Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέα εργαλεία χρηματοδότησης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜωηθωΡοτ11αἔΓ
Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
Αλέξης Τσίπρας
πρωθυπουργός
ΝΕΓΑΑΕΣ
Ο' |'||ΕΣΕ|Σ
ΚΑ| ΤΟΝ |ΟΥΑ|Ο
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ Βασίλης Κορκίδης
πρόεδρος ΕΣΕΕ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.125
Αίρονται τα εμιιόδια για την έκδοση εταιρικών ομολόγων - ΘεσΠίζεται εναλλακτική μορφή άντλησης κεφαλαίων
Νέα ε ργαλεία Χρηματοδότησης
Η ψήφιση του ν|σΧ αΠό τη Βουλή θα Προκαλέσει ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών στην αγορά
σήμερα στη Ν
Ποιοι και γιατί αμφισβητούν
τα ειτεεε τε8τ8 των τραπεζών
Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης είναι
σήμερα καλύτερα εξοπλισμένες να αντιμετωπίσουν
μια νέα κρίση απ' ό,τι πριν από δύο χρόνια, όπως
επισημαίνουν η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική
Αρχή, στον απόηχο των αποτελεσματων των πισω
Με. Η δοκιμασία (που δεν περιλαμβανει ελληνικές
και πορτογαλικές τράπεζες) έδειξε ότι ενισχύθηκε ο
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Τίετ ι . Ωστόσο, το
«αγκάθι» των κόκκινων δανείων επιμένει, ενώ
μεγαλη πρόκληση αποτελούν επίσης τα αρνητικα
επιτόκια, αλλά και οι νομικές περιπέτειες αρκετών
τραπεζών. Το αποτέλεσμα είναι αναλυτές και επενδυτές να αμφισβητούν κατά πόσο τα τεστ δίνουν
την πραγματική εικόνα για την «υγεία» του χρηματοπιστωτικού συστήματος. >ί θ-ί 7
ΧΑ.: ε-βιβλίο προσφορών
και στην οργανωμένη αγορα
Διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης της υπηρεσίας
κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών
(ΕΜΠ) και στην Οργανωμένη Αγορα προβλέπει
σχετική απόφαση του χρηματιστηρίου. >9
ΒΡΕΤΑΝ|Α - |(|ΝΑ: ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ
ΚΟ|ΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟ||(ΟΝΟΝ||(ΕΣ
ΥΠΗΡΕΣ|ΕΣ >25
ΤΟΥΡ|ΣΡ|ΟΣ: ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Ο ΑΟΤΑΡ|ΑΣΡ|ΟΣ ΤΟΥ 20" Ο >12
ΤΑ ΚΑ|Ρ|ΑΤ|ΣΤ||(Α «ΟΕΡΡ|ΑΝΑΝ»
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ |·|ΑΕ|('|'Ρ||(ΩΝ >15
ΟΡ|ΑΣ|Ο ΠΕΑ|Ο: ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ
ΚΑ| Ο ΕΚΤΟΣ Α|ΑΓΩΝ|ΣΡ|ΟΣ >11
ή τ ιιι·ιει>οιιοπο
_= ΦΟΡΟΛΟΓ|ΚΩΝ
_ νποχΡεηΣτηπ
_· Ανώγεια
>22-24
Επίσημη θέσιηση νέων μορφών Χρηματοδότησης των
εΠιΧειρήσεων και άρση εμΠοδίων Που ειδικά τα τελευταία Χρόνια λειτούργησαν αΠοτρεΠτικά στην έκδοση ομολογιακών δανείων αΠό εταιρείες οι οΠοίες
αναζητούσαν εναλλακτικές μορφές Χρηματοδότησης
«φέρνει» σχέδιο νόμου Που Πρόκειται να ψηφιστεί
αμεσα στη Βουλή, κατόΠιν εΠίμονου αιτήματος του
Χρηματιστηρίου και της ΕΠιτροΠής Κεφαλαιαγοράς.
