Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και σΤα περίπΤερα Της Θεσσαλονίκης
 ιιιι'ιΜιή% | |
 υπος α κι ικης
"·Π -ΔΔ · ΔΔΔΔΔμ·
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5052 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
πρὁΤαση συμμεΤοχὴς
στις εκδηλώσεις
«ΑριοΤοΤἑλης
2.400 ΜΜΜ">>
απο Τα Βραβεἰ"
“ “ < Ξοἱαοοα Φον
ή ή  ^ρ|σΤοΤὲλη 99
ΣΤην ανΤεπἱθεση μεΤα
Τις προειδοποιήσεις
ΕρνΤογἑιν= Η ΕΕ γ
δεν έχει Τηρήσει ε 
Τις υποσχέσεις  Την προΤαση Της
υ  ίἱ(.: ά ο' β “ η '
Της ενανΤι Της .   . ΝΔ για ΕξεΤαοΤικη
 γ· ΧΚ"  χ Χ. 94
Του ρκιας 910
¦' """""""""""""""" “ ἴ --------------------- '¦ Μας ενημερώνει για ανακλήσεις προ'ι'ὸνΤων αλλο και ποσο ¦ Τουλὸχ¦οΤον 25ο ευρώ
γ ασφαλή ειναι Τα προ'ι'ὁνΤα που ήδη εχουμε αγορασει ι ' ' '
¦ Κονοεα: Η δωρεαν εφαρμογή που μας ¦ Σε |σχ9 Τα νεα "ροσ"μ9 Της
¦ <<σὡζει>> απο επικἰνδυνα προ'ι'ὁνΤα ¦ Εφοριας για Τις αποδειξεις
| 97 | 95
χ "Ημέρες Τοπικών
 προῖὁνΤων
 & παραγωγών"
 Του Δήμου ΑρισΤοΤελη
Κἰνδυνος για Το μωροΙ
ὁΤαν οι γονεις σκεπαζουν
Το καρὁΤσι