Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΟ Ο
ΜΜΜ
ΜΑΜ
ΜΜΜ
ΜΑΜ
ΕΣΤΙΑ '
ΗΝ[ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΖΕΣΤΗ: Αίθριος καιρός μέ τοπικές νεΦώσεις στα βόρεια.ῦΑνεμοι βόρειοι 5 μέ 7
μπώΦόρ στό Αἰγαῖο. Ἡ θερμοκρασία δέν
θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στήν
Ἀθήνα θα αγγίζει τούς 36β.
Σάββατο - Κυριακή 30 - 31 Ίουλίου 2016
ΣιλουανοΠ του καί Σίλα καλου μένου, Κρησκεντος,
'ΕπαινετοΠ καί Ἀνδρονίκου αποστόλων
Σελήνη 26 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου θ.27'- Δύσις 8.36'
Ἀριθμ. Φύλ. 405ί 2 | Τιμή ί ,50 € (μέ τό βιβλίο 4€)
'Ερατοσθένους ί, τ.κ. ΜΒ 85, Ἀθηναι, ίηιο@εειίαηεννε.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 218 οι 70400, Φαξ: 218 οι 70401
Καταχωρίσεις: 2ί 0 8220482, Συνδρομές: 2ί8 οι 70670
”Ετος ί28ον
Ό ΕΝΦΙΑ ΜΜΜ
το ΜΜΜ δικαίου
ΜΜ·Μ* πω““ῳ
Μα· ”“·Μ
Μ““Ρ“Β* ο”
”ώ·ηΜὡ·ὲἑ =ω
ἔκ· Με.” ”Μ
κ ”ω*·Μ··
*Μ·Μῳ
-ΏΜ·Μωὡ ”ο
Μ Μ
Μα· #·ϋΜ Μ·
ΜΒ* Με.”
ΜΜ*ω#Μ
ἡ”.Μ
“Μ
*Μωωἑ
Μ .Η Η
”“Μ”ῶΜ
Φυγή έργοστασίών
στο Λουξεμβούργο!
Μία ίδιαιτέρώς αρνητική έξέλιἔις για τήν οίκονομία
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ οἱκονομία -καί,
Φυσικα, ή κοινώνία- έχει ύποστεῖ
πολλαπλα τραύματα τα τελευταία
χρόνια από τό κλείσιμο έπιχειρήσεων, βιομηχανιών καί βιοτεχνιών
καί τήν μεταστέγαση αλλων σέ γειτονικές χώρες. Μέχρι στιγμής,
ώστόσο, δέν εἶχε δεχθ εῖ ένα τόσο ἰσχυρό ση μειολογικό σόκ όσο
εἶναι ή απόΦασις έλληνικής έταιρείας να δημιουργήσει έργοστασιο στό Λουξεμβούργο. Σέ μία χώρα, δηλαδή, όπου το κατώτατο ώρομίσθιο τού ανειδίκευτου έργατη
εἶναι στα 11 εύρώ! Πρόκειται για
μία έπένδυση της ΦΑΓΕ της ταζεως τών 100 έκατομμυρίων εύρώ, για
ένα έργοστασιο πού θα ξεκινήσει
τήν λειτουργία του τό 2018 στήν
βιομηχανική ζώνη τού Μπέττενμπουργκ καί θα παραγει 40.000 τόνους γιαουρτιού ετησίως.
Τα προβλήματα πού αντιμετώπίζει ή δημιουργία καί λειτουργία
ένός έργοστασίου στήν Έλλαδα εἶναι πολλα καί πολυποίκι
λα: Οἱ μεγαλοι Φορολογικοί συντελεστές. Ή πολυδαίδαλη γραΦειοκρατία. Τό εχθρικό έν γένει
έπιχειρη ματικό περιβαλλον. Τα
οερἰτεΙ οοΙ1ττοΙε, πού δημιουργούν
προβλήματα στήν κίνηση κεΦαλαίών. Οἱ ύψηλές κρατήσεις, πού
ὁδηγοῦν καί τήν διοίκηση να πληρώνει ακριβα για έναν έργαζόμενο
καί έκεῖνον να έχει τελικα χαμηλό
μισθό. Ἀκόμη καί απρόβλεπτοι παραγοντες, όπως, έπί παραδείγματι,
τό πρόσΦατο παρατεταμένο κλείσιμο τῆεσιδη ροδρομικῆε γραμμής
στήν Εἰδομένη από ομαδα προσΦύγών καί μεταναστών, ή ή απεργία
στόν λιμένα Θεσσαλονίκης, πού
έπέΦεραν σημαντικές καθυστερήσεις στήν μεταΦορα προϊόντων.
Στό ζήτημα δέ της βιομηχανίας γιαουρτιού, υπαρχει καί μία
έπί πλέον δυσμενής έζέλιζις: Ἡ
αρνητική, καθώς Φαίνεται, στασις της Κομμισσιόν, για τήν προστασία της όνομασίας προϊόντος
«έλληνικό γιαούρτι» ώς γεώγρα
Φικής ένδείζεώς, κατι πού ση μαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
καί έκτός°Ελλαδος.
Ἀζίζει να ση μειωθούν οἱ δηλώσεις τού ύπουργού Οἰκονομίας καί
αναπλη ρώτή Πρώθυπου ργού τού
Λουξεμβούργου, =Ετιέν Σναιντερ:
«Εἶναι ή τρίτη μεγαλύτερη έπένδυσις πού ανακοινώσαμε αὐτό τόν μήνα. Για μία ακόμη Φορα, τα πλεονεκτή ματα μας λειτούργησαν ύπέρ
μας», τόνισε, αναΦέροντας χαρακτη ριστικα τό σταθερό πολιτικό
καί οἱκονομικό περιβαλλον της
χώρας, αλλα καί τήν γεώγραΦική
της θεση .ῦΑς συγκρίνουμε τήν ύποδοχή της έπενδύσεώς από ανώτατο
κυβερνητικό στέλεχος μέ τα καθ,
ημας, όπου ό ύπουργός Ναυτιλίας,
κ. Δρίτσας, απέχει από τήν τελετή
για τήν ύπογραΦή της συμΦώνίας
μέ τήν Οοεοο για τόν λιμένα Πειραιώς, ή όπου ό ύπουργός κ. Σπίρτζης δηλώνει ότι ύπέγραψε «μέ πολύ πόνο» τήν παραχώρηση περιΦερειακών αεροδρομίων.
Πολιτικές διαμάχες
περι ονου σ%ια
Για 300 μέτρα άσφαλτο στήν Πάω
ΕΠΙ ή μέρες ή πολιτική αντιπαραθεσις στήν Έλλαδα έπικεντρώνεται σέ ένα έλαχίστης σημασίας
θέμα πού σχετίζεται μέ τα έγκαίνια έκσυγχρονισμού στό αεροδ ρόμιο της Παρου. Ούσιαστικώς, ό λόγος για 300 μέτρα προσθήκη στόν
διαδρομο προσαπογειώσεώς καί
βελτιώτικές έργασίες στό κτιριακό συγκρότημα τοῦ αεροδρομίου.
Ἡ Κυβέρνησις, σέ μία έκδήλωση
μικροπολιτικής έςαρσεώς, θέλησε, μέ ύΦος καί στύλ πού θύμιζε τίς
ή μέρες ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας τού
1980, να πανηγυρίσει τήν όλοκλήρώση τών έργασιών μετα από 16
χρόνια, παρα τήν παρέλευση σώ
Ἀπό τήν αλλη πλευρα, ή αξιώματική Ἀντιπολίτευσις, μέ αΦορμή τήν κουστωδία τών 54 ατόμων
στήν αποστολή τών κυβερνητικών,
αλλα καί τόν χρόνο παραμονής πού
προεβλέπετο στό πρόγραμμα στήν
όμορΦη Παρο για τήν ὁμήγυρη τοῦ
Πρωθυπουργού, θέλησε να παρουσιασει τό όλο θέμα ώς σκανδαλο.
Ό πόλεμος ανακοινώσεων μεταζύ ΣΥΡΙΖΑ καί τού Ἀντιπροέδρου της ΝΔ, κ. Γεώργιαδη, αλλα
καί οἱ έκατέρώθεν δηλώσεις τών
έκπροσώπών Γεροβασίλη καί
Κουμουτσακου δείχνουν ότι κατι πολύ σοβαρό συμβαίνει στήν
Έλλαδα. ΠροΦανώς, παρα τα πο
τερικό, αλλα καί τήν γενική κατασταση μέ τήν τζιχαντ, τήν Τουρκία ή τήν συνοχή στήν Εύρώπη
στόν διεθνή καί γεωπολιτικό περίγυρο, τό μόνο πού απασχολεί τό
έγχώριο πολιτικό σύστημα εἶναι
να έζαντλεῖται σέ κομματικές διαμαχες περί όνου σκιας.
Ἡ °Ελλας δέν δείχνει να αλλαζε αἰώνα καί παραμένει δέσμια
«συνδρόμων» καί έπικοινωνιακών
τακτικών της τελευταίας 30ετίας
πού ὁδήγησαν σέ δομική χρεώκοπία τό 2010. Ἀπόγνώση καί πανικός καταλαμβανει τούς πολίτες
όταν έρχονται αντιμέτωποι μέ τήν
εἰκόνα καί τήν ποιότητα τοῦ πολι
ΣΗΜΕΡΑ Μ 'Ξ
'ΠΙΝ Ε Σ Τ Ι Α
Σ"'Ρ.·Υ|“Μ
._ι αν
ΠΜ!!! Μ ών
αρχιστρατηγο'·
τῆς νίκης
Ο Τόπι... από ξύλο έ<ανε
ένας Βρεταννός τρείς Γερμανούς αστυνομικούς έπειδή ακυρωθηκε ή πτήσις
του! Ό όξύθυμος Βρεταννός, ὅταν έμαθε τά... κακά
μαντάτα, άρχισε νά διαπληκτίζεται, μαζί μέ τήν
σύζυγό του, μέ τό προσωπικό ασφαλείας. Κάποια στιγμή ή σύζυγός
του έπεσε κάτω, καί τότε έκεἶνος «έξερράγή», καί
φωνάζοντας «εἶμαι ένας
Βρετανός πολίτης», άρχισε νά τίς... βρέχει βάναυσα οτούς τρείς αστυνομικούς. Καλά, ύπάρχει νόμος πού λέει ότι οί Βρεταννοί πολίτες δέν πρέπει
η ΗΣ
Ματια
τα στόν αέρα, έμεϊς ύποκλινόμεθα. Αύτό έκαναν
οί δύο πιλότοι ένός αεροσκάφους τής αεροπορική ς
έταιρείας ΜΜΜ καί ένός
τή ς ΑἰΓΑ5ἰ8 πού εύρέθησαν γιά άγνωστο λόγο,
σέ πολύ μικρή απόστασή,
μόλις Ι52 μέτρων, έπάνω
άπό αεροδρόμιο τού Κουήνσλαντ τή ς Αύστραλίας,
καί μάλιστα τό ένα σέ διαδικασία άπογειώσεως. Μέ
μοναδικούς έλιγμούς απέφυγαν τήν σύγκρουσή!
Αύτοί εἶναι ήρωες!
Ο Πά μία ακόμη φορά μία
γάτα απέδειξε ότι τό εἶδος
τή ς δικαίως άποκαλεἶται
ἑπτάιμυχο! Στήν περίπτωση, δέ, μάλλον θά λέγαμε αθάνατο, καθως μία
Βρεταννή έβαλε μπροστά τό πλυντήριο χωρίς νά προσέξει ότι ὁ γάτος τής εᾶε έπιλέξει τόν
ρείας κυβερνήσεων από τήν έζαγ- λύ κρίσιμα ζητήματα πού σχετί- τικού καί κοινοβουλευτικού συ- νά χάνουν τό αεροπλάνο; ΚἀδΟ Του Νά νά ΚΟΜΠΖ γελία τού έργου. ζονται μέ τήν οἱκονομία στό έσώ- στή ματος της χώρας. θεΖ καί τόν έπλυνε στούς
Ο ”Ε, όχι κι έτσι, κύριε 60β·! ΕΜῶ$ Τό Υφά| | | Κλίντον! ”Οχι νά κοιμάστε Κ! ἐπέζησε Βέβαια βΥῆκε