Το ν|σΧ «ΤροΠοΠοίηση ν. 4099/2012/Α 250 (Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/91 /ΕΕ
/257) και αλλες διατάξεις» ΠροβλέΠει δέσμη ρυθμίσεων,
αλλά και «κλείσιμο» μιας σειράς Χρηματιστηριακών
εκκρεμοτήτων. Ειδικότερα, το Πολυετές αίιημα εκΠροσώΠων του Χρηματιστηρίου, Περί αΠελευθέρωσης του εΠιτοκίου σε ΠεριΠτώσεις ομολογιακών δανείων, θα γίνει εΠιτέλους Πραγματικότητα, καθώς
ΠροβλέΠεται η εξαίρεση αΠό το ανώτατο όριο του δικαιοΠρακτικού εΠιτοκίου (5,3%) στις ΠεριΠτώσεις α)
ομολογιακών δανείων Που διατίθενται με δημόσια
Προσφορά, β) ομολογιακών δανείων Που διατίθενται
με ιδιωτική τοΠοθέηιση σε ειδικούς εΠενδυτές. Εισάγεται εΠισήμως, ως εναλλακτιιαἰ μορφή άντλησης
κεφαλαίων, η συμμετοχική Χρηματοδότηση (ετοννά51ηάἰηἔ), ένας νέος τρόΠος άντλησης κεφαλαίων, κυρίως μέσω του Διαδικτύου. >6-7
Ποιες αλλαγές θα φέρει το νεο θεσμικό πλαίσιο
Μ ΘέσΠιση ει·ονναήιΠαὶηε
Μ Εξαίρεση εταιρικών ομολόγων από δικαισΠ ρακτικό εΠιτόκιο
Μ Θέσμοθέτηση ΕΠΕΥ και Κεντρικού ΑΠοθετηρίου Τίτλων
ως εκ1τροσώΠων ομολογιούΧων
Μ Μείωση ελάχιστου μ.κ. και ιδίων κεφαλαίων για ΑΕΕΔ
Μ ΘέσΠιοη νέων δυνατοτήτων για τις ΑΕΕΑΠ
Μ Καθιέ ρωση αυστηρότερων υΠοΧρεώσεων για τις ΑΕΔΑΚ
Μ Ενθάρρυνση καταγγελιών Παραβατικών συμπεριφορών
Μ Καθιέ ρωση Προϋ Ποθέσεων των Πολιτικών αΠοδοΧών των ΑΕΔΑΚ
Μ ΘέσΠιση υποχρεώσεων για Πιστωτικά ιδρύματα
Μ Διεύ ρυνση της Συμβουλευτικής ΕΠιτροΠής τιις ΕΚ.
με εΠιΠλέον εκΠρόσωΠο
[αποκρατικοποιήσεις] Τι Προέκυψε αΠό τον Πρώτο έλεγχο των Κινέζων στο μεγάλο λιμάνι της χώρας
ΟΛΠ: Στον μεγεθυντικό φακό τιις (Ξοεεο
Ποιες οι ενστάσεις του νέου μετόχου και Ποιες οι θετικές διαΠιστώσεις
[εισοδήματα τσι οι
Χαμηλά ο Πήχιις
τιις έκπτωσης
αΠό ε -χρήμα
Ποσοστά αΠό 2,5% έως 7,5% των φετινών εισοδημάτων τους θα ΠρέΠει να καλύψουν με Πληρωμές
μέσω «Πλαστικσύ» Χρήματος ή οτραΠεζικής εκατομμύ ρια μισθωτοί και συνταξιούχοι κατά τη διάρκεια
του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους. 'Οσοι
δεν τα καταφέρουν, κατά ιην εκκαθάριση των φο ρολογικών δηλώσεων Που θα υΠσβάλουν το 2017, για
το 2016, θα Χρεωθσύν με εΠιΠλέον φόρο εισοδήματος ίσσ με το 22% του μη καλυφθέντος Ποσού. >5
[Μονοί-ιό Μ]
Δεν θα ειναι
« βου βός»
ο φετινός
Αύγουστος
Η ατζέντα
· προετοιμασία για τι μίνι
αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου
με στόχο την αποδέσμευση
υποδόσης 2.8 δισ. ευρώ
· πλήρης ετοιμότητα
για τις αποκρατικοποιήσεις
· δημοσίευση κρίσιμων στοιχείων
που θα κρίνουν την οικονομική
πολιτική στο β' εξαμπνο. >3
ΑΡΧ|ΖΕ| ΑΥΡ|Ο
Ο ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ
|'|ΕΡ||(Ο|'|ΩΝ
ΣΤ|Σ Ε|'|||(ΟΥΡ||(ΕΣ
ΣνΝτΛΞτιΣ
ί“ρ6νΝι·ι·αι
30 εκατ. ευ ρώ
για κατάρτιση
-τιιστοΠοίηση
εργαζομένων
Χιλιάδες εργαζόμενοι θα αξιοΠοιήσουν το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και ΠιστοΠοίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»,
στο Πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠροϋΠολογισμσύ Πρόσκλησης 30 εκατ.
ευρώ. >ί Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα