Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3 μέ 5 μπωφόρ καί στό Αἰγαῖο τοπικα
εως 6 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία θα ση μειώσει μικρή ανοδο. Στήν Ἀθήνα θα αγγίςει τους 37β.
Δευτέρα 1 Αῦγ0ύστου 2016
Σολομσνής, 'Ελεαζαρσυ, 'Ελέσης όσισμαρτυρσς
Σελήνη 28 ήμερών
Ἀνατσλή ἡλίου 8.28- Δυσις 8.84'
Ἀριθμ. φυλ. 405] 3 | Τιμή ],5Ο θ
'Ερατσσθένσυς ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ἱΠίο@θετἱαηονν8.9τ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2]0 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]230ν
Τα κόκκινα πανω
στό περιστὐλι0
ΜΝ Μ ώ
“ΜΜΜΜή
Η!” ω Ο ε
ο” ή η·
““·ψἡ πω Μ
#“ *·“·
ΜΜΜ· Με”
Μ' Ω ώ
ασ... ΜΜΜ
"Ελληνες θιασώτες
τῆς Τζιχαντ
Ἀναγκη νέου ίὁιώνυμου νόμου για «αλληλέγγυους»
ΤΑ ΟΣΑ συνέβησαν κατα τήν διαρκεια τής λειτουργίας τής Κυριακής στόν Μητροπολιτικό Ναό
Θεσσαλονίκης εἶναι όχι μόνον
πρωτόγνωρα για τήν'Ελλαδα, όπως
τα χαρακτήρισε ὁ Μητροπολίτης
Άνθιμος, αλλα καί εξόχως επικίνδυνα για τήν εσωτερική ασφαλεια
τής χώρας καί ταυτοχρόνως για τήν
ειὅρωπαῖκή καί διεθνή συνεργασία
στήν ὁποία συμμετέχει εναντίον
τής Τζιχαντ καί του Ι8Ι8.
Δεκαδες“Ελληνες αντεξουσιαστές, εμπλεκόμενοι στίς καταλήψεις κτιρίων στήν πόλη καί χώρων
του Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, εἰσήλθαν δια έφόδου στήν Μη
συλτος καί εχθρική εναντι τών ατομικών ελευθεριών καί του δικαιώματος τών πολιτών να ασκοι3ν
ελευθερα τα θρη σκευτικα τους καθήκοντα.“Ομως ή σημειολογία τής
πραςεώς τους τήν συγκεκριμένη
Κυριακή εἶχε ένα επί πλέον μήνυμα συμπαραταξεως μέ τους τζιχαντιστές καί τους σφαγεῖς του Ι8Ι8.
Καί αὐτό γιατί μετα τήν σφαγή του
υπερήλικος ἱερέως τήν προηγουμένη εβδομαδα στήν Γαλλία ὁ επί
κεφαλής τών ίμαμη δων στήν χώρα,
σέ μια συμβολική κίνηση εμπρακτης καταδίκης τής Τζιχαντ καί του
θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, εἶχε
προτρέψει τους μουσουλμανους
τό συμβαν στήν Θεσσαλονίκη μέ
τρόπο ρητό καί κατηγορηματικό,
γιατί θεωροῦν τίς ὁμαδες τών αντεςουσιαστών καί τών «αλληλέγγυων» μέρος του δικοῦ της κομματικοῦ δικτυου.“Ομως ή °Ελλας εε
αἰτίας τής ἰδιαιτερότητος τής γεωγραφικής της θέσεως καί του προσφυγικοῦ βαρους καί απειλής θα
πρέπει μέ αμεσο καί θεσμικό τρόπο να ξεκαθαρίσει τήν σταση της.
Να αμυνθεῖ απέναντι στους θιασώτες τής Τζιχαντ μέ ελληνικα
διαβατήρια ψηφίζοντας ἰδιώνυμο,
αιὅστη ρότατο νόμο για τέτοια περιστατικα καί φυσικούς αὐτουργους
που εμπλέκονται σέ αῦτα.<Ο νόμος
ω ι ¦ ¦ ι _ να επισκεφθοι3ν συμβολικα τους περί τρομοκρατίας καί οἱ νόμοι μέ
 τροπολη και διεἙωΨαν την Μι ναούς τώνΧριστιανών κατατήνδι- τους ὁποίους διώκονται καί ελέγτουργια διαμοιραζοντας προκη- ¦ ι ¦ ι ι ¦ ¦ ,
. , ¦ , αρκεια της συγκεκριμένης Κυρια- χονται οι εζτρεμιστες δεν την καΜ ” ακα ρυζεις διαμαρτυρόμενοι για το ¦ . ¦ ¦ τ . ,
ω ω Μ· , ι. ε 3 ¦ ¦ κατικηςλειτουργιας σε μια εμπρα- λυπτουν.Ἀλλωστε και τό μηνυμα
γεγονος οτι η αστυνομια τις προ- . . ι , . ι ι ¦ ¦
“αΜ Μ . ι ¦ . ι ¦ κτη κινηση συμφιλιωσεως των πο- προς την διεθνη κοινοτητα θα πρεΜ ω ΕἔἙυΐεΞἶνἙἔἰἩαἔ:ΞΞ λιτισμών καί τών θρησκειών. πει να εἶναι ξεκαθαρο, όπως καί ή
 έ ς .Ψ ¦  “ ¦ ¦ ¦ ι ι θωρακισις εναντι τών καθε τυπου
τελουσαν υπο καταληψη. Η ολη Η Κυβερνησις και το κομ- «ἀλλ λἑ ων» τι Τζι ἀντ
π” στασις τους, υπό αλλους όρους, θα μα του ΣΥΡΙΖὁ μέχρι αργα χθές η γγ ης χ '
Ψ ω μπορουσε να χαρακτηρισθεί ἱερό- τό βραδυ δέν είχαν καταδικασει (Λεπτομέρειες σελ. 3)
ΜΜΜΜὁΜα
Μ ρ ο ρ
Η ΜΒΜ: 
““"Μ°““ ὁμα στα μαθη ματικα
ΜΜΜ 9
πα·Μ““ω ι Ι ι ι ι
 Πεντε διακΩ ισεις σε παγκοσμιο διαγωνισμο
κ η “Μ
Μ ά ύΜ ΜΕΓΑΛΗ διακριση, στόν μεγα- τέκτησε τό χρυσό, ὁ Ἀντώνης Ζη- Οἱ φοιτητές διαγωνίζονται για
Μ Μ  λυτερο παγκόσμιο διαγωνισμό μα- τρίδης καί ὁ Κωνσταντῖνος Τσί- δυο ήμερες, επιλιὅοντας καθε ήμέρα
_ύ  θηματικών, επέτυχε ή πενταμελής νας από ένα αργυρό καί οί Φαίδων πέντε προβλήματα, αλγεβρας, μα ομας του Τμήματος Μαθηματικών Ανδριόπουλος και Μιχαλης Σα- θηματικης αναλυσεως και γεωμε.
_·““““ ω”” του Πανεπιστημιου Ἀθηνῶν. Πρό- ραντης από ενα χαλκινο. Πρόκει- τρίας. Για καθε πρόβλημα διατίθεΜ"” Μ” κειται για τόν διαγωνισμό ΙΜΟ ται για μια σημαντική επιτυχία ή ταιχρόνος μια ῶραΞ.Στόν ὲΦετινό
·”·  2016 (ΙΠτεταατἱοπαΙ ΜατΙιεΠ18τἰοε ὁποία ερχεται να προστεθεί σέ μια διαγωνισμό ἔλαβαν μέρος 258 Φοι.
 ΟοΠιρετἰτἱοα) τόν ὁποῖο όργανώ- σειρα προηγουμένων επιτυχιών τητἑς κατανεμημἑνωσἑλ6 ὁμἀδες.
νει τό Πανεπιστήμιο του Λονδί- φοιτητών του Τμήματος σέ παρό- Ἡ συμμετοχή τῆς=Ελχἀδος χρονο.
 *8 νοἔΙ(Πι1ίνετἶἰτγ ΡοΙΤεΒρ Ι¦οι1αολΙἑ- μοιους διαγωνισμούς. λογεῖται ἀπό τό ἀκαδημαῖκό ἔτος
·ΜΜὐΜΜ Μ αν  καἑΞἑ(ἐΞΞι”ΞῖἑΞοἔ Τα Ό διεθνής διαγωνισμός ΙΜΟ Ζῦῦ?'Ζῦῦ8= Το” δε Φΐπητἔ9 τοῦ
Μ ο* 3 τη  κ μ Π χη χρ. αρχισε να διεξαγεται από τό 1994 Τμήματος Μαθηματικων φ!) Πα·
*Μ“ Μ α?οἑΞλε:ε%:ὲ ἰόεἙνΐιἔΞἔο καί συν τώ χρόνω ανεπτυχθη, συμ- νςπιστημιΟΡ Αθηνών δΨΚΡινΟνΤαι
Μ ω Ο ἔἔ)λ α ί ς γ γ ρ ης μετέχουν δε σήμερα όλα τε κορυ- καθε χρονια για τις επιδοσεΕς τους.
 γ ρ ας' φαῖα Πανεπιστήμια τής Εῦρώπης Τό μεγαλυτερο μέρος τών εξόδων
 °Η ελληνική πενταμελής ὁμας καί τών ΗΠΑ. Συνολικώς έχουν συμμετοχής στόν διαγωνισμό εκαΜ_ απέσπασε ένα χρυσό, δυο αργυρα μετασχει περισσότερα από 200 λυφθη από τό“Ιδρυμα Κρατικών
καί δυο χαλκινα μεταλλια. Εἰδικώ- ανώτατα εκπαιδευτικα ἱδρι3ματα 'Υποτροφιών στό πλαίσιο σχετιΖ τε ρα, ὁ Κώστας Ψαρομη λίγκος κα- από 50 χώρες. κου προγραμματος.
| Τ Ν ε |
Σημερα ης ημερας
ΜΜΜ | 9 Ι
η Συνταγματική «επιθεώρηση»
Ἀπὸ 20 έως καί 22% οἱ
μειώσεις έπικουρικῶν
συνταξεων σε εει Τα- Μ·Μὐ -Ἡ·__“"ἡ ”ηψ“·” Ν”ὡΜ*“
μεῖα. λιοβεβωῳσεις ·ωΜ·Ω& -Μμψ Μ”ΜὑΜ ὴΜω”ὴ
Κατρουγκαλου για τον Μ'ω~·η ήΜ_ὡΜ]βο-]4ο μισθό. Η· Μ ω η η ω· Πω ῆΜ_·ὡ-ὐ
-“'“Μ
ωΜΜΜψ Μ”. ”*ϋ** “ώ ·· ¦
'ΗΜ ύ _ -· Μ Μ ύ
| Η· °””·”._“ ΠΜὡ=ΝΒ ·Μϋ=ἰ*· ··“
Σε πύρινο κλοιόἡ Λίμνη η ”- "* -ω_ω*··
Εὐβοίας από τήν μεγαλη  ' Μ 
πυρκαϊα που κατακαίει ΠΜ $ ·Ἑ.| ·' Μ Μ Μ Ό 'ΜΒπευκοδασο . Η..
