Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδοτη5: Κωνσταντινοε Μητση5
3ι ιουηιου2οι6 · Αρ.Φυῆῆου973 · Τιμή] ευρω
·<·Μ Ά· 
. ν" .Ί 'Μι-.Π··ω4 5ὺ: των· Α 'Η
ιδιοκτησια: ΕμινιιοΕκΔοτικιι ΑΕΒΕΤ
_-'ῖ·-'·ἶ'£_
ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤ|ΚΑ ΨΕΥΔΗ ΠΕΡ| ΠΡΟΣΤΑΣ|ΑΣ ΤΩΝ ΑΔΥΝΛΤΩΝ
. ΜΕ "2 ΚΑΡΦ|Α
 σταυρωνουν τουσ συνταξιουχου5
·· Μια πρσε μια οι αθηαγέ5 σε κυριε, επικσυρικέ5, αναπηρικέ5, χπρεια5 και στο εισφορέ5 Σεπ. ι ι. η
- η ··· ι··η·ω-- 
θι¦ιΙ£·ιὐ
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ
ΣτριΒειν δια
τη8 Συνταγματικη5
Αναθεωρηση5
Π Εηικοινῳνιοκα
τρικ οηο τον
Αηεεη Τσιηρο
τα. 8
οικ0Ν0ΜιΑ
Με θα προστατευθειτε
απο τι5 κατασχέσει5
Εηι6ρ0μη σε περιουσιε5
και καταθέσει5 οσων οφειῆουν
εστω και 500 ευρω τα. το
ΑΣΥΛΟ ΣΤΟΥΣ“8»
ΕκΒιαΖει η Τουρκια
Ανοιξε που την κανουῆα
των Προσφυγικών ροῶν
οηο το τουρκικα παροῆια Με
εκκΛιιΣιΑ
θορυθημενη
η ιεραρχια
Ποιοι φοθουντοι ου θα υηοποιηθει
η εξαγγεῆια για διαχωρισμό
Κρατου5 - Εκκηησιαε τα. τι
ΜΑ! ιιιι ιιι
· Τωρα μπορειτε να μα5 οιαθαΖετε καθημερινα στον ιστοτοηο νννννν.νιααιηι.8ι
ΔιΜΜϋΡΜ
ΣυγκῆονιΖουν οι θιὡξει5 Ερντογαν
ο ι πρωτοφανειε διωξειε. Μπακισειε, αποπυαειε. ακομα και εκτεῆέσειε ποΦακών αναπαπων του προέδρου Ρετιέπ Τανιπ Ερντοναν μετατρέπουν αιν
Τουρκια σε μια “ΜΜΜ θικτατσρια. Χωριο προηγουμενο για τη Δαση και τον
ευρωπαικο ποῆιτικσ και νομικό ποθιασμ6. Η θικτατορια Ερντογσν εγκαθι6ρυεται
Χωριο π Ευρωπη η οι ΗΠΑ να μπορουν να ΜΜΜ. παπα προκθέε έγινε γνωστα θα το ΜΜΜ έκῆεισέ ι 30 μέσα ενημέρωση5. Φιμωνονταε τη οιαωρεακη
αποψη φωτο. ΜΜΜ. επεσε· “παρω το στρατευμα, τα πανεπιστημια. τη 6ημοσια διοικηση και κατα6ιωκει με αππνη τροπο Μ ακομα και θα σκέπτονταν να
ΜΜΜ
Την του ωρα, η επι6εινωσπ των σχέσεων Άγκυρα - οοααινγκτον φέρνει πιο κοντα την ϊουρκια με τη Ρωσια στέῆνονταε μηνυματα υπονομευσπ5 ακομα και του
ΝΑῖ0, σε μια ακρωε ευαπωτπ και ΜΜΜ εποχη. εξαιτιαε στο 6ρασπ8 του ι5ι5
και του προσαυνικου.
Δ|ΕθΝΗ
Το ρεσαῆτο του |5|5
στην Ευρώπη
καθε εθὁομοὁα και ένα χτυηημα
τα. ι3
ΑΡΘΡΟ Τ"Σ “ΒτΚ»
“Με θα ξεφυγουμε
αποτο αδιεξοὁο»
Γραφει ο
Γ|ΑΝΝΗΣΛΟΒΕΡΔΟΣ
Σεπ 2
ΝΑΟΥ" ΣΤ" «ΜΚ»
“ΑηοηροσανατοηιΖουν
το οσο»
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣιον
θουῆευτη5Λεσθου
τη5 ΝΔ.
Σεῆ. 6