Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ὴΓ
Δ/υτἡς: ο. Νικοῇα'ιδιτς
ΪΩΝ ΣΠΟΡ
Διευθυντής Συντ6Εεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 |0ΥΝ0Υ 20” Ο ΑΩ. ΊΒΟΊ8
πανε)
Νιο οιαοορετικπ
"ΜΗ ·
ορο" ποπ για
Μ  των·
 ο ω ω πω.
υοΝο κοιΝο το 'Μ' ""°'Ψ
"°“ ως ενεργεια και 80ο
ΜΜΜ. "ω για οιοκριαπ και
οποτεπτι “ποιο "ΡΜ""' ω
και μικρο... παγιοο.  μνο”
τον· τπς πικαπ "Ἡ"'
ποροστοαεων °"
Ο ΜΜ°ΥἩΝθΒ. που
πΡοΞοΧΝ... που" ο τα μια εποκπ που απο· στο Λιμανι οστοπωπω· με τπν ΜΜΜ· και τον πονοοπνοικο. πρέπει νο έ
ομοινε γιο ειοικες οροσουν να ρικνουν
καταστοσεις. με ματιος και σε ως” ·οτΛονΝΕ Μου ο Νε “96 ο!"
τπν τοπικ να επππνκες ομως. υΜρια του αροτΩα.οτ χ
ειναι καποτερος οι οποιες ενιοκυοντοι ο κοσμος του ΟΝΝΠΙ"Ν ι. ν' ο γ Ξ.
απο πέρσι ο κακο και στο καινουργ' ιο τοκοπκε υπερ τπς μετα- ' ·π ι . να
οτι ο οπυμπιοκος πρωτοοππμα σα γρα0πς Λμερικονου η'
παταω σε" “ΜΜΜ - ποουερ αοργουοοντ.
τον” σε τριτο τουποκιστον εντος ενο μοπις τα των ·
σοντερ για απππ πως· νο υυΜουν Μαριε· τπν επιπογπ
μια σεζόν τοπια εμποοιο τπς μα αποκτποπ©
Γραφει ο ΠΛΝῖΕ||ΗΣ Δ'ΑΜΛΝΤ°Π0ΥΛ0Σ (ΜΜΜ '0) γ _.
τσορι απο και
Καμπιοαο στπν
πρῶτπ γρομμιι των
επιπογον του
αικτορ για τον
πως”. στο
Μπαρ το”
ϊ' "||'ΕῖΛ'...
Νε ΓκανζοΜς Μααπο. Ντζουτ2οκ
ιΝπουροοοπορι και
Ντοιερ ικανσσςι ο Λισ
οοκιαο ρεπορτοζ απο
"ΚΝ" "ΜΟΗ Η' |ταΝια. ϊουρκἱα και
τοπ Μι ο Μου ΝΗΛ για τους τρεις με·
ατο τωΜ“νΜκο ταγρσοικσυς στοκους
μετοκομΖει στπν πν
του οπυμπιοκσυ
να· ο επρετος μέσος
τεχνικος στους ουσ μεγοπους
αργεντινοος ο και ω· συγκεκριμενο Μαιο για τπν στωωιΜπ
τους σε αυτο το ενενπντοπεπτο
που κρινει τπ μισο των· για
Μπορει ο ισπονος
τον απυμπιακο
ΕΦΥΓΕ Ο ¦°ΥΠΡΕ¦
Π"° Τ" ΧΒ"°ΕΛ
"προ μετογρα0π στο
ΠΕΒ ο ΜαζιπΜας
οτοπερ ο πωπω
και με τον σου
Ντομιντζοντα που
αν προπονειται
με τπν ομοοο
"'"Ν
ΧΑ"
Β'ΧΪ0Ρ
“ΜΜΜ
ο οποιοι· και
ττοιτππππ
|Δ|Λ
ΟΕ"
ο ισπονος τεκνικος οκτιμο οτι
π Μ του Νπερ τι"
δεν 0ο απο· οι απο.
σο0ια τπς ιτρεις οτοπερ
και αναπροσειςι στπ
ως τπς τετοπικ
·: τιν “μαζι
Με των απο
ιν:κσΜιαογ
"ΟΥ πιιιιι·πττ
ΗΤΑΝ |·| Ε|Κ°'Μ
Στο πωπω οκουν προκωει οακπμα
αποτεπεοματο μετα απο πως εμοσνισεις.
οπως και πω μετα απο οσκπμες ο αυτο
ομως που έμεινε απο τον αγώνα τπς τεταρτπς
ο" οταν το ο-ο απο· π οποοοσπ τπς
ομοαας
ο οπυμπκ-ος έμοιαζε σαν να ματαπποκοπκε ο Σον
να εστω· αυτο που πως ο οι πρωταγωνιστος τπς
ιατορϋς ομως εξακοπουοουν να ειναι οι ·ερυΟρο- " ρέμα ειναι να
πουκσι· ο το ο·ο οεν ειναι απποτουν αυτο τπν
το πωπω οποτοπεσμο εικονα που ως αν
απο τα οτιγμιι που οι που νέα· να τω· ο το
τονπιιτος εκουν υπερ “μα ειναι ιι ΜΗ
τους τους ισοποπια με του πτιροιο να παμπγκοπ και ουσια· τπ ντιπ αει και να μας ·υμιοει
στο απο"  τουτο τπς
·Ἑκει οπος απο”
π καπως. οο ειναι πιο
σαγμενοι οι παικτες
τπς σε σκοσπ μτ το
τυμππιιρωνσν πως
το κοσμος τπς που ασ γεμιοτι το
γππεοο ιπτποε απο τους παικτες να
πρῶτο ματς·. γροιμουν ιστορια. οποκπτιοντος
ανασα" Μες το τον οπυμπιακο·ι
ισροππινο ΜΝ!
¦ῖ""'0' "Η" ΜΠΟΡΗ"
απο· ο αικτορ και οι συνεργατες
του ο· σουν τα πως· στο ματς
ι· τπν κατω για το Λιγκ Και·
ισροππ ο παω να παει
οοτω και τπν τεπευτοιο πω
ονος κατοσκοπκ να τπν Εονοτοεκορει απο κοντο
Χοπορωααν με
τις απογονοι” τους ο
κοπο εικον καες οι παικτες και
ποραππππα τπν ευκαιρια να
καθαρισει απο το μυαπο τους ο
:πμερσ ξεκινοει π προετοιΜαιο για το ματς τπς
'τεταρτπς
'οΝοι πανω στον Ντ· κοττκ
το τεκνικο τιμ 0ο κανει μια κουρεντο με τον Νοοοιονο. με οκοπονο
τονῶοει το πο'ο του μετα τις
οποοοκιμοσιες που ακουω το
”που τπς περασμονπς Νταρτπς στο Κοροιακοκπ ο :τοπ
μπαι ο ΝΤΕ ΛΛ Ματια για στοπερ. αν ο Ντα κοστα τρια” `
ονοτοιμος υυκσπογικο
83 Νομούς το νίκες.
καποιου και Λικ ο ισοπα·
υγροσιο ανομο- πιτς και
νεται να οκει 2 πως
τπν ώρα του ο εντος
ματς. σομοωνο οορος απομε τπ μετεωρο- πογιομος των 4
Μπι υππ- ιοροππινῶν τον
ρεαιοι τεπευτοιο κρονο ς .Χ
~ _ ·
ΓραΦει ο ΑΛΕΞΗΣ Β'ΡΒΜΗΣ (καιω "5)
αγοππτο .οπ:..
Γιώργο με ραπτισονε.
φυσικο. σον τον παππου
μου. και εγώ οπως σ ποπποος μου. ως γνιισιος
Μετριοπς. ειμαι γνπσιος
οπυμπιοκος. 'ποπ
ο ποπποος μου με εκανε με·
πος του πωπω οπυμπιακού και των μεγαπειωοον
οιποοπωγ του. Συντομα οο
μεγαπῶσω και στο» να
παιξω μποπιτσο στον
οπυμπιοκορα μας.
σο καταππιιςωι
θα ταρώ πορα των να οω
τπ 0οτσουπο μου πρωτοαπο» στο ·οοτ· μας.
Μ°Π0ΛΗ:
ο παππούς
Γιώργος Νετριοπς
Νικαια
977"08 852|(›7 3|
πατώντας τον παντα καροοομο
ΟΛΟΚΛΝΡΜΝΚ¦ ιι με·
ΤΜ" ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ο
Ο ΜΙΝΙ Διανα".
που έμεινα ΜΜΜ
απο τπν Μπας. υπογραοτ τριετές ουΜπ·ο
στον Μ ο παρακατω.
οι ο·ΜΜπ·κ κινουνταγια τπν Μπσπ του δωρο·
νου Λιγοπτιου επιτεπικου μοοου
Νοκμοιιντ πωπω ιπροπν του ι
Μαιο αιιο τπ Νμοπεκ Κόρου.
