Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3322O • ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας Παρασκευής για συνέχιση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Μαγειρείου και Φαρµακείου

Εγγραφή µαθητών
στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο
Ανακοίνωση του δήµου
Λυκόβρυσης - Πεύκης.
ΣΕΛ.12

∆ΟΜΕΣ
ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ
Οι Κοινωνικές ∆οµές του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής για την άµεση
αντιµετώπιση φτώχειας στηρίζουν τις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες της
πόλης καλύπτοντας βασικές και πολύ σηµαντικές ανάγκες τους.

Θυρανοίξια και
Αρχιερατικός
Εσπερινός Αγίας
Παρασκευής

Συγκεκριµένα το Κοινωνικό Παντοπωλείο χορηγεί σε 313 οικογένειες τρόφιµα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, το
Κοινωνικό Μαγειρείο παρέχει φαγητό
σε 100 περίπου οικογένειές καθηµερινά και το Κοινωνικό Φαρµακείο εξασφαλίζει φάρµακα υγειονοµικό υλικό
και παραφαρµακευτικά προ όντα σε
άπορους και ανασφάλιστους.
Η διατήρηση και η ενίσχυση τους ώστε
να ανταποκρίνονται µε πλήρη επάρκεια
στις αυξηµένες, λόγω της κρίσης,
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αποτελεί προτεραιότητα για τη ∆ηµοτική αρχή, η οποία εισηγήθηκε δύο σηµαντικές

αποφάσεις που έλαβε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή του:
1.Την υποβολή στο ΠΕΠ Αττικής 2014 –
2020, για χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ,
πρότασης µε τίτλο «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αγίας Παρασκευής», συνολικής δηµόσιας δαπάνης 416.520 ευρω.
2. Την συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικών
∆οµών (Κοινωνικό Μαγειρείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο) µε ίδιους πόρους
από τον ∆ήµο Αγίας Παρασκευής µέχρι
την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ 20142020.

ΣΕΛI∆Α 9

Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας

ΣΕΛ. 3

Πρότυπο πρόγραµµα
λογοθεραπείας
4ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Βριλησσίων.
ΣΕΛ. 10
Πολύπλανο 2016

Γιορτή ερασιτεχνικής
δηµιουργίας
στο δήµο Χα δαρίου
ΣΕΛ. 11

∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου

Ολοκληρώθηκε Νέα υπηρεσία της ΚΕ∆Ε
για την ενίσχυση της
η διαµόρφωση ανάπτυξης
στους ∆ήµους
της οδού Άρτης
Ένα ακόµη έργο ανάπλασης ολοκληρώθηκε στην πόλη του Αγίου ∆ηµητρίου, αυτό της διαµόρφωσης της
οδού Άρτης. Ο δρόµος έχει δοθεί
πλέον στην κυκλοφορία, αλλάζοντας
παντελώς την εικόνα της περιοχής.

ΣΕΛ.3

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης µε επιστολή
που απέστειλε στους ∆ήµους τους ενηµερώνει
για τη νέα υπηρεσία της ΚΕ∆Ε και τους καλεί
να αποστείλουν συγκεκριµένα στοιχεία
που θα συγκροτήσουν το προφίλ τους, το οποίο
θα προβάλλεται στο ψηφιακό χάρτη της χώρας
που θα δηµιουργηθεί.

ΣΕΛ.7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα