Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.8χιορωε.9τ "ΜΒΜ
των Μ Μ!
' Οι οΠοΖημιώοει5.
, ι , , ' οι ρήτρα) κο· οι διοιι:ηοίεε με
"Μαι μεσο οιο“ Η οφοομη “08888 ωμβσοειε
ΜΜΜ | ' "φαω" Μ
'Ποπ ΠομηγγειΜ δημοσκοΠΠση κορυφωο8 Μετρημοτικ63 Πορογοντο3
ο 7 μ .¦ - _ ..
7· 7 . ¦·¦ μὴ..
κ . _,^ - >ι“.
· 0· ο ΜΜΜω 888508 τ ι Π"  η '7 ·  ^
'Έρχετοι«κοφΠΒδοΠονῶν»στο υΠουργεἱο'Το “η · ϊ . !““ “ Μ Μ “
_ 'ΕΜΠ ω ΠΜ' Πρώτο κρίσιμο τεστγιο τον ΠροϋΠολογισμὁ'ΑΠὁ - 7 η "Β 'Η Μ
Μ τονΣειΠὲμβριο ονοἰγουν ολο το κουτο θὲμοτο Που ο _
οφοροὐνσε κοκκινο δάνειο, διοιιοισει8τροΠε1ὡν, ,
'Στο 4.000 ευρὡημηνιοἱο οξιολὁγηση, έσοδο. ΜΜΜ κοιεργοσιοκο Μ ω Με Β
συνδρομηστΠνΒἱ8σο πλω” ..ω Μ των ΜΜΜ
 ,ομοσ-88:   |'| Υ ΑΠΛΗ" ΥΝ ΝΕΛ '(ΕΦΛΜ'Λ
ι ὅ ση ι·ιινονΠ 2 ¦
 Σω μυοῆό Με ΕΚΤ και των ΕΜ
μηηῆομΜΧων των Μ" Μ
ω · ¦ Η ἡ › . _ , τι: .
ΤρΠΠΜ|(0 «σοκ» απο ω τεστ ΜΧ"Ξ -ΕΕ 
Μ8 οριστική κεφοῆοιοκη 8ΜβΚ£|0 η ιιοι7ικη Μοηϊ8 88/ Ρ888/ι/ οι .9888 ὅ ι ΜΙΒ(
Π ! 4 Ϊ ι η
- <<|(ομηον8κι» γιο το πρωι/ΜΒ £8ιιιηι8ι2888/ι κιν 08828888 Β8η|ι ΠΜ ; Η ` ξ( Η 
, 777.
κ Μ . Ο · Κ
' Ο Πολεμοε μέσω δημοσιευμάτων Που θέλουννο Πληξουν την τροΠεΖο
ΜΜΜ ΜΠΕ
7-- _ι Ο 77 7 . - °ιΙἑἙ .εμέ _ ^ 7 η | · -Ϊ-ι.!.ι
ΜΜΜ ο σε" βῆοχο οροκ οιι£ρ£το τοιι·Ρ£μοιι- ο 
ΜΜΜ!! · ·· ·· “ή
·Λοιιτσο τησ Μοιιονιι __ . 
| Ξ μ ο· · τ · 
Το μ8γοῆο
) «όχι» σε Πρώην
Φ- Προη82πη Που
ηροωθοὐοον
ΜοΕίμοο κοι
Σωορνορο8
ΜΑΦ0ΥΖ0Υ - ΜΡ"
Στο μοτι τη8 Φρονκφούρτη8 οι
οῆιγορχ88 των Β. Προοοτἱων!
 7 7 7_ ¦ 7 7, Πικοινοι[ΠΟῆιοκΟι
κει εηιΧ8ιοημοΕικΞ0 ΜΒΜ»
οι ΣηῆεοηΕικεΞ 80883 η ΕιΞιιΟμη
»τοι το ηιειπηοιοι
ξΠιοτροτ8οοη
,γιο τη μοχη
Η διεκδίκηση των πω εκατ
Που στο χρωοτο οηο ενοίκιο
' · >< . : _ -_ . : ο .› Δ Δ .~.: : . την | > Ι Ι ἔ
ΑΠ8Μεε ντο. . . Πο5ωμοτο , . ω" “Πω 
η" "°ρ°ρἐρΜ “Μ ΜΜΜ 0 Ποιιτοε κοῆιφορν82ικο8 8 ι κ
Η 80 @ίσων @Μ ΑνγουιΠοε των ΒοηΜηιε
η 0ο κῆείοει η οηοθοοη!
ι Ε Μ! ' ° 7 Χωρι3οντογωνιστη .. Θ 7
:ϊ “ ο 'ϊ “ · · > Ποιηση των “τινων στον ¦
ζ Ο όμιῆοε. η τρωω. Δ 7 7 ηδΠμοΠροσιοτου οιωνο Μ- -. ., Μ . δω”.
ἔ ο|^ΕῇῇηΜ μωβ' Κο' 7 «ἄἶνολΞ°Π$σἔ::Ξ για τη 6:ιμ7οηροσιο ΑνεΜΜΜπΜ η ΜΜΜ "Μω- 7Ϊ7 υμιι·οκο ωστε ιι ο;ιἔβἔἐο κο 7
ἔ Ο' ΜΠβΘΒ! ἔ|ι γλυΜφκἔ ΜΡ” κ" “Ι Μ 8 λικη$συλλονη5τοοΥβΣοινΛοροἐ“ 777 Ξ 7 7