ς “ο ῆϋ Μ Μ ·Μ·Μω·· Ήω·'·ωω”
ω··“ΜμΜ _
τι” η* Η· “χ·ωω·μ·
ω ”'_* -·Η·_-|·Ο Μ"_*"- _ ύ·
ζω' ' ωω·*·“ Μ·ΌΜ Μὐ”-” " ' | 'Μ
λαος στην Τουρκια. *η* Μ ·Μ“*Μ Μ””ω · ' ω Ἡ
Ξ:ε::ἔςΤγἩ=;κῇἩ; ”·Μ ω ΜΜΜ-“ω αωωω“ηω _=”“”*
τήθη ὁ διοικητής των κα- λ -Μ·ωω Ο” Μ' η...”
τςχικῶν δυνάμεων στήν -ΜΜΜΜ· ”··ΜΜ -Μ·” Η.” ὴ·“·η·ω
κυπρο. Η' “·“Μω|· ··Μ“*·=  _”“··Μ=
Μ Ω Μ Ο” '*'ἰ#“
Ι 3 Ξ -ΩΜ* Μ ή “Μ- ω”
"ΜΜΜ ·“·σ“Μ· .··“““··- "Μ
Μ. ”'ὑ“ ·”“_Μ ΜΜΜ
9 Ι ι ' η· ' '
Τό ίΙσλαμ στήν
καθημερινότητα
Γραφει ὁ Ναπολέων/Ιιναρὅᾶτ0ς* _
ΤΗΝ ΤΡιΤΗ Μαροκινός θα μαχαιρὡσει μια μητέρα καί τίς τρείς κόρες της επειδή <<ῆταν ντυμένες προκλητικό». Τήν κυριακή Συρισς θα
σφαΕει μια γυναίκα στήν μέση του δρόμου.
Τήν Δευτέρα τό 'ισλαμικό κρατος θα αναλαβει
τήν εὐθυνη για τήν βομβιστική επίθεση στό
'Ἀνσμπαχ. Τήν επόμενη Τρίτη δυο ένσπλσι θα
σφαξσυν μέσα σέ έκκλησία ίερέα. Οί παραπανω είδήσεις δέν είναι από τήν Μέση Ἀνατσλή,
είναι όμως από τήν νέα Μέση Ἀνατσλή, γνωστή ώς προσφατως μέ τήν επωνυμία Εὐρὡπη.
'Ο Γαλλσς πρωθυπουργός, κ. Με, θα δηλώσει <<ή Γαλλία θα πρέπει να συνηθίσει να ζει
μέ τήν τρομοκρατία.» Αυτή ή δήλωση θα είχε
καποια αξία αν είχε γίνει όταν ή πολιτική ταξη
της Εὐρὡπης αποφασισε να ανοίξει τα συνορα της στήν μαζική είσρσή μουσουλμανων μεταναστών. Τότε θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει ό
Εὐρωπαίσς ψηφοφόρος ότι ή δική του καθημερινότητα θα είναι αὐτή που θα αλλαξει, καί δή
πρός τό χειρότερο.
Στήν Γερμανία ή έγκλη ματικότητα από τούς
λεγόμενους πρόσφυγες έχει αὐξηθεῖ στό 97%.
Στήν Στοκχόλμη ό κεντρικός σιδηροδρομικός
σταθμός έχει γίνει αντρα συμμοριών νεαρών
μουσουλμανων που είδικεόσνται σέ σεξουαλικό
καί αλλα εγκλήματα. 'Εκεί ή καθημερινή έμπειρία πολλών γυναικών αρχίζει να μοιαζει μέ αὐτή
που είχε περιγραψει ΕΟ ρωπαία τήν Πρωτοχρονια
που μας πέρασε στήν Κολωνία: <ΞΉμασταν έντεκα φίλες καί γυρω στίς έντεκα βρισκόμασταν
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ο Τό όνομα του ήταν
Μπόντ ΤζαίΠμΞ Μπόν·η
καί ήταν πράγματι πλωτάρχης. ~Οχι τοῦ Βρεταννικοι7 Ναυτικού, αλλά
τοϋ Αι7στραλιανοι7Ι τό
ὁποῖο όμως φέρει ἐπίσης τόν τίτλο «Βασιλικό». Καί ναί μέν δέν εἶχε
καμμία σχέση μέ τόν διάσημο χαρακτήρα τοῦ
Ίαν ΦλέμιγκΙ αλλά άφησε τό δικό του αποτυπωμα στήν ναυτική τέχνη. Χαρτογράφησε τόν
βυθό στήν Θάλασσα τών
Κοραλλ ίων ανακαλ απτοντας εναλλακτικό δίαυλο
60 μιλίωνΙ γιά ένα ταξίδι πού μέχρι τότε εἶχε
δρασε δηλώνοντας ότι
τό επόμενο γκράφφιτι
που σχεδιάζει θά έχει ώς
αντικείμενο τόν Ντόναλντ
Τράμπ
Ο Μανία τείνουν νά γίνουν οί ελεύθερες πτώσεις
μέ αλεξίπτωτο. Αὐτήν
τήν φορά όμως είχαμε
πτώση χωρίς αλεξίπτωτο. Τό παράτολμο εγχείρημα έκανε ό 42χρονος
αλεξιπτωτιστής Λιουκ
”Εικινς μέ ]8.000 άλματα
στό ίστορικό του. Χωρίς
αλεξίπτωτο, χωρίς στολήΙ «βούτηξε» από τα
7620 μέτρα κοντά στό
Λός ἈντζελέςΙ γιά νά
«προσγειωθεῦ› μέ ταχυτητα Ι93 χλμ τήν ώρα
σέ ένα δίχτυ διαστάσεων
30Χ30 μ.Ι σέ ύφος 6] μ.
από τό έδαφος.
Ο ?Ηταν όμορφηΙ καλλίγραμμη. φορούσε μπικί
μήκος 250 μιλίων. Ἀποστρατεύθηκε μέ τόν βαθμό τοῦ πλωτάρχη τό
Ι986 καί απεβίωσε πρίν
λίγες εβδομάδες σέ ηλικία
70 ετών. .
Ο Σάλο έχει προκαλέσει στό προάστιο Φουτσκραίη τής Μελβούρνης ένα γράφφιτι που
παρήγγειλε μικρή τοπική έπιχείρησις καί πού
απεικονίζει τήν Χίλλαρυ
Κλίντον μέ αρκετά προκλητικό μαγιώΙ τό όποίο
αφήνει έκτεθειμένο τό μεγαλυτερο μέρος τοϋ στήθους της. Τό δημοτικό
συμβουλιο τής περιοχής
κάλεσε τήν εταιρεία νά τό
αφαιρέσει από τόν τοᾶο
τηςΙ αλλά ό καλλιτέχνης
νι καί ήταν ξαπλωμένη
μέ μία φίλη της σέ πάρκο τής Σουηδίας. Πού νά
φαντασθείό κλέφτης που
παρίστανε ότι πωλεἴ περιοδικά γιά νά βοηθήσει
αστέγους καί πού έκλεψε
τά κινητά τους, ότι ήταν
αστυνομικός; Όμως ήταν
καί έδρασε ακαριαία. Τόν
κυνήγησε, τόν έριξε στό
έδαφος καί τόν συνέλαβε!
· Ἡ Κίνα έχει παράδοση στά παράξενα κτίρια. Αὐτήν τήν φορά οί
αρχιτέκτονες έ(τισαν ένα
συγκρότημα τοῦ πανεπιστημίου «Διατηρήσεως Ύδάτινων Πόρων
καί Ἡλεκτρικής Ἐνέργειας» στήν πόλη ΗέἰΠαΙ1
σέ σχήμα... τουαλέτας.
που τό ζωγράφισε αντέ- Οὐδέν σχόλιον.
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Ἀνείπωτος παραλογισμός»
Εὐάγγελος ι Λαζαρίδης (σελ. Ζ)
«Τί εἶχες Γιαννη . . . »
Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπσυλσς (σελ. 3)