4ι Τιμή ι,5ο ε
'Ερατοσθένους ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθηναι, ἱπίο@οετί8ποννε.9τ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2]0 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]2θον
Οί παραλείψεις
για τό Σύνταγμα
ΜΝ· Μ*Μ·Μ
Μ*6 η
Μ” θ·Μ Μ
ΞΜ *ΜΗ
τΜκΜ αν
”*”ὐ ΜΟΒ·
Ψη·Μ “Με
ωὡΜΜ Μ
Μ* “Μ
Η· Μ ΒΜΜ
Μ* η”
ῦΕγκαταλείπουν
τὴν Τουρκία
Ἀμερικανοί καί ΝΑΤΟ αποσύρουν τίς βασεις τους
Η ΤΟΥΡΚΙΑ εἶναι χώρα τών
ακρων καί τών αντιθέσεων. Ἀπό
ένα κοσμικό καθεστώς μοναδικό
για τόν μουσουλμανικό κόσμο, διολισθαίνει πρός τόν ακραῖο ἰσλαμισμό. Ἀπό τὴν κεμαλικὴ αρχουσα
ταζη, πού μαλλον ασπαζόταν τὴν
αθεΐα, ἔχει φθασει να κυβερναται
από τό πληθος πού βγαίνει στούς
δρόμους ὑπό τίς στριγκές προτροπές τών μουεζίνηδων καί τίς πολιτικές έντολές τούῦΕρντογαν. Καί
τώρα, από πιστός σύμμαχος της Δύσεως καί τού ΝΑΤΟ, διολισθαίνει
πρός τὴν Ἀνατολὴ. Μέ διττὴ μαλιστα έννοια. Ἀφ5 ένός πρός τὴν ασιατικὴ Ἀνατολὴ, στὴν ὁποία αναζητεῖ τίς όθωμανικές καταβολές της,
αν ἑτέρου στὴν Ἀνατολὴ της Ρωσίας, μέ τὴν ὁποία αναζη τεῖ αγωνιωδώς στενὴ συνεργασία.
“Οσοι αναλυτές εἶχαν έμβαθύνει στό τουρκικό πρόβλημα, θα
πρέπει σὴ μερα να αἰσθανονται δικαιωμένοι. Γιατί οἱ προειδοποιὴσεις τους για έπικειμένη ασταθεια,
σέ συνδυασμό μέ μία έγγενη αναςιοπιστία πού χαρακτηρίζει τὴν
Τουρκία, αποδεικνύονται μέ καταιγιστικό ρυθμό.
Ό λόγος για τόν ὁποῖο η Δύσις
ὴθελημένα παρέβλεπε τίς προειδοποιὴσεις είναι απλός. 'Η θέσις
της Τουρκίας είναι έςαιρετικα σημαντικὴ, ώς στρατηγικός κόμβος
πού έφαπτεται τριών περιοχών
στίς ὁποῖες ύποβόσκουν ὴ κλιμακώνονται μείζονες κρίσεις: Μέ
τὴν Μέση Ἀνατολὴ, μέ τόν Καύκασο καί τὴν Πρόσω Ἀσία. Οἱ περισσότεροι ὴλπιζαν ότι μέ μια τακτικὴ συμβιβασμών καί ύποχωρὴσεων (πολλές από τίς ὁποῖες
εἰς βαρος της 'Ελλαδος) θα διατη ρούσαν τὴν Τουρκία σταθερα
προσδεδεμένη στό ΝΑΤΟ. Τώρα
όμως όσοι κεμαλιστές φίλοι της
Δύσεως δέν ένταχθηκαν στίς ταζεις τών νεοοθωμανών ὁδη γούνται
στίς φυλακές, μέ τὴν έςαγγελία
της θανατικης ποινης να έπικρέμαται. ἱΟ ῦΕρντογαν, μετα τὴν απο
τυχία τού πραξικοπὴματος, κανει
τό πρώτο του ταξίδι στὴν Μόσχα,
μέ τὴν ὁποία ὴδη έχει συνομολογὴσει αποκατασταση σχέσεων. 'Η
βασις τού °Ιντσιρλίκ τελεῖ ὑπό πολιορκία, καί ὴδη οἱ οἰκογένειες
τών Ἀμερικανών πού ύπηρετούν
ἐκεῖ απεμακρύνθησαν.Ἀργησαν οἱ
ηγετικοί κύκλοι της Ουασιγκτων,
αλλα καταλαβαν ότι δέν είναι δυνατόν η Τουρκία, από «έπιτὴδειος ούδέτερος», να μετεςελιχθεῖ σέ
μόνιμο σύμμαχο.
Τό πόσος χρόνος θα απαιτηθεῖ
για τὴν ὁριστικὴ απόσυρση τού
ΝΑΤΟ από τὴν Τουρκία θα έξαρτη θεῖ από συνθη κες πού θα συντρέςουν καί οἱ ὁποῖες εἶναι ακόμη ὑπό
διαμόρφωση. Καί μία από αύτές θα
εἶναι οἱ έναλλακτικές λύσεις πού
θα προσφερθούν. Καί μπορεῖ μία
βασις στό Κουρδισταν να «βλέπει» πρός τόν Καύκασο καί τὴν
Ἀσία, όμως για τὴν Μέση Ἀνατολὴ βελτίστη λύσις εἶναι η Παφος
στὴν Κύπρο.
Χρεωκοπημἐνα μέσα
καί στὴν δασοπυρόσβεση
Τα γηρασμένα Οαπαόαὶτ καί οί πόροι πού λείπουν
ΕΝΑ γεγονός πού πέρασε σχεδόν απαρατὴρητο καταδεικνύει
τὴν έλλειψη αεροπυροσβεστικών
μέσων πού αντιμετωπίζει η χώρα μας. Στίς προσπαθειες κατασβέσεως τών τελευταίων ημερών
στὴν Εύβοια διετέθησαν τρία έλικόπτερα ΟΜποοκ της Ἀεροπορίας Στρατού, τα ὁποῖα συνεπλὴ ρωσαν 29 ώρες πτὴσεως έκτελώντας
164 ρίψεις νερού.Ἀν καί φαινομενικώς αύτό δέν εἶναι κατακριτέο,
οἱ γνωρίζοντες τα πραγματα ένθυμούνται τα συμπερασματα από προηγούμενες χρὴσεις τών έλικοπτέρων αύτών σέ αποστολές αεροπυροσβέσεως. Παίρνοντας νερό από
τὴν θαλασσα για να κανουν ρίψεις
ες διαβρώσεις, πού μειώνουν τούς
χρόνους διαθεσιμότητος για τίς κύριες αποστολές τους. Γι5 αύτό καί
αποφεύγεται η χρησις τους για τὴν
πυρόσβεση. ῦΕκτός αν η αναγκη
εἶναι αδὴ ριτη καί τα αλλα ἱπταμενα μέσα έλλείπουν.
Πραγματι, τα τελευταῖα χρόνια,
η Πυροσβεστικὴ, προφανώς για
οἰκονομικούς λόγους, έχει σταματὴσει να μισθώνει πυροσβεστικα
έλικόπτερα βαρέος τύπου καί περιορίζεται σέ μεσαῖα. Προφανώς
δέν έπαρκούν.“Οσο για τα πυροσβεστικα αεροπλανα, τό νεώτερο
από αύτα απεκτὴθη κατα τὴν δεκαετία τού 590 καί τα παλαιότερα
κατα τὴν δεκαετία τού 570. 'Η ηλι
έτη. Μαλιστα, τα παλαιότερα (πού
εἶναι καί τα περισσότερα) εἶναι
Οαιιαααίτ ΟΙ215 μέ έμβολιοφόρους
κινητη ρες, πού δυσλειτουργούν σέ
θερμοκρασίες πού υπερβαίνουν
τούς 42 βαθμούς. 'Η μελέτη αντικαταστασεώς τους χρονολογεῖται
από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας (πολύ πρίν η χώρα πληγεῖ
από τὴν οἰκονομικὴ κρίση), αλλα
έκτοτε μένει θαμμένη στα συρταρια τών συναρμοδίων ύπουργείων.
Δέν έχει περασει χρονια πού
να μὴν έςηγγέλθη ανανέωσις τού
αεροπυροσβεστικού στόλου καί
να μὴν απεδείχθη τοῖς πραγμασι η αναγκη. Χωρίς ποτέ καμμια
Κυβέρνησις να αποφασίσει να
Ζ στὴν φωτια ύφίστανται τεραστι- κία τους δηλαδὴ ύπερβαίνει τα 40 κανει κατι...
Σ ί Τ” ὁ ί
ημερα ης ημερας
ΜΜ Ό 90 | π |
Πλήθος ερωτηματων ε    
περί της δυνατότητος
προστασίας τών προσω- ΜΜΜ· ωω*·* η·”·_ Μ ά ώ ύ Μ Ό
ΜΜΜ δεδομένων δημι- ωωω”ωω Μωωωω ω”ὑΜἡ· ω“ἡ“Μ“·
ουργεῖτό νέρ ὴλεκτρο-   “·"-”Μ 
ΜΚΟ ΜΟΒ" 8σΧ8Φ›- ···“ώ_ ὐ”· ὑ- ΜΜὴ· "Παω”
ΜὡΜ'· 'Μ Π ἡ ω- * .ω
οκ” "μ ἡ Μ··ω·η μ”Ω”|Μ·Μ
Με.”  ·=:··Μ% Μ“·ἡ· ΡηΜ·“
ζέίὁἶἔύἶέγγό:ψέ ἔθἔ ψ | ”·*ω·”· ··αὡ·Μω Μ· Μι···ω
προς με τόν Βούλγαρο "Μὴ _ή_· ΌΜ'”
ομολογο του. Β' Μ”-  "·””* Μ·ΜΜΩΜ
·_ΜΜ· ψ κ· ἡ “Μ ·ὴ”Μ··~
τ·-Μ ΝὡΜ“·ϋ* “·“-·Μ Μ . |”|."' *ηΜ··ὡ
ΜΜΜ  ”ὑ”Π Πω· -*“·ω*“= ·~-·“·“ .ε““τ““: Μω-“·“
. . . . . ·ηΜ·· ”πο-απανω”
διωκεινα ανοιξειτο Ι8Ι8, ω--”- πΜ_&Μ ””ἡ”“
πού έχει πληγεῖ από τίς ·”_Μ' ω_“-Μ- ”·”'Μ _·*ὑ“
αλλεπάλληλες ήττες. ΜΜΟ “·“ - _”Μ· Ἡ ” ~”““ὡΜ
Η' "δω" ' η ' 'Μ "ΜΜ- Μ”ωΜ·
Μ “·ΜΜΜ
ν 3 1 Μ·ηΜ
Ο τη κι Η
Μιμηθεῖτε τούς
"Ελληνες ἑφοπλιστές
Γραφει ὁ Ραφαήλ Α. Ι(αλυβιώτης* 
Ε|ΝΑ| γνωστό ότι στήν 'Ελλαδα τό κρατικιστικό
μοντέλο είναι αὐτό ποὐ κυριαρχησε κατα την
διαρκεια της μεταπολίτευσης. Πρόκειται για
τήν ανακυ κλωμένη πολιτική τών δανεικών μέ
στόχο να τροφοδοτείται ένα αδηφαγο κρατος
στό ὁποῖο θαπροσλαμβανονται ψηφοφόροι καί
<<ἡμέτεροι». 'Η ψήφος στόν ΣΥΡΜΑ, αλλωστε,
ήταν τό αντανακλαστικό της παλαιας 'Ελλαδας,
ή όποία πίστεψε ότι ή έπανασταση θα γίνει με
ὐλικα καί ίδέες ποὐ θα μας έπαναφέρουν στην
πρότερη κατασταση μας. Τώρα πλέον ποὐ οί
μὐ θοι αὐτοί κατέρρευσαν σαν χαρτινοι πὐργοι
ήρθε ή ώρα τό συλλογικό μας <<είναι» να αντιληφθεί ότι τό πρότυπο της κεντρικα διευθυνόμενης οίκονομίας από τό κρατος απέτυχε, καί
ότι αὐτό τό πρότυπο πρέπει να αντικατασταθεί
από ένα νέο τό ὁποῖο να βασίζεται στό συγκριτικό πλεονέκτημα καί στην έξωστρέφεια της έπιχειρηματικότητας.
'Ο μοναδικός τομέας πού ίσταται έναντι τών
ὐπολοίπων, καί ανταποκρίνεται χρόνια τώρα
στό νέο αὐτό πρότυπο το όποῖο όφείλουμε να
δημιουργήσουμε, είναι ή ἑλληνικὴ Ναυτιλία. 'Ο
έλληνόκτητος στόλος κατέχει την πρώτη θέση στόν κόσμο, απασχολεί πανω από 80 χιλιαδες εργαζομένους ένω αλλοι περίπου ]90 χιλιαδες απασχολούνται σέ δουλειές ποὐ δημιουργουνται παραπλεὐ ρως, καί λόγω της Ναυτιλίας.
Ἀπὸ όλες αὐτές τίς δραστηριότητες, ή τελευταία κατέχει αναλογικα περίπου θ,4% του ΑΕΠ
της χώρος
Συνέχεισ στήν σελ. 8
ο Ἡ χώρα μας εχει τόσα
όμορφα μέρηΙ πού δικαίως
αποκαλείται παράδεισος.
Τώρα οί μαγευτικές παραλίες τής Κεφαλλονιάς θά
μπορούν από τίς 8 έως τίς
Ι Ι Αύγούστου τα αποκαλούνται «Θερινό Σινέ-παράδεισος»! Ό λόγος είναι
ότι τό Ἐθνικό Διαγωνισττκό Πρόγραμμα Ταινιών
Μικρού Μήκους διοργανώνει γιά δεύτερη χρονιά τό... ΞεεΝεΙΠε ΟρεΙ1
ΑιτΗιΙΠ ΡοέύναΙ. Τί είναι
αύτό; Οί παραλίες μετατρεθτονται σέ ύπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες
μέ ἐλεύθερη είσοδο γιά τό
κοινό. Καλοκαιράκι, δροσια θάλασσα καί στνεμαδάκι. Τί καλύτερο;
ο Μία μοναδική συσκευή
κατασκεύασαν Ἀμερικανοί
ἐτιτστήμονες Αύτή μπορεί
νά αποβεί σωτήρια γιά
ανθρώπους σέ απομονωμενες περιοχές ή στό πεδίο
τής μάχης διότι οί ίατροί
θά μπορούν νά αποκτούν
άμεση πρόσβαση σέ φάρ
μακα αφού παράγει μεμονωμένες δόσεις φαρμάκων κατά παραγγελία Ἡ
συσκευή χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς, δηλαδή
ζυμομύκητες καί «γεννά»
μικρές ποσότητες ἐμβολίων καί αλλων βιολογικών
φαρμάκων. Θαυμαστή
ανακάλυφις.
Ο Ἀπεβίωσε χθές σέ ήλι
ή πρώην Βασίλισσα τής
Ρουμανίας Άννα. Ἡ εκλιπούσα, μέ τόν σύζυγό
της τόν πρώην Βασιλέα
τής Ρουμανίας Μιχαήλ,
ζούσαν στήν Ἐλβετία Ό
Μιχαήλ αναγκάσθηκε νά
παραιτηθεί από τόν θρόνο τό Ι947 από τήν τότε κομμουνιστική κυβέρνηση τῆς χώρας καί έζησε έξόριστος έως τό Ι 992.
Τό Ι 948 ή πριγκήπισσα
τότε Άννα τών Βουρβόνων-Πάρμας παντρεύθηκε
τόν Μιχαήλ καί ατα-ησαν πέντε κόρες
ο Τῆς φυλακής τά σίδερα είναι, ένίοτε, γιά
τούς... καλομαθημένους!
Αύτό συμβαίνει στην Παραγουάη, όπου προσφάτως στήν φυλακή Τακουμπού απεκαλύφθη ότι τό
κελί ένός «νονού» τών ναρκωτικών δέν ήταν παρά
μία ύπερπολυτελής σουίΤα Διέθετε ύπνοδωμάτιο,
κουζίνα χώρο συνεδριάσεων, αλλά καί μεγάλη
τηλεόραση πλάσμα ανετους καναπέδες βιβλιοθήκη. κλιματισμό και μεγάλη
συλλογή ΒνΒι Είπε κανείς κάτι;
ο Ύπάρχουν στιγμές
πού θέλεις νά ανοίξει ή
γή νά σέ καταπιεί.. Αύτό
ένιωσε μία γυναίκα στήν
ΚίναΙ αλλά καί ένας ἐπιβάτης λεωφορείου. Ἐκείνη έχασε τήν ίσορροπία της σέ έναν απότομο
έλιγμό τού όδηγού καί
στήν προσπάθειά της
νά μήν πέσει, κρατήθηκε από τό παντελόνι ένός
ανδρα αλλά τόσο δυνατάΙ πού τού τό κατέβασε
κία 92 ἐτῶν στήν Ἐλβετία μέχρι κάτω...
Διαβάστε τά αρ θρα
«Πού βαδίζειἡ Τουρκία;»
Παναγιώτης Μποκοβός (σελ. 3)
«Αύἔανεσθαι, αλλως...»
ΜΜ(σελ. 5)