Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ρ Ρ 1 έ |
4) | ΤΙΜΗ 060 Β Στνν|ννννΜ
η '_ 1 ΚΠΗημ£ρ|νὴ ΜΠχητνκἡ ΕφημερίὁΠ ά
! ννννωνννν
ν ς ν|ντννννίνν
της Κρί1της
ο' τννν8ζν8ν
Ε. ΜΑΗ: Πθνν[email protected]'€180ΠΠ8ΚΠΠ8.81 ΝΕΒ: νννννν.οἔοΠ£18ΚΠτἰ8.81^ ΤΗΛ; 2821074544 ΡΑΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.114 (+1943) σελ.16
ν·ν ννΙννΙννίν
νσΙνννν·ννν
· στν Χνν·ν
08117
| | | | ο
Π , .λ ¦ _
Δ1ειΒςι οτε εικο ο. .. ΜΜΜ νΙν1|8||ν81 ρ0σἙΞΒῇ;ΞὐἩΞἐΜὲΜ“
· Κατεδόφ1σΠ ουθοίρετου 
εστίας μόλυνσΠς στιν ΣΠλόντΖ1ο σελ.6 " Ω , Ι 07€
· Πορόδοστ1 κόιινου οΠό ων ελ1ό Βουβών "  
ων ΕΜΠν1κή ΟλυμΠ1ο1ώ (1Ποοτολή σελ.8 ““““““““““““““ “ |σὡ9 ΜΗΝ" 11 η. ¦
|| ||
| | ΕλλΠνική Ο φόρμο 7ΠΡγρ ο
γ1ι1 το λοθρεμΠόρ1κο Κ(1Πν1κών σελ.1Ο  9519 11111111111111111111111111111 ,,ἶ9ἱφἶἶἶἴἶ ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,
. ΣυνόνιΠσΠ Καλυβ1ονών  5 00€ μ > ¦ 10ἔ9€
- ΕΠ1στροφή σος ρίΖες μας σελ.3 Ξ _ 4 μ“ἑΡ"“ @ ”493%
› . ~ ' “ ή 
Χννων 3 · έ
ο Ι ο · 'Ξανα >
.................... .. σὡ9 Μέ ὲἔἔ“ζΜ“< :=ἶἔΓῳΠἔἔμεἑ ι
| ' Ο 08 |Πθ ε ΓιόνΠς Β<1ρ0υφόκΠς σελ16 ἔ ἔΒἘ:ῇἙἑδο 1385 3 Εκ 1 κοϋονικό 5'7τμχ
Νίκος ΜΠογιόΠουλος σελ.5 ή ἑ- · - · _Π
Ιωάννα ΜελόκΠ σελ.4
ΔΠΡύτρΠς Κοινω Με, .................. .. (Με 07 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα