Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' " ν Μ " ' ή
' ~ Ι
'|Ρ"ῦ"ΒΥΜΙ Ϊ Ι Ι
. γ_ |'
_ '¦ ' _
,~ ,· ¦:` ν.
ΜΒ" "ΝΙΚΟΝ"  'Ι
ΜΜΜ Με|με£Μπ Μπι·
οι·ΜωΜω“ ..'Μ-Μς%
Π ¦ὴ 'Μ . ο
ὶηΙ·μΜυσΜς κτ ΜκΝ·η·κ η” '
ΟΡ|ΛΕΡ ΠΑ ΒΕΠΤ80ΗΕ ΒΑΝκ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΕΣ
Φόβος τραΜζικοὑ ντὁμιν0
και κἰνδυνος για Μ ὶ11
ΠΩΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙΟΙΕΑΛΗΝΙΚΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ·Η«ΟΜΠΡΕΛΑ»ΝΤΡΑΙΚΙ, ΜΜΜ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ «ΚΟΥΡΕΜΑ» · ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΤΟΙἈΑΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
"ο 11 ω
Μ»ΜΜ
ΜΜΜ-6
ΜΜΜ
·Βοω61¦2Μ.εω ·ΠῶςΜ ·Πώοῶγἐ
«Μ»Μ ΜΜΜ πΜη
ΜωΜ ΜΜω·ές 
ΜΜΜ ΜΝ ΜΜΜ
ΜΜΜ-41" αΜηΝΜ “ων-ΜΝ.
"ΜΜΜ”. ”ΜΜΜ ωω.ω.Ή
02 ΑΚ' Μπαμ
Με '01% 675 ΝΒ
ρ··.;
@β    ο
«Καἱνε» Θα
Μ ευκωες
' Ἡ· πλεαοίο Νηπιαθῇμ£ρο συμβαίνει κο"
Προπ0ςιΗἱΧ Η κωύιπω
οπι στον Ει·ρὡ““ και ο
τω)λωιλ(ι Πιο ως κρίσης
αναδεικνύουν ΜΜΜιἩΩ% ωκωρΙα ΜΆωκίκ
γιο ο! χώρο .ΑΜΠ οπο
ικ›οθαύ δεν φοίνΠω ου
ο κμβἐμντκπι κω ο πρωΘιηοιργ(κ ως ωἩ).ομβὑ
Μπαμ ωχ πολύ οφ»
άμμο. ο" ορκίζουν να
Μνοι)νιω μμ νο ως αμε·
ιο)λωιοΠν.
Ίο προθκόΗιιμο κι" η
αντίδροοο Ρρνιογἀν Μην
Ή›ι·μΜο έχουν 0811 μιμίβοΗ· αλΜξΠ ιο δεδομένο
ως πωΠΦ.ιιΜκ οσο
ροΠίω στον πιεριοΠ'ι ως
ΝΑ Πρώτων και ως
ΑνοιοΆιΠἩ Μεοοπίοιι γ
Η ομφωβ(·ιΜΗ ·ω2 4
· που" Μ·
ο Τοπικα ·ΜΜΜ Ιου ΕΜων
που 0888· ΜΜΜ κι" ΜΜΜ
ΜΙ Ο 52φονος κροἑ10ς κο' Πρώην οωωγέπΠς του
Τούρκου ωωῆωω σου εὰωνωίω ο ΑΠ. Τάφος
Με] Μελ κε' Ποῆῆὲς εῆτ`4ΠνΜς @ίνες
 Οι.. . ·ω·Μ
σ' ΧΜΜΜΜωΜ
ΜΜΜΑΜ.
2.ἔΜΨ 'ΜΜΜ
ΜΜΜΜΜ
Μ. Μ
ΜΜΜ .ο
' ΠΑ 2#Ξ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜΜΜ