Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

4Ï2ÍÉÁ

×Ñ

ÔÑÉÔÇ 26 ÉÏÕËÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.133- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Áíáæçôþíôáò ôçí ïõóßá
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ συνεπούς και συνεχούς
παρουσίας και παρέµβασης, στα τοπικά και όχι µόνο δρώµενα µε όποιο κόστος τούτο συνεπάγεται.
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ µάχιµης δηµοσιογραφίας µε θυσίες, θέσεις, απόψεις και αξίες.
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ανεξάρτητης και ανυπότακτης φωνής στην υπηρεσία της Δηµοκρατίας, της κοινωνίας του πολίτη και της πόλης.
---*--ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ παρά τις τόσες και τόσες αντιξοότητες
που µε την κρίση πολλαπλασιάστηκαν και οξύνθηκαν στο
έπακρο.
ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ παρά τον πόλεµο που µας γίνεται ακόµα και από όµορες πολιτικά, πολιτιστικά και ιδεολογικά
δυνάµεις ή οµάδες ακόµα και προβαλλόµενων από τις σελίδες µας καθηµερινά.
ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ παρά τις Κασσάνδρες που µας «θάβουν»
στις ύποπτες παρεϊτσες των «τρωκτικών» του σκότους που
δεν αντέχουν το φως της κριτικής και ψιθυρίζουν ή κρώζουν κακόβουλα µέσα από τις λερωµένες φωλιές τους.

---*--Η ΔΥΝΑΜΗ πηγάζει από την µη εξάρτηση που επιτρέπει
τον ευθύ και αφτιασίδωτο λαγαρό λόγο που δεν χαρίζεται
σε κανέναν σε καµιά εξουσία και καµιά αυλή της, στο µέτρο που δεν σε «κρατάει» κανένας.
ΔΥΝΑΜΗ είναι η ουσία του λόγου και όχι η επουσία ή η
αν-ουσία των παραγεµισµάτων µε φρου - φρου και αρώµατα µε όγκους και καθρεφτάκια για ιθαγενείς εθισµένους
στην εντυπωσιοθηρία την αποπροσανατολιστική παρ’ ότι
φευγαλέα.
ΔΥΝΑΜΗ είναι η γλώσσα του Κόντογλου και του Μακρυγιάννη ως καθηµερινή έκφραση της κοινωνίας της πόλης
και του πολίτη, είναι η σύζευξη και ταύτιση ανάγκης και λέξεις σε ενιαίο σώµα αλήθειας.
---*--ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ µέσα από το πείσµα του χθες, τις ανάγκες
του σήµερα και του αύριο οικοδοµεί τη νέα οπτική της πληροφόρησης χωρίς το πρόσηµο «παρά» άλλα νέτα – σκέτα.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: απέναντι στην αχαρτογράφητη πολυπληροφόρηση του διαδικτύου ορθώνεται η ανάγκη της επώ-

νυµης τοποθέτησης ως συνδετικού κρίκου του χθες, του
σήµερα, του αύριο.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: βγαίνει από τον πάτο της απαξίωσης των
πάντων. Μια απαξίωση και ένας ευτελισµός που τείνει σε
παθογένεια. Έχει µόνο ένα αντίδοτο: Την αποφλοίωση από
όλα τα παραγεµίσµατα για να µείνει ο καρπός, ο σπόρος,
η ουσία.
Η τελολογική δικαίωση του φαινοµενικά µικρού, όπως
είναι κάθε αληθινό απέναντι στο αχυρένιο «µεγάλο» της
εντυπωσιοθηρίας.
Υ.Γ. (Ι): Στην εποχή του φαίνεσθε η ανάγκη του ΕΙΝΑΙ (έστω
και σε λανθάνουσα µορφή) προβάλλει ως µύχια τάση υπαρξιακής ανάσας και πρακτικού απεγκλωβισµού από την φαινοµολογία του αναπόφευκτου.
Υ.Γ. (2): Μέσα σε κατοχές, καταστροφές, διχασµούς, εµφυλίους… ο έντυπος λόγος, λειτουργούσε, κατέγραφε, έκρινε
και έµεινε, µάρτυρας ιστορίας χωρίς να ενδιαφέρει η µορφή
ή ο όγκος, αλλά οι λέξεις τυπωµένες σε οποιοδήποτε χαρτί
και µε οποιοδήποτε τρόπο.

ÁðáëëÜóóïíôáé ðëÞñùò
áðü ôá äçìïôéêÜ ôÝëç…

ÅÍÖÉÁ: Åêôüò
ôåëéêÜ üëá
ôá áãñïôåìÜ÷éá

Ïé êÜôïéêïé ðÝñéî ôçò Îåñüëáêêáò êáé ôïõ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý, ìåôÜ ôçí åðéêýñùóç
ôçò áðüöáóçò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ áðü ôçí ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç

Äåí èá õðïëïãßæïíôáé
óôï óõìðëçñùìáôéêü
öüñï...

Εγκρίθηκε αυτή τη φορά (σ.σ.: αρχικώς, είχε, περιέργως, απορριφθεί)
από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση,
η απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου της Πάτρας να απαλλαχθούν
πλήρως -για προφανείς λόγους- από
τα δηµοτικά Τέλη, οι κάτοικοι πέριξ

της Ξερόλακκας και του Βιολογικού
Καθαρισµού.
Ωστόσο, η δηµοτική Αρχή φέρεται δυσαρεστηµένη από την εν γένει
στάση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, καθώς απέρριψε την απόφαση
του Συµβουλίου να επιβάλλει αυξη-

µένο συντελεστή 4,5% ανά τ.µ. στη
µεγάλη ιδιοκτησία και τις µεγάλες
επιχειρήσεις, µε λειτουργική επιφάνεια άνω των 6.000 τ.µ.
«Αυτό δεικνύει την πολιτική κατεύθυνση και της σηµερινής κυβέρνησης, η οποία παρέχει απλόχερα

φοροαπαλλαγές σε µεγαλοεπιχειρηµατίες, στέλνοντας τον λογαριασµό για εξόφληση στα συνήθη
υποζύγια (εργαζόµενους, ανέργους,
µικροεπαγγελµατίες, στα πλατιά λαϊκά στρώµατα)», τονίζει η δηµοτική
Αρχή.
ÓÅË.7

Τα αγροτεµάχια δεν θα
υπολογίζονται στο συµπληρωµατικό φόρο του ΕΝΦΙΑ
των πολιτών, ανακοίνωσε
χθες το Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτό γίνεται επειδή παρατηρήθηκε σωρεία λαθών
στις δηλώσεις των πολιτών
οι οποίοι και καλούνται το
επόµενο διάστηµα να διορθώσουν τις δηλώσεις τους. Ο
φετινός ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί
σε 5 δόσεις και όχι σε 4, αρχής γενοµένης από το τέλος
Σεπτεµβρίου. Τα δηµοσιεύµατα που µιλούν για Αύγουστο δεν ισχύουν.

Eñåõíåò
áðü áÝñïò
ãéá êüñç
êáé ðáôÝñá

Παραδίδονται έως τα τέλη του τρέχοντος µηνός 20 χιλιόµετρα της νέας εθνικής Πατρών - Κορίνθου και, συγκεκριµένα, το τµήµα από Κόρινθο έως Κιάτο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις εκτελούνται έως και την Τετάρτη 27 Ιουλίου, µε φόντο
την επερχόµενη παράδοση, ενώ, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, στο πρώτο δεκαήµερο του Αυγούστου, θα δοθούν στην κυκλοφορία και οι
ÓÅË.2
δύο σήραγγες Δερβενίου.

Άφαντοι παραµένουν πατέρας
και κόρη παρά τις έρευνες, οι οποίες
συνεχίστηκαν µε εναέρια υποστήριξη. Οι προσπάθειες των Αρχών
για τον εντοπισµό του 68χρονου Κ.
Λοϊζίδη και της 44χρονης κόρης του
Ελένης, τα ίχνη των οποίων αγνοούνται από το βράδυ του προπερασµένου Σαββάτου, βρίσκονται σε
εξέλιξη και από νωρίς προχθές το
πρωί, πέταξε, πάνω την Ηλεία, ελικόπτερο της Υπηρεσίας Εναερίων
Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Ðñï ôùí ðõëþí
êáýóùíáò...

ÓõíÜíôçóç ÄÝäå
ìå ÊáôóéöÜñá

ÁðÜíôçóç ãéá
áðëÞñùôïõò…

ÔÝëç ôçò åâäïìÜäáò

Ãéá Ýñãá óôçí ðåñéï÷Þ

ÐñïãñÜììáôá ÅÓÐÁ

ÓÅË.2

ÓÅË.6

ÓÅË.15