Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μυστικό παζάρι στο κάστρο του Λουξεμβούργου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ατιοκτηοτε ένο
ΔΩΡΕΑΝ
ετιιΣιο οΗεσκ υΡ
κοι μονο6ικὲ5 Πορσχὲ5 υγείο5,
ογορόζοντο5 το Ρυ!ιωτε '3855.
 το Μετιι:κΜκπ
Ποιοι κερδίζουν. ποιοι κσνουν οπο
το εκκσθσοιστικσ του νέου £ΝΦιΔ
 φροντίζουν γισ την
 υγείο οσε!
Η προσφορά ισχυει γισ οσου5 ενεργοποιπσουν
_ την κορη) του5 μέχρι 3'/08.
Λεπτομερειε5
στη ΜΜΜ Το κουπόνι οντιοτοικει στην αγορά μια κάρτα και γιο την .
73 οπόκιηοη Με προσφορό5 οποπιίτοι η επίδειξη του κουπονιού.
3= Χ ι γ' ἐν' 0 κΑι...τεΡΑτΑ
:=  Ω ὶ 'κ 4
ἔΞ Γυνοίκεοπουξεπέροσον   Τουρκοικ Αροβε8
Ο=_ . · . τον εφισλτπ περιγρό· ἔ '_  Ι ·
ο=_ ΗΜτΜΜΜ φουνΧωρί5τομΠούτι5 ἑ   «Το κοψω» ο ΠορΠ
Δ|ΑΦΘΟΡΑ & θΡΑΣΟΣ
Μοιριόζοι εφοριοκοί
εκβίοζον. έποιρνον
μίζε5  ο ο.
ζητο 'σον -μέσω
ν δικοστηρίωνν ιστρἑψουν
στην ο ίο τσυ5 η ο
Η ]Ζ·]3
σ·    τιεκι>νοΑΝοι
. ΧΑΡΤΕΣ τισ: ΝΑ5Α
'ω··ὲ·
Η ΠΝΑ ΕΠΕΣΕ
ΕΠ ΙΒΝ ".Χ.
_ · < “τοι ο Μιτου
 ' πιο... ιι χι·οιιιι
))ΨΠ·'7]
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΧΩΡ|Σ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣ|Α ΤΟΥ ΔΝΤ
ΕΛΛΗΝΕΣ κΑι ΕΥΡΩΠΑ|Ο| ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΠΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
Μυστικό παζάρι
στο κάστρο του Λουξεμβούργου
Εω8 τον Σεπτέμβριο οι ανακοινώσει8 για τη βροΧυΠρὁθεσμη
αντιμετώπισή του. Στο τροΠἑζι το επιτόκιο και η εξομάλυνση
τησ Πληρωμή8 των δόσεων
ΜΑΝΩΛΗΣ πιτ _.
Ολε5 οι τομέ5 που Προωθεί η κυβέρνηση γιο
τη μετορρύθμισπ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση »ο
ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΣΥΜ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΗ ΝΑΝΑ
"ΠΣ ΜΜΜ
ΤΗ ΝΕΥΡ|ΚΗ
ΑΝΠΡΕΞ|Α
ηΗΡε το ΒΔητιΣΜΑ Δ,
ορο Ντι Χωριο ο
»ΒΒ·Β'7 Ϊ
 ΣΗΜειΑ
δυσκολίε5 κοι αποκαλυπτουν το μυστικό τη5
λύτρωση5. » 88·88
' | π Ι
1 Ρουβο κοιτου Ρεμου
))2Β
ΠΕΝῖΑΓΠΝΠ!