Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ι Ι ί '*"ἴτ
«κ'||||(£» 'Ι Μ"|(0|'0(! · * 
 Θ] ΜΜΜ" κ
«ΚΜ @©@#
'ΣαββσΙοκύριακο30-31|ουΜου20Ί6'Αρ.Φύλλου8Μ · Φ οελ.'|3
Βόνγκα= η «Νοστρ68αμος των Βαλκανίων»
ΙΜΙι·ΜΜΜἩΜ£
Τ· οι· συμβει "εχω το πως του 20! Β _
' Σοκ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ' ' Η(
0 |ϋ|“!““Ι“ς  ΜΜΜ απο Μο ΙΜ Η" "ΜΡ ΜΒ' ·/`:α 4
ΜΜΜ" ΜΜΜ Ι Ι Δ ἡ _
ΜΜΜ ¦¦““¦]¦¦“¦“ ΜΒΜ του και ΜΜΜ "8 ΜΝ"  
Με σε ΜΜΜ" ΜΝ Μ" ως ΜΗΝΩΝ που σαν Με!!
Ο' ΒΡΕΤΑΝ0| Π0Λ|Τ||(Ο| ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
@ΠΠ[@Μ β    ΣΙπΜνωΜνΜΤύν|. Χ
ί η ΜΜΜ. Μ ΜΜΜ"
@ΜΜΜωνΜΜ  _ὲ   ρ( οΜΜωςΠΜο!Μ