Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3321O • ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η πρόταση που κατέθεσε η παράταξη “Πολίτες σε ∆ράση Χα δαρίου”
µετά τα όσα «ψιθυρίζονται» στην πόλη της ∆υτικής Αθήνας.

Νέα αναστολή
Ο δήµος Αγίας Παρασκευής
για τις εγκρίσεις κεραιών
κινητής τηλεφωνίας.
ΣΕΛ. 10

ΣΠΑΠ
Παρόντος

«Αδιάβλητες
προσλήψεις»

Άµεση κατάσβεση πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε
σε οικόπεδο παραπλεύρως
του Άλσους Συγγρού.
ΣΕΛ. 2

Οι κύριες «πληγές»
του µεγαλύτερου
θεµατικού πάρκου
στην Ελλάδα»
Κινητοποίηση για
το Πάρκο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης».
ΣΕΛ. 8

Η συναυλία
µετατράπηκε
από νωρίς σε ένα
ατελείωτο πάρτι

ΣΕΛI∆Α 9

Ε

ρώτηση και προτάσεις κατέθεσε ο κ. Θοδωρής Σπηλιόπουλος, επικεφαλής της παράταξης “Πολίτες σε ∆ράση Χα δαρίου” στο
πρόσφατο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χα δαρίου, για τις
προσλήψεις στο ∆ήµο, µετά τα διάφορα σχόλια
που έγιναν στο προηγούµενο διάστηµα. Η παράταξη που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε αρχικά: «Εδώ και αρκετό καιρό διάφορα ακούσµατα
ή παράπονα γύρω από τις προσλήψεις στο ∆ήµο

Χα δαρίου ρίχνουν σκιά αµφισβήτησης στο σύστηµα προσλήψεων». Στη συνέχεια κατέθεσε την
πρότασή της η οποία εν συντοµία είναι η εξής:
1. Προσλήψεις µέσω του ΑΣΕΠ, όπου είναι κατοχυρωµένο στη συνείδηση του κόσµου ως φερέγγυου και αξιόπιστου συστήµατος πρόσληψης. Το
πλεονέκτηµα είναι ότι το ΑΣΕΠ ακολουθεί ένα επιστηµονικό σύστηµα µοριοδότησης που παίρνει
υπόψη του το σύνολο όλων εκείνων των παρα-

Ξεκινούν δύο
αντιπληµµυρικά
έργα µέσα
στο Καλοκαίρι

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΕΣ ΣΕ
ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το Φεστιβάλ Κηφισιάς
ξεκίνησε µε τους Locomondo.

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 14

Σήµερα, στις 7 µ.µ., στο κτίριο του Παγκόσµιου
Πολιτιστικού Ιδρύµατος Ελληνισµού ∆ιασποράς (Π.Π.Ι.Ε.∆.)
θα πραγµατοποιηθεί η νέα συνεδρίαση του
δηµοτικού συµβουλίου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.

γόντων, που συµβάλλουν στην αντικειµενικότητα
των προσλήψεων.
Και το κυριότερο µέσω του πίνακα µοριοδότησης
των υποψηφίων, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου,
αλλά και το δικαίωµα ένστασης επί του πίνακά µοριοδότησης, αλλά και του τελικού πίνακα διοριστέων. 2. Όπου δεν προβλέπονται προσλήψεις
µέσω ΑΣΕΠ να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή ελέγχου µε κριτήρια ΑΣΕΠ.»

ΣΕΛ. 8

∆ύο ακόµα σηµαντικά αντιπληµµυρικά
έργα ξεκινούν το Καλοκαίρι στη ∆υτική
Αθήνα, όπως ενηµέρωσε µε ανακοίνωση
που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης,
κ. Σπύρος Τζόκας.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα