Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ε «ΗΜΜΥ
· _ ε.. 
> Ι.:Ηυ;···`·” > Πε 
.- . Φ Ι κ , .ς --ἱῖ 7 ν Δ<;.%
· ` ' ι Η _
. ε !
' ι .. Ι . , .
> ¦ ·
ΜΑΜΜΕΝΟΣ
«εκαψε»
εΜΠΔΠοΡ 6 , `_ Ή ` 
ἔΝἔΑΒΒ·ΔΗΣ η ° . ιιιχιι· αρα
ψΑχΝει Φορ  ,.  έ _
κ “ ; · “  ο .
Με κ'ΝΗΤρΟ ' Ε .  ε. 
 ' “Σ Ξ' έ.  Που... βλέπει 7 _:ι
.Γ τη -“ “> . · 'Ο ¦ ι· _ Β 
πολλα γκολ .¦
ΤΑ... ΦΜΑ
7 Στα... . Π
κ ' μαχαίρια 
χ Μίχελ και Μ
, :  ΜΕΜΙοΜΛπ
. ΝΔ .ω ηΡΜΡεΙκΜΠΑΠ
ω “ · “ 'Φ Ι' 
_ - · νε α·α ιητιοΔΡοΜοΣ
τ” · ΑΜ: . *Μλέζο οι Θεσσαλονικει ι . .λ · Φ^Β"Ρ'
. ; ε τον Λ .μυ-υ· πω" "ὡ¦ ν όσον τι '(ριστιιλΠιι ιι :έ
_ .- ΜιΝ_ιιιΝΒ
Μετά τον |(ουάνι δ! Προχωηε ου
“ που
ῦ _ Για Μαι. Με πωπω(  
ΗΡΑΚΛΗΣ
Μ Μια...
ι Β ΠΜ ΜΜΜ ι “ Η]  ι'
Λ" . . Η" ΠΑ' ' ' ΕΜ" 4 ῇ^ "ΜΜΜ ἑ«Γ"ΡΜΒὲ» ο
ο  οι" Νέ05 τεχν'κόε ~ ' Η -> κ
Ο Κετσπάγια έδειξε εξετάζει." η" διευθυνιή5 στον5
_ ταν...6 ό οσων ε . θ οσοῆ Μ Ι
 ἘῆῇΜ°ρφ=ρ Μ ο Ανακαγῆαιι ε Μ 9γΜε'5
πωσ Ζ·
" .η
ΠΔΝΔΘΗΝΔικ0Σ
στουε... .
ομφισΒΜιε5 ιου
ΜΜΜ |
Ποριιερο ω ..