Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
30-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Ο Τύπος της Χαλκιδικής
ΑΠαντώνΤος στις ΗΠΑ
Τσαβούσογλου: Ο στρατός
Πολεμά καλύτερα Την 1818
μετά Τις εκκαθαρίσεις
Ο υΠουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε <<αΤυχή>> τα
σχόλια του εΠικεφαλής της Εθνικής ΥΠηρεσίας
Πληροφοριών Των ΗΠΑ Που υΠοδηλώνουν ότι οι
εκκαθορίσεις στον τουρκικό στρατό μετά το αΠοτυχημένο ΠραξικόΠημα αΠοδυναμώνουν Τη συνεργασία στην καταΠολέμηση Του Ισλαμικού
Κράτους, λέγοντας ότι συμβαίνει ακριβώς το αν
Τίθετο.
<<Αν [οι Αμερικανοί] ρωτούν εάν η καταΠολέμηση Του Ισλαμικού Κράτους έχει εξασθενήσει
λόγω Των εκκαθαρίσεων στον στρατό, εμείς λέμε
ότι, αντίθετο, όταν ο στρατός έχει εκκαθαριστεί,
γίνεται Περισσότερο αξιόΠιστος, καθαρός και
αΠοτελεσματικός στη μόχη">> δήλωσε ο Μεβλούτ
ΠΕΡ|Λ|·|ΨΕ|Σ 
Τσαβούσογλου στους δημοσιογράφους.
Η Τουρκία έχει ορχίσει μαζική αναδιοργάνωση
στον στρατό Της μετά Το αΠοΤυχημένο ΠραξικόΠημο Της 15ης Ιουλίου, Προκειμένου νο εξαλείψει Τους υΠοστηρικτές Του αυτοεξόριστου στην
Πενσυλβάνια ιεροκήρυκα Φετουλόχ Γκιουλέν,
Τον οΠοίο η Αγκυρα θεωρεί ενορχηοτρωτή Της
αΠόΠειρας ΠραξικοΠήματος.
Πορόλληλο ο Τσαβούσογλου εΠιχείρησε να
'Ενωση.
υΠοβαθμίσει Τις ανησυχίες Της Δύσης σε σχέση
με Την ΠροσΠόθεια Προσέγγισης μεταξύ Της
Τουρκίας και Της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις με Τη Μόσχα δεν αΠοτελούν εναλλακτική
στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ και Την ΕυρωΠαΙ'κή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΠιόΤερη στάση
Γιοχάνες Χαν:
Να βοηθήσουμε Την Τουρκία
με Το βάρος Των Προσφύγων
<<Το Προσφυγικό κύμα έχει σταματήσει. Η ΕυρώΠη μΠορεί να το Πει τώρα με αυτοΠεΠοίθηση. Το ζητούμενο είναι σήμερα νο βοηθήσουμε Την Τουρκία νο σηκώσει το οικονομικό βόρος Των 3 εκατομμυρίων Προσφύγων» δήλωσε
στην $ύααευτ5ςΠε ΖείτυΠα ο αυστριακός ΕΠίτροΠος γιο Τη Διεύρυνση Της ΕΕ Γιοχάνες Χαν.
Ο καθ( ύλην αρμόδιος γιο Τις ενταξιακές διοΠραγματεύσεις με την Τουρκία εξέφρασε Την
κατανόησή Του γιο Τη σκοΠιμόΤητα Της συνέχισής Τους. <<Είναι ένο εύλογο ερώτημα, το
οΠοΙο θέτω συχνό στον εαυτό μου, γιο νο μην
Πω καθημερινό, αλλά είτε μου αρέσει συναισθηματικά είτε όχι, είμαι δεσμευμένος νο θεωρώ ότι αυτό Που έχουμε συμφωνήσει ΠρέΠει
"|ΛΕ|ΣΤ|·|Ρ|ΛΣΜο| 
κΤες».
και νο εφαρμοστεί».
Η Τουρκία θα ΠρέΠει τώρα, μετά Την αΠόΠειρα
Του ΠραξικοΠήματος, νο αΠοδείξει ότι μεταχειρίζεται Τους υΠόΠτους σύμφωνο με Τις αρχές
Του κράτους δικαίου. <<Και ον υΠόρχει έστω
και η Παραμικρή αμφιβολία ότι αυτό δεν γίνεται σωστό τότε οι συνέΠειες είναι αναΠόφευ
Ο Γιοχάνες Χαν υΠερασΠίστηκε εΠίσης Την
αΠόφοση νο συνδεθεί το θέμα Της ένταξης με
την συμφωνία γιο Τους Πρόσφυγες. <<Πρόκειται
γιο την ΠροσΠόθεια αυτή καθ|αυΤή. Αν δεν το
είχαμε εΠιχειρήσει, θα ήταν σον να λέγαμε ότι
αυτή η χώρο δεν έχει καμιά Πιθανότητα νο γίνει δημοκρατία».
ΠΕΡ|Λ|·|ΨΕ|Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.
Θεσσαλονίκη, 29 |ουλίου 2015
Α.Π. : 320450 (720)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ΚενΤρικής
Μακεδονίας, έχοντας υΠόφη Τις διατάξεις Της ΚΥΑ 1549/45/2014 (ΦΕΚ 45
Τ.Β') σε συνδυασμό με Το άρθρο 19
Του Ν.4014|2011 (ΦΕΚ 209|Α'), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να
εκφράσει Τις αΠόφεις του, καθώς και
Το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο|α,
την/Τις Δημοτική/ές ΕΠιτροΠή|ές Διαβούλευσης, την/τις ΕΠιτροΠή/ές Ποιότητας Ζωής και Τα Συμβούλια Δημοτικής ή ΤοΠικής Κοινότητας να λάβουν
γνώση και να διαΤυΠώσοιιν γραΠτές
αΠόφεις, σύμφωνα με Το έντυΠο υΠό
στοιχεία Δ11, Που Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Α Της Προαναφερόμενης
ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Μ.ρΚΠΤ.αον.στ./Για τον ΠολίΤη|Δικαιολογητικά ΥΠηρεσιών/'ΕντυΠο
Δ11), εΠί του Περιεχομένου Του φακέλου Της Μελέτης Περιβαλλοντικών
ΕΠιΠΤώσεων Που διαβιβάστηκε στην
υΠηρεσία μας με το με αρ. Πρωτ. διαβιβαστικό έγγραφο Του: οικ. 34428|0707-2015 Του ΥΠουργείου ΠεριβάλλονΤος 3 Ενέργειας (ΥΠΕΝ),Γενική Διευθύνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
,Δ|νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(Δ|ΠΑ) ,Τμ. Δ' και αφορά Το έργο:
«Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών ΕΠιΠΤώσεων (ΜΠΕ) Που αφορά
στη λειτουργία Της υφιστάμενης φοιΤητικής κατασκήνωσης Του Αριστοτελείου ΠανεΠιστημίου Θεσσαλονίκης
στην κοινότητα Καλάνδρας, Δήμου
Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής [ΥΠοκατηγορία Α1 - 5η Ομάδα -Τουριστικές
εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάΠτυξης κτιριακού Τομέα αθλητισμού
και αναιμυχής- Α|Α 5]
Φορέας υλοΠοίησης του έργου : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Π.Θ.-ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 8. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
1. Ημερομηνία έναρξης Της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 8-072015 και ημερομηνία λήξης αυτής η
09-09-2015.
2. Ημερομηνία έναρξης της Προθεσμίας για την κατάθεση αΠόφεων Των
Πολιτών και φορέων εκΠροσώΠησής
Τους ορίζεται η 30-07-2015 και ημερομηνία λήξης αυτής η 02-09-2015 .
3. Αρμόδια ΥΠηρεσία : το ΥΠουργείο
Περιβάλλοντος 3 Ενέργειας
(ΥΠΕΝ),Γενική Διευθύνση ΠεριβαλλονΤικής Πολιτικής ,Δ|νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Δ|ΠΑ) ,Τμ. Δ'
4. Αρμόδια ΥΠηρεσία Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για Την Παροχή Των σχετικών Περιβαλλοντικών
στοιχείων και για την Παραλαβή των
εγγράφων αΠόφεων και Προτάσεων
των Πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος 8 Υδροοικονομίας
Π.Ε. Χαλκιδικής ( τηλ. 2371351299 )
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η Παρούσα ανακοίνωση αναρτάται
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΚενΤρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην
ιστοθέση (Μ.ρκτΠ.αον.ατ|Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 'Εργων/ΔημοσιοΠοιήσεις Περιφερειακού
Συμβουλίου).
Η Παρούσα ανακοίνωση - Πρόσκληση
να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚ|ΔΙΚΗΣ» στις 30 |ουλίου
2015.
Τα έξοδα δημοσίευσης της Παρούσας
ανακοίνωσης - Πρόσκλησης στον ΤύΠο
βαρύνουν Τον ΠαραΠάνω φορέα υλοΠοίησης του έργου, βάσει του άρθρου
5, Παράγραφος 5, εδάφιο α, Της ΚΥΑ
αριθ. Οικ.: 1549|4|2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β').
Ο Πρόεδρος Του τιΣ.κΜ.
ΑντώνιοςΔ. ΓυφΤόιτουλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι με την αριθ.
15597/18-07-2015 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Κασσάνδρας Που
στείλαμε για δημοσίευση στη ΤοΠική
Κοινότητα Παλιουρίου Δήμου Κασσάνδρας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής χαρακτηρίσθηκε, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 3, 4 και του άρθρου 14 Του Ν. 998/79 όΠως τροΠοΠσιήθηκε με το άρθρο 34 του
Ν.4280/2014 ύστερα αΠό αίτηση της
Τσάλα Στέλλας.
Μη Δασικού Χαρακτήρα 'Εκταση η
έκταση με στοιχεία 21-22-19-9-20-21
και εμβαδόν Ε1=1070,05τ.μ. (κατά Την
έννοια των διατάξεων της Παραγράφου 5 ΠερίΠτωση α Του άρθρου 3 του
Ν. 998/79, όΠως αυτή αντικαταστάθηκε με την Παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν.
4280/14 (ΦΕΚ-1 59 Α) μη υΠαγόμενη
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας).
Δάσος η έκταση με στοιχεία 10-22-1910 και εμβαδόν Ε2=25,01τ.μ. (κατά την
έννοια των διατάξεων της Παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.998/79
όΠως αυτή αντικαταστάθηκε με Την
Παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3208|03
(ΦΕΚ-303 Α), υΠαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμΠίΠΤουσα στην Παρ.1 ΠερίΠτωση ε Του
άρθρου 4 και στην Παρ.2 ΠερίΠτωση β
και δ του ίδιου άρθρου του Ν.998|79,
Που μαζί με την εκεί συνυΠάρχουσα
χλωρίδα και Πανίδα αΠοτελεί μέσω της
αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεΠίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό
Περιβάλλον (δοσογενές).
Οι ΠαραΠάνω εκτάσεις αΠεικονίζονται
στο κλίμακας 1:500, θεωρημένο αΠό
εμάς και αναΠόσΠαστο μέρος της Πράξης, εξαρτημένα αΠό το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο τοΠογραφικό διάγραμμα του Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
Μαρίνου Χριστόδουλου και Βρίσκονται
στη θέση «Κούκουρα Λιβάδι» Περιοχής
ΤοΠικής Κοινότητας Παλιουρίου, Δήμου Κασσάνδρας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
ΟΔασαρχης Κασσάνδρας
Δουλκερ(δηςΚων/νος
Δοσολονο<:μεΒ'βοΜ
ΠεοΙληιιιη πράξης χοοοκτηοιομοὐ
Ανακοινώνεται ότι, με την υΠ' αριθμ.
15313/25.7.2015 Πράξη χαρακτηρισμού μετά την αΠό 11.5.2015 αίτηση
της κας Αικατερίνης Νάτσιου, χαρακτηρίζουμε την έκταση εμβαδού
3.114,11 τ.μ. Που κείται στην ΤοΠική
Κοινότητα Παλαιοκάστρου, Δημοτικής
Ενότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής και αΠεικονίζεται στο αΠό Φεβρουάριο 2015, τοΠογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου
ΤοΠογράφου Μηχανικού Χρήστου
Γκρ0ιη, κλίμακας 1:500, καθώς και στο
ενσωματωμένο σε αυτό αΠόσΠασμα
δορυφορικής εικόνας, Που θεωρήθηκε
αΠό την ΥΠηρεσία μας και αΠοτελεί
αναΠόσΠαστο μέρος της Παρούσης,
ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της Παραγράφου 5 ΠερίΠτωση α του άρθρου
3 του Ν. 998|79 όΠως αυτή αντικαταστάθηκε με την Παρ. 4 του αρθ. 32 του
Ν. 4280|14 (ΦΕΚ 159Α') μη υΠαγόμενη
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της Πράξης εΠιτρέΠονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την Παοἀνοοφο 4
του άρθρου 14 του νόμου 998|79 όΠως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του
Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α'), ενώΠιον της
κατά το άρθρο 10 Παρ. 3 του Ν. 998/79
όΠως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24
Του ν. 4351/15 Τεχνικής ΕΠιτροΠής
ΕΠίλυσης Αντιρρήσεων Ν. Χαλκιδικής
Που έχει έδρα στον Πολύγυρο, αΠό κάθε φυσικό ή νομικό ΠρόσωΠο Που έχει
έννομο συμφέρον, εντός Προθεσμίας
εξήντα (50) ημερών αΠό της κατά τα
ανωτέρω εΠιδόσεως και κοινοΠοιήσεως
ή σε κάθε άλλη ΠερίΠτωση αΠό την
ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόΠο,
κατόΠιν καταβολής Παραβόλου, όΠως
ορίζεται στην με αριθ.
117579/7182|11.12.2014 ΚΥΑ Των
ΑναΠληρωτών ΥΠουργών ΠεριβάλλονΤος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Οικονομικών (ΦΕΚ
3473/τ.Β'/23.12.2014).
Ο Δοοοοχης Πολυγύρου
Ελευθέριος Πιτ-σύκος
Δασσλόγοςμε Β ' βαθμό
Δοοοοχείο Αρναίας
Ανακοίνωση
Ο Δασάρχης Αρναίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις Του άρθρου 14 Ν. 998|79 και
ύστερα αΠό αίτηση του Αθανασιάδη
Ζήνων Του Χρήστου, με την αριθμ.
14809/7.7.2015 Πράξη χαρακτηρισμού,
χαρακτηρίζει:
Την έκταση εμβαδού Ε=4.033,49 Τ.μ.
Που κείται στη θέση “Μαυροχώρι" Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού Δημοτικής Ενότητας Σταγίρων - Ακάνθου Του
Δήμου Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής και
αΠεικονίζεται με στοιχεία κορυφών
(Α,Β,Ι“,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Α) στο αΠό
(χωρίς ημερομηνία) τοΠογραφικό διάγραμμα του Αγρον. ΤοΠογράφου Μηχανικού Αλέξανδρεου Πετρούς, με
Α.Μ. 51705 κλίμακας 1:500 και στο ενσωματωμένο σ αυτό αΠόσΠασμα ορθοφωΤοχάρτη Που θεωρήθηκε αΠό την
υΠηρεσία μας και αΠοτελεί αναΠόσΠαστο μέρος της Ναούσης ως εξής:
1. Το τμήμα 1 της εξεταζόμενης έκτασης με στοιχεία κορυφών
(Α,Β,Γ,Δ,1,2,Α) εμβαδού Ε1=1.055,53
τ.μ. ως δάσος κατά Την έννοια των διατάξεων της Παραγράφου 1 του άρθρου
3 του Ν. 998/79 όΠως αυτή αντικαταστάθηκε με την Παρ. 1 Του άρθρου 1
του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303Α), υΠιηόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμΠίΠΤουσα στην Παρ. 1 ΠερίΠτωση ε του άρθρου 4 και στην Παρ. 2 ΠερίΠτωση β του ιδίου άρθρου του Ν.
998/79 Που μαζί με την εκεί συνυΠάρχουσα χλωρίδα και Πανίδα αΠοτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και
αλληλεΠίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο
φυσικό Περιβάλλον (δασογενές).
2. Το τμήμα 2 της εξεταζόμενης έκτασης με στοιχεία κορυφών
(1,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,2,1) εμβαδού
Ε2=2.977,95 Τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της Παραγράφου 5 Περίτιτωση
α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όΠως
αυτή αντικαταστάθηκε με Την Παρ. 4
του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ
159Α) μη υΠαγόμενη στις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της Πράξης εΠιτρέΠονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την Παράγραφο 4
του άρθρου 14 του νόμου 998|79 όΠως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του
Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) ενώΠιον Της
κατά Το άρθρο 10 Παρ. 3 του Ν. 998779
όΠως αντικαταστάθηκε με την Παρ. 2
του άρθρου 33 Του ν. 4280/14 ΕΠιτροΠής ΕΠίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) Χαλκιδικής Που έχει έδρα
στη Δ|νση Δαοών Ν. Χαλκιδικής αΠό
κάθε φυσικό ή νομικό ΠρόσωΠο Που
έχει έννομο συμφέρον, εντός Προθεσμίας εξήντα (50) ημερών αΠό Της κατά τα ανωτέρω εΠιδόσεως και κοινοΠοιήσεως ή σε κάθε άλλη ΠερίΠτωση
αΠό Την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόΠο.
ΟΑνοΜηΜήο Δοοοοχης Αρναίας
ΑνέοτηςΑνασιασιάδης
Μόνος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Πολύγυρος 29-7-2015
Αριθμ. ΠρωΤ. : Φ.5ζ / 10914
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου :
Προκηρύσσει τη διενέργεια Πρόχειρου
διαγωνισμού με σφραγισμένες Προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης Τη
χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια
ειδών υγιεινής και καθαριότητας Νομικών ΠροσώΠων Δήμου Πολυγύρου»
για τις ανάγκες Του Δήμου Πολυγύρου
σύμφωνα με τις τεχνικές Προδιαγραφές της υΠ' αριθμ. 5/2015 μελέτης της
Δ|νσης Οικονομικών ΥΠηρεσιών του
Δήμου Πολυγύρου.
Καθαρίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:
Τα Προσφερόμενα είδη ΠρέΠει να Πληρούν τις τεχνικές Προδιαγραφές Της
υΠ' αριθμ. 5/2015 μελέτης Της Δ|νσης
Οικονομικών ΥΠηρεσιών του Δήμου
Πολυγύρου Που εγκρίθηκαν με την υΠ'
αριθμ. 151|2015 αΠόφαση της Οικονομικής ΕΠιτροΠής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου, την Παρασκευή 5/8|2015 και ώρα 10:00-11:00
ενώΠιον της εΠιτροΠής διαγωνισμού.
Η δημοΠρασία θα γίνει σύμφωνα με 'ης
διατάξεις της 11389/93 αΠόφασης του
ΥΠ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τον Ν.
2285/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ΤΑ/1995), Π.Δ.
394/95 (Φ.Ε.Κ. 225/τΑ/1995) τον
Ν.3453/2005 και την 2/2015 μελέτη
της Δ|νσης Οικονομικών ΥΠηρεσιών
του Δήμου Πολυγύρου.
Η ενδεικτική δαΠάνη της Προμήθειας
ΠρούΠολογίζεται στο Ποσό των
25.222,77€ Πλέον ΦΠΑ. 24%.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοΠρασία ορίζεται σε Ποσοστό 2% Της ΠρούΠολογισθείσης δαΠάνης, χωρίς το
Φ.Π.Α., δηλαδή 504,45€ και ΠρέΠει να
αΠευθύνεται στο Δήμο Πολυγύρου και
να βεβαιώνεται με την Προσκόμιση ισόΠοοου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής εΠισΤολής αναγνωρισμένης ΤράΠεζας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν όλα Τα φυσικά ή νομικά ΠρόσωΠα, οι ενώσεις Προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί Που ασκούν εμΠορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο
της Προμήθειας.
Τα Τεύχη και το 'ΕνΤυΠο Οικονομικής
Προσφοράς Παραλαμβάνονται αΠό τα
γραφεία του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών) έως την Προηγούμενη του διαγωνισμού.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό Παρέχονται αΠό το Γραφείο Προμηθειών,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλέφωνο: 23713 50738 αΠό τον κ.
Μαρινούδη Ιωάννη. ΕΑΧ: 23710 23391.
οΔΗΜΑΡχοΣ
ΑΜΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Κωδικοί
Αριθμοί
0 ακΤικά 'Εσοδα
1 3 έσοδα
από Δάνεια
υπόλοιπο
Κωδικοί
Αριθμοί
60 και
6 1 και
63 Λοιπά
'Εσοδα και Εισπράξεις
'Εξοδα και Πληρωμές
65 1 δανείων
6. ΣΥΝΟΠΤΗ(Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΟΤΠ0Λ0ΓΙΣΜ0Υ
/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ για Το έτος : 2015
υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά
και Τ
υλικών
Λοιπά
δανείων επενδύσεων
Προϋπολογισμός
σε ευρώ
Προϋπολογισμός
σε ευρώ
Απολογισμός
σε ευρώ
175.271 129.623
220 17 1.1
98.299 4
499.273
Απολογισμός
σε ευρώ
31. 25.159 1
13.721
9.333
56.785
98.079
433.094
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόΠεδο 355,20 τ.μ. στον Οικοδομικά Συνεταιρισμό Δασκάλων Μεταμόρφωσης
Χαλκιδικής, γωνιακό με τρεις (3) Πλευρές
δρόμων. Γραμμές Δ.Ε.Η. νερού, τηλεφώνου.
Δίκτυο αΠοχέτευσης βιολογικού καθαρισμού.
Θέα αΠεριόριστη.
Τηλ. ΕΠικοινωνίας: 2310 440070, 5972424254
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Στην Παραλία Ι'ερακινής (Περιοχή Πλάτανος)
200 τ.μ., 400 τ.μ., άρτια και οικοδομήσιμα,
με συντελεστή δόμησης 0,5 και 0,5 με Πολ
λές μεγάλες ελιές και άμεση Πρόσβαση στον
Παραλιακό δρόμο, με θέα τη θάλασσα.
Τιμές λογικές. Τηλ. Ιδιοκτήτη: 5945039181.