Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Η μεγάλη σφαγή των επικουρικών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9||Ἡ'Ί'ῆἩἔ||Β'ἑ'ὲ'¦Βἔ|| |||||||
χαρα: 
ΧΕΑ0Ν0Ν|ΝΤΖΑ|(|Α & ΜΗΝΗΜΑ
ο η,
ΡΑΗΑΒΕΝ5 Ο Ο `
› Μ
Υ" '2 Α Μ
. ἑ
ΑΑ' ΕΝΑΣ |Ν$||]ΕΑ ΑΠ0κΑΑΥ|ΤΤΕ| 0ΑΑ (ΙΣΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡ|Ζ0ΥΜΕ
Γ|Α Το Γ0||ΤΕΥΤ||0 ΑΜΑ ΑΑ' Α|"|ΣΝΑΤ||0 ΝΕΜΟ ΤΗΣ "ΠΠΣ
γ Ο
να 7 Τ Α2 μ ΤΣ
[email protected]@6·
ΜΜΜ
Μ Ο .Μ ο |ρ° Δ - ΝΒ
Π /ΑΎ^`^^λΓ |///κ έ έ [
Ϊ ΤΝ ζ Η ω η  11:
.Η ο· Ξ 5. τ ¦   
Χ__ῇ/
Α Α / Α Α Σ Α // ΣΟ//ΧΥἩ` Α σεχ //ΜπἩ` Ξ 8 η! ΧΧ / ω ο 7/7 ςΉ ο!
Τ ¦ ,χ Ν // / Ν Α χ ΧΧΧ Τ Η 'Τα / /// 
έα χ ,Θ Χ / /-` χ Τ έ ¦-` κ `_ Η ~ ; ἑο Α χ / / Ξ ή Ξ έ ΧΧΧ έ
 / ε ΑΧ ω / Ν' Τ Τ Α /// Χ' Μ Ϊ Η σκ χν/ / η 8 8/ / ΧΧ ΧΧ Χ
 // Λ Π ΑΧ Ζ Δ ἑΑ 37/ / Α Τ Α Ν Ξ α / ' / Τ ΤΑ Χ
Α /| // ΑΑ Α // Α Α Η 1 / / Ε Τ Η Α /
3 ¦ / Τ έα Α έ! #7/ Τ Τ /¦ ¦ / ἶ Ι ||! Ι!
ή ¦ Σ κ Τ ή Μ ¦ ο! Γ // Ι ` / / / | ο Ι / /
Α 7 / Α Α Α / Α Α Τ ` Τ ¦ / Τ
 / η Κ”/ / 1 ” Α' Τ χ_// / Ζ ¦ Χ ν / /
κ /|/ ν ΧΧ /// Τ η' η ΧΧ /// ΒΤ `Χ /| ί
'ΑΜΡΑ Η ΠΟΥΜ©Ν ΖΩΗ ΑΤΡ» σεΜΜΟ» ΒΑΕ; Τ ΤΤ Η Τ; - α Τα; ΤΤ Ε Με α ( › @σ ι
ΣΚΛΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΣΕ ΟΣΟΥΣ Ε|'||ΛΕΓ0ΥΝ
ΠΡΟΣΩΠ|κΕΣ ΣΤΡΑΤΗΠκΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ" ΔΕΘ .Α
Ι Η ή ΣΕΛ|ΔΕΣ 8-9
¦_ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΑΑ|Κ|ΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΣ|ΠΡΑ
Η ΑΜΕΣΟΔ|·|ΜΟΚΡΑΤ|Α
ΟΛΥΜΠ'ΑΚΟ' ΑΓΩΝΕΣ
ΠΙΟ 2016
ΕΑΑ||Ν||(ΕΣ ΕΑΠ|ΑΕΣα
ΡΕΚΟΡ, ΣΑΝΤΑ?
ΕΓ|(Α||ΝΑΤ||ωΤ||ΤΑ
ΚΑ|... ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΕΣ
 Τ| ΑΕ|ΧΝ0ΥΝ ΤΑ ΕκκΑσΑΡ|ΣΠκΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧΩΝ
ΤΝ ῇ χ Ο π|/;ὶ 7Τ//7 /ὴΧ 19 Η Κ μτ Γ Τ/Οζ/;ςΝ
χ Το η ~ χ, ω' χ Δ , Τ ~
| Α ΤΑΣ ΟΔΟ Χ Αν ΚΔ Ξ έ Η ΕΔΩ;
ΠΟΥ ΟΑ ΠΑΠΡΩθ0ΥΝ ΜΕθΑΥΡ|0 ΣΤΑ ΑΤΜ8
|-| μ8γαῆη σφαγή
των εαικσυρ·κών
ΣΠΪΤ]ΞῖΠΠἶ[ΕΞ
ΠΞ?Ἑἔ©ΕΞΞ ΕΩΣ 
 ΕΞ! ΤΑΕ] ΩΣ,
με|ῶσεις-σοκ γ|α όσους λαμβάνουν
επ|κουρικῆ λὁγω αναπηρίας
ΑΝΑΛΥΤ|κΑ ΠΑΡΑΔΕ|ΤΜΑΤΑ
Π ΣΕΑ|ΔΕΣ 4-7
Ο ΣΥΡ|ΖΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ... ΛΕΒΕΝΤ|·|, ΚΟΥΒΕΛ|·|, ΓΑ|'|
Τ Τ ΣΕΑ|ΔΕΣ '|0-'|'|
 'Σ η "Τα
ΑΠσΤνΧΗΜΕΝσ
ΠΡΑΞ·κσΠΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚ|Α
η η 7· ξ 4
., ά Αφ κ 'Μ
· ξ “Η 7
Ο Δσσῆέμασρἶ· 
έπιασαν δσσῆε·α
ξανα στα ΤασσΒσσκ .
τ"ς Π Η ΕΤΑΠΜΠΑ Η; = “Τὶ
ΣΕΑ|ΔΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
Τ 4 -Τ 7.
20 -2 Τ. 39
·.(τ
ΕΠΕΤ' ”Ο 3=?©
Ε/Ό_ τ η η ΚΑὅ ωΜαικο “ΤΜ
“ Σ” Ή Ἐ““ Δ” Ε Ε ΣΣ ΠΑΝ' ΜΕ Τ6
ΞἶΕΞ Ξ ΞΞΠἶΕλΒΕἶ©Υ
, « , » «ΑΡ|ΣΤΕΡΑ» ΧΑΡΑΜΑ
?ΑΧΪΣἔκ'ὁἘΜἔςΓἩ γωογΣ30ΔιΣ.€
εμΠοροϋπάλληλοι ΜΕΣΑ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ
 ε:::1ΑΓΞΡ£.:ο ΠΞ£ΜΩΜΟ
ΝΕΥΡ|κ0ΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΤΤΑ|0
ΠΑΡΑ Τ|Σ «ΡΩΤΜΕΤ»
ΣΤΟΝ ΤογΡκ|κ0 ΣΤΡΑΤΟ
ΕΡΤ ““_:“Τ“ω
Με ο· σῦμ ακα·
Με δεκαετία8 του '90
εγιναν ΜΜΜ εχθρω
. παπα' 
|·| ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Γ|Α Τ|·|Ν ΑΝΑΣΤ|·|ΛΩΣ|·| ΤΟΥ ΓΕΦΥΡ|ΟΥ Τ|·|Σ ΠΛΑΚΑΣ Π ΣΕΛ|ΔΕΣ Τ8-Τ9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα