Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἔ "Θέλουμε λίγο
έ από τους πολλούς
ἑ και όΧ1 πολλά 
Ξ από τους λίγους"
ιι ΜΒΜ
ΑΡ.ΦΥΜΟΥ ?33- ΕΤΟΣ 130 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΤΙΜΗ 060 ΤΗΛ: 24410 80888
 |ν  5
 Τ π *ι ] π 8   τῇ π κ ΠΊ ή Ϊ ι Π
ἑ Ι η ΚΜ . ` 1,» Χ. 1 . `  Ή ή τ . ` Ι ΣΧ | . _ ` ~ Γρ /ς Γ.
ω :πω Καμπ  πω ι¦τΔ_: για] λ Κ-__;ῳ πιο Δ.: ι; ,ω το 
Ο Από το νομό Καρδίτσας, κατέφύγαν στο πρώτο εξάμήνο
τού 2016 στο Κέντρο Άμεσής Κοινωνικής Επέμβασής Θεσσαλίας¦ πού λειτούργεί το «Χαμόγελο τού Παιδιού»¦
ζήτώντας προστασία
Ο Στο πρώτο εξάμήνο τού 2018¦ το ΚΒΚΕ Θεσσαλίας έλαβε
σύνολικά 25 καταγγελίες κακοποίήσής ανήλίκων¦ τις οποίες
και προώθήσε στις αρμόδιες αρχές
Ο Οι καταγγελίες αφορούσαν σε 44 παιδιά και των δύο
φύλων και όλων των ήλικιακών ομάδων (0 έως 18 ετών) και
θύτες¦ σε όλες τις περιι·πώσεις¦ ύπήρξαν ατομα τού άμεσού
σύγγενικού περιβάλλοντος
Ο 11 από τις καταγγελίες αύτές¦ αφορούσαν στήν περιοχή
τής Λάρισας, ενώ από τις ύπόλοιπες καταγγελίες¦ 9 αφορούσαν τον Βόλο¦ 1 τα Τρίκαλα και 4 τήν Καρδίτσα
Ο απο
 ορκωμοσία στρατονόμωνΞ
_ Θ Με τήν παρούσία των γονέων τούς¦ τού
π Διεύθύντή τής ΔΣΝ τού ΓΕΣ και των πολιτικών
αρχών¦ πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκεύή 29
ή , χ Ιούλίού 2016¦ στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως
Στρατονομίας¦ στο Ρούσσο Καρδίτσας¦ ή
τελετή ονομασίας - αποφοίτήσής των νέων
Δεκανέων Στρατονομίας
Ο Η ἡ
Ν Π (Ν
Δ ὶ3κ_ χ
η”` γ:: Ό
Η Η Η Η κι Μ ι
ή χ. _/Μὴ/; _¦Ιχ|
| θ Ιδού ή απάτπ πού γίνεται με τα παγωτά
¦ πού πωλούνται σε περίπτερα και εύρει
' :Μίκα
ι Θ Νομίζούμε ότι τρώμε παγωτό, αλλά `είναι
¦ απλά ένα παγωμένο γλύκισμα πού δεν μπο| ρ'εί να λέγεται παγωτό βάσει τού νόμού
¦ Ο Φτιάξτε δικό σας παγωτό γρήγορα και
¦ `εύκολα και φάτε ύγιεινά
ι Φ Σας προτείνούμε μια σύνταγή πού αν τήν
¦ , ο , Ι Ι Απλώστε ούριιετοκή για να κερδίσετε οποιο 
|δοκιμάσετε-δενθααγορασετε ποτε ξανα Ι  ή ' Ι ε
¦παγωτό από τα περίπτερα... Ο ως ¦ εντελως ΟΠ@τΒῳΕἐῳιι σε ιιολιιτελιι ξενοδοχεια
ἔ Τύποε Ψ Δημιουργική Γροφή @Μ ! Μάο 5 Εικονολιιψίο Ξ ΗχοἈιιΨίο στη  
ΠΜ ὁιπιοοιογρύῳο3 Λε οι ω 66./
Ι Ι ¦ ¦ Ι | Ι ΥΠΕΥΘΥΝ0Σ: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ|0ΥΡΜΕΤΑκΗΣ
οθλητικο5 οπντοκτπ5, εικονοληπτΠε, ηχολΠπτη5, οπευΘονοε δΠμοοιων οχεσεων
οπο  οτπ θεοοολιο εκει με σερ στο 
μπορώ που  ς
,ΜνωΜκπεΜ ιἶ°$6ροφοε. 24ι1ο25ΒΠε Με¦ε~ῇε@ςΜπΜπε. Μ.ςιοΜΜΜπΨ εκ ΓΡΑΜΜΗ
Ο Μ κ _|_