Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡ'ΑΚΗ 3" |0ΥΛ|ΟΥ 20Ἐ6 | Μ ΦΥΛΛΟΥ 226 | Τ'ΜΗ: ".5 € (Με ΠΝΣωΡΕΣ: 5,90 €)
Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΤ|-ΜΝΗΜΟΝ|ΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
Ενα τραπειτης
στην υπηεσία τους
   - ι “!“.ωμ1 ·ηΝΝἴ μΚΜἶ· Ν›ΙΞυΓ
, κ Ι 'ΡΜ #
. ` ι· '#“"` ' Πανί ^ω““ “Ν 4 Δ"έ'@Χ ν`κ
`··· |··|··~·-- ·· Η· -- -`.· !·“-·- .ων | --“·-ι-ι ην ¦.·..“ι  ,“_.“ `··“ ἔγ“ “¦:·.-( σ·“““ '
...ΜΝ '.¦- ΜΝ.. ..·ι..“... ·._Δ.“““|. ...Λ-.ω `¦... ¦.< .ω,'.ν. _. ΜΝ. ._“.`..._ ¦-ιΙ·"°' ”Π _ _·'ν ι.-“
ν`.- Η( .Δω.“.....“ ·. »Νη _..“ .η ~.¦ . -..., υ. ι .. π. ` .=.¦ ω”. ΝΝ". ι..“· ·“"““|
-·- ““.. ¦»“·¦.“·..- .·.-. _-.- ι. η-··Ι`· κ..““Λ. . .“.¦,
Δι!
...Η ^ 'Μ' “ΜΧ μ.
), κ Ρ
. Λι ~
Μ( ¦.¦“““'"' “Μ οι!! Η
υ“ὺ° . η· .“¦·Δ“¦""";“χ
¦ . .. ' 
,_, Η “μι Ψ ' . Δ
¦ _ “Δ αν ΜΒ | '____¦¦.Δω Μ
·· <·(
;Ωπογ· 1 6
Μ.ωΜηἱ.ετ // ιΝΜο·: ©τ0χννηἰ
Ι η
¦ ω`ΐ» Γμ`_ β~·-Μ-ωΜκ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα