Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ϊ"Ε ΜΡ”
Δ/ννιῆς: ο. Νιιωῇαῖ6πς
Αιννννννιιν Σννναξεκ ΠΡΙΝ: ΜΑΚΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ '| Α'|'0'Π°Υ 2Μ€ Ο ΑΩ. 288]
ΝΔ[°Υ|ΚΟ'
ειναι ανπ απο."
ναν νεανικού
νιμ α Σιων"
ΦΠ” ανικναραα ινα
παι νπν απααναππ
Ανακαραι να απόγευμα 8.30) με Με"
νααρναρ π απααναππ ναν απνμπιακαν
για να νεα Αβίβ και από ειναι ααικῶς
θα μαναΒαἰ ανα... να” νης πραμαν
και ανπν παππ Μπαρ αν·
'ιππν νων νρανμανιῶν Πο". ΕΛΑ·
πππνεΜανι. απαι αι πωπω
α ιαπανας νικ·
ΜΜΜ ανρμακρααικς
νπς ΜΜΜ
να πρωι ΜΜΜ να ιιααι
“κι αππιι ως ωρες νωριννρα
μια πραπα- ιι Με· ανα |αρΩππ.
να." 8· αν· αι παικννς ναν να · . .
Μα και αγκαιμανιανανν. ααα “δ
ΜΜΜ νιναι νωπό. ανις παπα
Ηπααμπακ και Μπα Πιααν αι πρῶναι μαναγρααικαι ανακαι ναν αινιμπιακαν μανα να καπωπ α α ααα νπς Παρί και α
ι·ααικας και κας αναν ν··κα ναν Ξανα" και· καννρα ανιι “γκνααννι
απαιΞαν παραα μα ναν να” μπακ ναν αρναραπανκ·ν· ανιι ΜΜΜ"
ΥΜΜΛθ|·|ῖΕΣ
ΜΑΣΟΥΛ|(0Υ
ως Μ παπα να π
Μαννα”
' ΜΜαναΜανι·Μωπκαιαν
ΜΜΜ· αι ανα ααα. α πωπω και Μαννα· να παραιινΙνα
ανα Μα ναν πρανααπιινιι Μακ ν κως α παπαι Μακαρι"
να εναιαωραν ναν Μια για ναναριααραπαααρα Μπα
Ο Μ"Μ°Γ0¦ Ν'
ΠΜ· α α ιαπανας ειναι αν
Μ ανασα· “απ α Ανν εκει ποναι
αμκ ανωραΒπνα να πρααπα··ι για
νπν πως.” νπς καιαανααπς α να ··Π|·
αναπνκι νπν ως ώρα ·πν8ἰα ναν ανπν
πωσ πγκαία ναν °πνι·ιιακαν α και παΜπας" ανν” παγανς παν α.νι και αν
ανω' ανα ιαραππ. α ΜΜΜ να
αν” Μαν· να απανω ναν
ανα πιμανι
ιι'° ΚΟΡΥΦΗ· ΠΑΠ Η· ειπαν"
α Μπαρ" Μαρ Μπακ γιαν' π πραηπαπ ως ναναανπς ειναι για να κακα·
Μαρια· · Μάμα να αννανπ και Μπα για
να Μ ο Ειναι να πια απμαγνικα μανς για
ναν αγωνας να Μαννα" Μ· ο ά
° °ΠΜΜᾶ ΜΜΜΙ 'Ο ”Μ · ΕΔΕΚ
Μ ° ΜΜΜ μας ανα Μπι"
αγαπα ναναι· και να Μ
να· να πω ανα πππι ο”
απο· α ιιραπανππκ να Μπαρ να"
ανν απιαανα απόνερα
°Ρ¦Ξ|ῖ·¦
`_ Ο πανιιιαα
α ΜΜΜ
"Ε'ῖ|¦Η Μ· ?Ο "·"'||' Η· 'Π°"¦|Κ
α Η κι· 'Μπα ΜΜΜ να αν. ωρα ανπν Μπανααααπαρ για ναν αακνιγα νπς ¦·νικπς αννγαρίας α
°ιΤανακαι απών 8.8 σκ. .Μ και ιι ανΜα ·ἰναι
Μα. αρκ·ι να παιαν·ι και α ¦ακρανας κενραιι
να ανννρα Μακ μκναγρα0ικα
απακνιιμα ναν αΜμπιακαν. παν και
π πωπω και α πριν" πραπανπνπς
νπς εανικπς γνναικῶν καανας Μιααας καρακνπριααν ως ένα από να
καπνναρα Μπα· ανιιν Ξνρῶππ
Μπα· μπννμα "ας
ι αν” Μπαρ ω
μπαρνι να ναν
νπ0Μνίζ·ι για
να ιαραιιπ α
α πωπω πναν
απανω ανπν
πραπανπαπ και
απο ανικνανν
ανι Μι νιι
Μ Ο· να··αι' ανπ
Φ ιῖπν να" και" νιι "αρα
ΜΒΜ" παίκνρια παν δικαίως “αι ναν
'ῖΜ¦¦ "ω νινπα ναν Μηναριις ΞππππΜ'
° ΜΜΟ μπαακ·νμπαπ ανριας ων ναν
και κας α Αργκννινας Μ | Α " “ Η " `- επακῶνι ανν γαμω ν= να· ανα
επαιξα ανα αι" α ν νανς αππιι Η" αν και· αν" ανα
ΜΜΜ “ἑ¦“¦Μ π Σ Ε 2 Ο Η " | Λ ¦¦ Μωβ Ἡ Μ.,==ἴ
Π'Λ|'°ΓΞ¦' Π"°ΜΚΗ 'Π' "ΟΝ" °"- ° 'ο
α ο κααννς= ναν νανκαρνι " = Ν " ΜΜΜ' .ΘΗΒΩΝ ΜΒΜ
και ανις νπαμννκς πιο απα νιιν να”. παπα μι
πραπανπααις για να απο· πιαΜ·αν από Με απ ειναι ν °°"Ρω““· "6"
Μα" αριανικα αν αν” α ΜΜΜ ναν οπνμπιακαν και Μ' κ Μ'"°“!' "°
απ να· νεΜαι Μαρκ" πιω αΞιιγπαπ για αννα: "ΜΝ",
ή 6- °Ι Μ"“< ΓΜ Κ" Ό _
"“°"Μ°" ΜΝ' ς .να ναι: πω
ζω' "Μ να να πινακα" Μπα· -. · _ .Ι πισω να ρπεπ
'Μ ω Μ ναν. α :πανανππς να εκει Με" να ·' . αν ` ~ Μ. α μαναΜΜ ύ" Κ" απαπννα ανπριγμα. αν σα Μακ" ' ν8ρ μαν πιω
'° 'ΜΜΜ. να π·Ζ·ναι. αν να ναναι να πωπω· , καιρό πριν μαν
"Μο" Ϊ" '°' και να αννα· ΜΜΜ ανα _ ο. · _ να· ιιαι ανι
"Μι” '° π” πια ναν κα·πκαννα ν · Χ "ΜΜΜ °"ϋ
Η" 'ΠΜ ι ' ως παν ανακ“ρανναι απο να
ι ΕΔΩ! ΨΥΧΟ- ·ΝΞ'ΡΕ!· "ΜΕΡΗ α Έκανν ` χ Μαικ·ια Η"
ΜΒΑ α Ά·αΜ ναν απΜπΜι αι κινπακις ι και κι" αρκιααι
α Μπανραναπς θα αἰναι αν" Μιραια. αι παικνκς Μ ε να αναιμαςαμαι
νπ νέα απών α πραναγα- ειναι αν αιακαπας. ι·νκαπαγιαα για
νιανιις να· ννπρμπι για αι πραπανπνας νις ΗΠΑ α ι· ραπ
·Εἑαρα και Μπα α α 'α- σανΜνανν μ ανα ανω γανανα να
αιππς ανω· από να... για νπν ' να" μαν πωπω
προαιαινια και να ΠΜ' ιιΜναι- χ Ο Ν “γω Μι”^ αν· νεας να κανει απαρι- μααια και ' '
ανιαανας νιι κακα και· αν" καν .
· Χωρίς “°°”ς "Ι "ΝΝ" ` α Εκαναν ποια καππ.
ααα καπα και αν ναν ΜΑ "ως Μακ .Ν"¦¦"Μ πνρΜραια και παπππ
καν" παν Μιννναι πως απο" Μαν ανα καπωι.
Μπα πινω ο" έγιναν ΜΝ Η ΜΒΜ Ο·
“° Κα”Μ6“ αιαιπνι απα ιιαννανι
Για =ννα να κιναι
παπ ΜΜΜ για
ΑΜΗΝ: οι να" Μιας ναν ·.- _ «ΔΕΝ ))  Η νανς αννιπαπανς
'ικναρμ·πα·ι-·ΜΜπ η __ έ γ γ έ έ έ έ ψ ρ ναμαςαναΜε. π καναακ0πια νιις η' α πως ννρμαναωπακας ιμν απννια αν Αρα. καππανπ και ι Ϊ ΜΜΜ"
καιω" παν πιιπ... “ω Μ ι · ρχει 4 γρ ν" ι 'ω _ ~
Μ Η °Μ“$ 'Μ Με Μ ~ ανπν ανασα νιις Λακανιας α ΕπιπΜαν. αι ·κναννρναραι· να ή. Β"- 'ω
"ΠΝΑ να ιια“·Μ ' εκανα" ανα ανναμικα νανς ναν νεκρανα “Μα καννρικα ι ζ Μν"Μ ΜΜΜ
_ γ μέσα Νικαια κριαμαωαινς αν μανς. 2 γκαπ μ η Ν ΜΩ¦
ι·ααΦει ο Με" Βιααιπιι: ιαεπι6α κι δ ῇΜμγ°γ ηΜιγῇ"¦ω "η” 23χ°"° - “ο 'ω
νπΜνικα πωπω “Μπι αν ανμμ·ναϋς. "Μα" "κι"
Β γκαπ με ναν Αγρανικα ΑΜρω .ΝΠ "Μ "Μ ὰ
Αγαππνα νὅ°Μα .και νιι
Με" _ _ α παν ινα
.Με "ε" ° Αρης εφερε .μαθαινει και να
"κόπο και τον κέικ· Αγκαν·ανιἑν ι=:Ἡ:==Γ
· ο 2·κρανας αππαν“ς καννρικας μπακ. ι· γνμανα
ακα να πω . ι Δ απανω" ανπν παή . , αν αιιπ και . . ν παραι . ω
ω εξ ς· αγανίανιικα ανπ Νννιανπ να· Δανίας και ανα Χαμιπναν "" "κἑ "Μ 'Μ
---Χ“Μ© . έ νπς :κανας · απο ως Βρακαναι ==9"=°'"" Ψ 'Μ'
ΜΜΜ) < 7 ν χ ανιι ααααπανιιαι. αιωνια". _ ' ι " α" “Ψ
Μη ¦° , γ γ αν ιανρικας καναν; και αν ι · Η ἑἩΜ|Ἑ
“°°° κ"  Η" “Μ ΜΝ' ω "Μν““' ΜΨπαν Μινι να παιδι·
η '· Γ - απμ·ρα Μας ανΜπαια
°"¦ὐ...· 'η . "ως _“”"”°_
Ξ|'||ΤΞΑ0Υ¦ ι. ι' 7
ΟΛΥΗΠ'λ· :Μαρ να επανα- ·Σνπ ανζπνπαπ
'(02' Λ Μαν· και π νπακαπ ναν παν γιννναι για να “ωρα
Μαηιαννν Σικαμπαπα. και ναν ανα αν" αναρικιι
κανας αναμένα” αμααα. π ΜΜΜ· μαν γνὐμπ ειναι
_ π απαννπαπ νπς αιγν- π αεπς: Μόνα από να α Ιναιραπανπας
Λ“°π°Μ. ' πνιακπς :Μπακ 8ραι καπνπρα. ειναι” αιναι α προπα, ' νπνιις · 'Μιας α απνμπιακας ποπ παννα για
"Μ"“°"' να πινω” ακαπαπανι και καπα κιναι να “κι
"Μ" να παικνκς νπς Μακ ναν πωσ ανα 'Α' α
Μνρπς Ξιαιαα ων". παν να ανανπμα νιις ενρΜπιγκας
πανναι - “αι πρωι και αι αιι=ππιν να νιναι Μπα
- .' 7 βγαπ αν”. αν ·ιιιν πανναι αι ααικαιαπαΔω". "Αι '|^ Ν Η | ”Α / γπν·ς Ενας α πωπω παννα νπαρκαι
_ κ' ·κγ·Λ ο ' Ί ' α κινοννας ναν νρανμανιαμ6ν α πως..
|. Ν Μ Μ · Η ".Μ Ν'- ανι και α Μιας α πωπω να παω·
08 85!
Ι |08 32
Μι ανανς αναιΜα πιω
α πωπω ανα 88' α οι ναπνές
πω και ααΜι μκ ναν Μιας
αν· α ΜΜΜ να· ΜΜΜ ναν
πω νπν Μ πωπω
αν: απακαααν νανς παπα. πραΜΜΜ πως για ναα πωπω
όνειρα μαν ειναι
να παραννε να
πωπω με ναν
οπνιιπιακα·ι
να ·κκι·ναν παικνπ μεγαΜς ς “
ανναμικανπνας να" ναν να ναν ' Μαν" ο ο Αναααανπς νιναι . ¦
να” και α παπαπκνραν
αιναι “Βαρη αν κἱναι
εννοω να ανω·
γιανι να

Τελευταία νέα από την εφημερίδα