οπως και του μεασεπιοετικοο
Λπμπτρπ πωπω τον οποία
..ΜΜΜ ιι ΜΚ
ΠΝ" ΜΜΕ” ιι 'ΜΗΝ ο
ο 3οκρονσς Σέρβος καρτοκτικος. που παο τριατιας αγωνιστπκε στον Με” τριποππς
και τπν πτρααμονπ σεζον στπ
να" ααπιγροοιαυ. πωπω μια
απο τις ποιοτικοτερτς μεταγραοος στπ ωτινιι ο' Μπι
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Μ"¦Ρ“ ΤΡ"'|°ΛΗΣ
3-" "'"" ΚΑΜΠΟΥ',
Ν επιθυμια του
ττο πακετο οιΛικο επι οωιναικον τοποσ" Μ°°·Μ° ν· "τα"
_ Δ 7 στο ΜΜΜ τπς
_ _ ' Γιουνοιτεντ τον μοοο
παπα κοππ π ομοοα του . ως ΓΜΜ"Μ Μ
Και τα τρία με" τον”. που οταν· ,, ΜΒΜ" πως”
γκαπ των ως τις °Μ< ΗΜ το 85' κ πονγματικοτπτο κατα
Λοκαων και μετα ο Ν καμποορ σοκ ο Ν σγγπικιι ομονοια" νέα· ι““ΦΜ““Π “τα “Μ τα “τι στον" τα
το τα· απο τους τον ο' ΜΜΜ", ΝΠΒ συμφωνια για τπν αποιωαννιοπ οι και Μνο στο τοπομταιο εικοσο- ""°" τω .·”ως "Μ
καποια Μπτο. οταν μειωσε το σκορ που στο του εκατομμύρια
ιΜπποκσονι και ε οοκορι πως. απαςοντος το προπ7 γουμ8νο ρεκορ τπς στο”
Μ= προς μετονοοοος τον Γκορεο πως ισα εκατομμυρια
πως· οταν απο τπν τοτενομ
· · ο Μπα ππγε στπ και· ο
ο Γ·κ“ς Γκευ πιος σ..¦ΜΜ“““Μ¦
' του πογκμπο στο οπντ
στην Κ·Μ··ε· ΜΜΜΜΜΜ
ο Μονος ΜΜΜ” οσος Μπακ τον "ως '°' ο' ωρα' ω ω·
τεκνικο πνεσια τπς πωπω ομως. οντικο· "Μ 'κ ω ”ΦΠ” 8
ικπΝιατ
ο ΜΜΜ καυτα: ανω να οτε· απο" στον Μ.
απο των· ΜΝ στπ ΛΛΝιΛ ο "αν Μινι' σεων
ο αικρονος Νικος ΜοσπΝετικος αγωνια” στπ ΡαντΜι Νις ινα πρῶτο πωπω και στον Μπακ
ΚΝ' ΟΛ" Η ΗΞῖλ|'ΡΑΦ|Π| ΜΗΝ!" Π" Γ' τοπικα
Ο Σ Ε Λ Ι Δ Π 7
ο οι'ιππογσς των πορτα" προαστιων με
κοεσινορροοινπ ονοκοινωσιι του οκανε
γνωστο πως οσυνατει να συμμετοσκει
στο ντο πρωτααππμα .πανω οππειυπς
οικονομικών πορων·
κατοπιν τουτου. οποκπειετοι π συμμετων τπς και στπν Μ ο απο απο τρια
τροπο επιτυκπμονπς πορουοιος στπν
Αν. π ομοοα τπς ΜΜΜ σο αγωνιστει
στπ ο' εονικιι κοτπγοριο
Ο ΣΕΛΙΔΑ '3
_ι  των σεπει
'.ἔχΚΑ' το"
··,_“ππιρινειι
Τπν ίσιο ώρα
ο παρω Μονος
Νπαστιαν κοινοτοιγκερ.
οπος οπο αεικνουν. μετα το
αντιο στπν αννιτα τπς των·
του θα πει αντιο και στους
·κοκκινους ΜΜΜ.
οσον αν Φαινεται νο κωροει στο απο" του
πορτογοπου
πορακοΛσυΜ. να Ξερεις οτι
περιμενω παπα· απο σενα· ο Αυτο
οταν το μήνυμα που “πως ο σπυΜΜΜ και παγκοσμια Μορντμον. ο σπρινκρ απο!"
ΜΜΜ. στον καστ"
ιΜαΙμοΜε
ΜΑΜ!" ΑΚΟΜΑ: Για
τον Ντιέγκο παω.
τον προπονπτπ τπς
καιω" Νοοριτπς.
που τον επκυει π Μο
τπς προμιαρ Λιγκ ο Και
για τις... προσινες
Μπες τπς Λῦ·ΝουΛ
που οι ·ρεντς· Βαρκιςουν με τα Μισο του
απο των.. ·κοκκινο
γιατι μας κανει επικινουνους. κοκκινο γιατι
μος κανει ουνοτοος·
οντα και “ΜΔ τν” τεΛιΔα Ϊ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα