Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ο 'ΐΪῖ ·“ῇΤ€7Βο_οἩ
ο "ως που πιω τον
ΜΜΜ Μι ο... ΜΜΜ
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ
τι' ιιιπο ποπ:
ο Μπάγεβιτς
Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|Ν0Σ Σελ. 2
Σελ. 40 “Ξ
ΑθΛΗΪ! ΚΗ
Δευτερο Ί Αυγ οοοο οτι 2ΟΊ6 / Φυλλο 212 ΙΔΟΟ) / € Ίτ30
_Ξ7 7 Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του Κώστα Τσιλπ για το πλάνο προκρισπε του Κετσπάγια
/ <<Οὁπγοε» για τον τεχνικά τπε ΔΕΚ,
το παιχνιδι στο «Ζοφρουά Γκισάρ»
/ Πάνω απ' όλα, το μηδεν στην άμυνά
· Το μηδεν παθητικά σε εξι μάτε
(πέντε φιλικά κι ενά επίσημο), που
πρέπει να γίνουν επτά
'Ι ά ν. “ε~ἶἰπ? (3”
οιιι==υΦ!ιτ9ι;ωΜκάνουνεπέτρινο»
ω; το ΑΛ 7
-ο ·- .·“ά- . -.ἔ:τ“χ_ -:εσ-:ω¦ᾶ% ; · ε: νέα _`.~_5 ~··¦  . .Η ύ  ,
ι? ή .ι Η Δ: η· ή· · χ_ `ἔ Ἡ Ἡ"ἑ __Ν    Δ  γ η , Χ: ,,
·“ · “ “ ά Ζ 'ΜΝ' '° “εε ΜΒ' Ἡ» Ξ Ή* ' `
¦Ρ- ··,-- :Ἡ :_ ~ η`7_·_~ τ· ή Σ ·
Μ $ι`“ ἴἔ&'ΞωἙἔ0, εστω!” π'  ο
- ΜπιέΝΑ·οἔῖἐοῦγῆτῶἩΝο£οἶΩΝἶΔ·ιΔιτΗτσΝηκΔποιο_Νεινιι1εῇοῷβιΣΑπ““
ΟΦῖ6ΜΩΞἘἶΔῇο;ῖ©ΜΝἈῖ1ΠῦΪἑἩἐῖευιῖῦ'ἐἶΠάἈκΕε=τΗῖΕΕ 
·,  _ ι 'Μ. ¦ " ι άΡὡ ..στά
 ἶ :ἶέζ:;;¦¦ *ἔ:ἶὶ"7:ῇ:% ο' _'ἶ>- δ  73/27;;  Ϊ · 7 ; 7 Σε #7 ή
ιΣτπν κυκλοφορισἑπμερσ το εισιτηρισ_.
Με μεγάΧπε ρεβάνἔ με τπν“Σεντ Ετιέν
Η ΑΕΚ θά κάνει κἱνποπ γιο σέντερ μποκ
και υπάρχουν κι άλλοι δυο εκτάε του
Σεντεροε, άλλά προέχει π προκριοπ