ένω ὁμιλεἶή σύζυγός σας! σέ κακά χάλια καί χρειΣημερα «Κυριε Πρωθυπουργε.“» 
δρος των ΗΠΑ τήν έπα- θΟϋν ἐνδΟφλεβίωΞ ὑγρἀ¦
θε. Τό μάθαμε ἀπό ή; φω- αλλά αργότερα ξεπέρασε
Ἡ Μ ~ ~ 2 | τογραφίες πού κυκλοφό- Τό σ όΚ καί Θέα-Γρεψε σπί”Μ Ι π  ρησαν|στό Διαδίκτυο καί ΤΙ· ΣΥμ>πέρασμα7 ἔχετε
Παρέμβασις του Προέ- φυσικά κανουν θραύση... ΥΞτΙ¦ ελεγχετε παντα το
_ ' Ἡ Χλλ λ ~ ί 
ῖΞΡΞιΤΣξωθηέἩέὁῖἐ ΜΜΜ-Μ ΜωΜω8 ὡ···~Μὡ· ·ΜωΜω· σ“ιέρ¦ἔρἔῶἩζΣΞέἔ π ”η”
σχετικα μέ τα λαθη του _ Μ Μ Μ ω Μ Μ" ··ηΜΜ·_ Μωσ_Μ πώ, καί ὁ Μπίλ ωεΙσε . Τό νά δ,αθέπκ ^α_
ΔΝτ. Με _*ω_#* ΜΜωΜΜ Μ·"“Μ -·Μω Μ Τά μάπα καί Τόν... πήρε μπορΥΚίν¦ καί νά Κωχ
“Μ “ Μ “ ω  - ὺ κι τόν ύπνάκο του! Κάποια βαλἄΞ μέ από ΤίΞ Μπωω".“ῳ Μ·ΜὐΜὐ ”··"- ·ω“_” τ τ λ τ κ σο οὐ, ώ ἀσ, ϊ.,
“ϋΜΜ ΜΜΜ* ·”“·ω·_ Η Μ "Μη Με! φ! Οπα έ υ .ε Ξ. . ε.
Ε λ β · 7 Ί 29 ”ΜΜ_Μ ω · α ώ ή ω-" προσπάθειες νά τά κρα- δεν μπορουμε να εκλαμἑἘνἙσἑἐεἔΤἔνήωό *”_'Μ “Μ “ π Μ Μ-ωὑΜ τήσει ανοικτά, αλλά τί- βουμε. 'Ομως τό έκαὲνῶ ἡ Τουρκική στόσιξ Μ ω  ποτε... Πάλι τά ίδια. Κα- νε έλα! ^ὐσΤραλό9 “Εδεέιτιτείνειτην κατασταση ω”““··“_ -”_-Μ”ῳ ·”_. · ή .η λἀ Τό προηγούμΘοβρἀ- σε ἀπό πίσω Το Τραίν, . , . ”“Μἀ“”“ η ω _·ω-“·* Μ ἡ Ι Μ . , , ,
αβεβαιοτητος. 'Επιστολη ώ *ω α Μ κ ω α ω σ ω ή ώ ω ω _ _ ύ Μ Μ δυ τι εκανε, λερ, φορτωσε τις κατσικες
Τῆς εριΦερειαρχου. Μ* ' ω |.'_ ΜΜΜ' " | Ν' "Β Μ Μ- · .Μ του καίβγήκε στόν δρόΒ' ¦Ἐ=”ω“ Μωωἄ=¦ "Μ” ·ΜΜω· ·“ΟΤαΟἰπΜΤΜρΟ· ιο Μειωσα! Τρέλα·
 Μ ”η Μ *ή σκαφων κανουν θαυμα- καμε εντελως.
Μ ωωΜωω ··ΜΜ·"”  | | 3/
εόΞἩἔἶοΠ“ρὅθἔἩἶ ΜὴΜ“ τοϋ* μ ""'*“““ _”ω··”· Διαβαστε τα αθθθα
σκιά α εῖ τό τ ίιττυ ό ΜΜΜ." Μ” οι ο Ι
γρ Φ ο Χ μωἡωωω Μ ωΜ ·Μ'Μ· « Ω Οι ε βατ ιων»
τῆς γαλλικής πολιἩἶ _Μ-ὴΜ Μ Β.. ω ”“”ω Ο μ 
" | Η | Η | " " ' ..&_ΜΜ “Μ(σελ.Ζ)
οΜ”ω ·”ωωΜ ΜΜα” Μ" | Η
:ι Μ η· (Μ ρ ωφωΜωω η”ήΜὐϋ “ ··” «<Ελλ ν[σ ό & πατ ΜΟΝΟ ό »
Μή"θ” η μ Ξ Ο μ Ξ
Μ Μω“ὑΜ ΜΜΜ” ·
ΜωΜΜω ΜωΜω- ·Μ_·“·+ ΜΜΜ ΜιΜ(σελ.8)
9 Ἡ Ι Μ'θθ