Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
'οεο8“εν@οΜ“ει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΔΣ|/ΧΗ
ταξιδια του
πρωθυπουργού έχουν
το μίνιμουμ των εξόδων
Σελ. 4
Στα ταμεία 500 εκατ.
από το πρόγραμμα
διακανονιαμου
Ν Δ
| | |
Κολαφος για την κυβερνηση η επιστολη ΜΝ· κριτική
ντοκρΜγ·αωΜθππωδωξε
ι ι ι :ΜΜΜὡΨ“ 
ιιαθηγητωιι κατα Γκαλμιιρειθ 
ρΜΜνε π 'ΕΜ του ΑνεΕαραττον
Μ^ἔΜ $ἔ°ῖἑ°ὅέ“:
Η Τουρκία ψαχνειἑ “ἩἩἩΜ
οπαδούς του Γκιουπ ν Πρ ΠΜ Με· απο τα Μωστ"ν Τουρκία Δ ΟΚΟΠΗΣ ΛΟΠΟΥΛΟΣ ἔέἩΐἔΞ&Ἡἔ
ΜωΜἩΜΜ
Μίκι ῶ:ἩΜ8αΜπρΜ
Η “Ἡ
ΜΜΜΜόΜωΜ
ΜΜτωναναΜΜΜΜΜΜ. ΜἩΜΜω%
Ι ·› ο ”ΜΜΜ ΜΜΜ
@Φ ων στι ἔΜιΜ·”ΜΜ
! ως.ΤαπαραπανωοδήνπωνσεποΜ
__ __ πλές κρίσεις. υπονομωοντας έτσι αν
` | ΜΜΜ προς τη Χώρα, αφήνοντας
τον Μ' του οω να απκρεμετ| αι.
Η έκθεση του ΔΝΤ
δικαιώνει τις θέσεις  ε   ι Π   4 
 Μινι(
απμεαςαρΜκέςπροΒΜμε·ςτω ΠροΜπακ"
της κυβέρνησης
Σελ.
5 Σεῆ 2
Ο πανικός