Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9"ΐϋ'ΤἱἩὸΉ002 ι να" 
ἑΜιιΞι
 με αααιια και... τααατιαια
του ΣαΒΒατακύρ·ακαα _ - 
Ι ΔιαΒααιε ακομα...
Πεταῆο
ΜΣ Αρενε5,
ΜΜΜ έ 'Μαιο,
θ;ΕἙΞ!ἐ“
ι3.κΜεαιηΡο:Μι _ , 
ΜοΛοΓΑΑΠ0 ΣΤΗΝ ΕηιτΡοηΗ ται: ΒΟΥΛΗΣ “
Σια ακαιααι _· “' η" 
τα ετιικιναανα "  Εε'““"“" 
ααιΜα·α τα: Ι _
'”'"“'ῦ”"" Ο ΔΠ'|Φ0|'ΙΒ(
Νέα Σανιανιια
για... ιιααια
ιιειαιιααιιεααιι
ΜΒΜ:
Α. ΜΥΛΟΣ
Η αναθεώρηση και
το ΜΜ“ΜΜ
για ααααααααανεια
7 Οι αηειῆε5, οι κραμγε5 και τα χοντοα ψεματα για ησρανομἱε5
ῖα ανα" ααα
για τα ΜΜΜ
σε μεταβίβαση τηῆεοητικη5 αδειαε και αμξηση κεφαηαιομ
αν '. Λαθρεμηοοιο, μηοκῆοηε5 και ηεοιηέτειε5 στη Ρουμανία
Μια εηιταγη ι εκατ όση.
εδωσε στη δημοσιότητα
το '93 ο κ. Λο. ΑῆαφοΟζοε
με αηοὁεκτη τον Κώστα
' Μητσοτακη. Α5 μαθει
ΠΔΝΔΓ'ΩΤΗΣ .Ζ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ 
ειναι ένα τ τη
τι!! ααα:
η· Σε “ΜΜΜ αιωνα ι
 ηοΒἙοηθομσε 8·9 "|0"ΠΠ|))
”ΜΜΜ" οι ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ πιτιι·Α γ 
α ΦΠαιιαααααααα Ρ/ὅ!ωΟ 
# α·0Ε£'αΜ=' λ 
- στα αανεανα α _ Ξ 
Πε ταν ΜΜΜ | ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
_-  . τα ιιααΕικααιιαα ΣΤΑ ΠΕΡ|ΠἴΕΡΑ
 7 εαααε τα χέαια - η · .
: ¦ ται· ΜΜΜ “ 7