Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΤΙΜΗ 0¦60 Ε.
ΚΠΗημΕρινὴ Μι: ητικἡ ΕφημερίὁΠ
ο' κ"Π||"'|||ΪΒξ
της Ιξρῇτης = ιιιιιιιιιιιι ιιιι κιιιιιιι
Ε. ΜΑΗ: Πθ$ν[email protected]'€18ΟΠ€18Κ11Π8.81 ΝΕΒ: ννννιν.όἔοΠό8ΚΠτἰ8.81^ ΤΗΛ; 2821074544  2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.110 (+1943) σελ.16
Εθνικό Μόρια·
Η “Ο -“
 .ειναι ο
Γιούρι
Μιῆέιιιιειιιιι:
Δ1όΒό ότε ακό ο. .. 4810118081 Προσφοοέςόλο.τΜρόνοω _ῦ
τους δικους μας ανθρωπους
| | |
·ΑΠοΧσφεΠοΡο< ιιιεΒειιιιι8ιωιιπι
στον Μ1ΧόλΠ ΜΠονι1τόκΠ σελ.3,5 " · ¦¦ 588€
Ι | Ι _ ιιιιιιι ιιιιιιιιιι Μ
· Νεο συνδεω Χτ1ν1ων - ΒεΠτι1Π81Μπι | μ _ _
Μό τόν ΒνΜτ σελ.8   ΜΜΜ ΜΜΜ
.................... .. ω ΜΝ Μ Μι ο *
· Συλλήψεις στο Χόν1ό για οπλοΧρ11σίό σελ.9 | σ   - 2 ο Λ
ι το κιλό το κιλό
· ΜελέΠ1 β1οκλ1μτ1Πκύς όνόΠλοσΠς  όόόόόό “ζ όόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόό Ϊ;”;:ῖ ########  όόόόό “
στο ΔΠ110 Πλ(1τ(1ν1τ1 σελ.7 Β "ΜΜ"""|ω"Μ Β . ι    
ιωιΧιιιιωι 3  
.................... _. -° Α 'ζ ΜΗ -|
Δρ. Εμμανουήλ ΠΟΠ<18όκ11ς σελ.2 | σε” ἔ- “ ένα 8:ΞἔΠΞΓρΐ:Ξἔἔ=ἔ ι
Γεράσιμος Λιβιτσόνος σελ.5  Ξ· ΒΠΟ:ἰΐὲδΠ ροό5 3 σε 1 κονονικό 57τμχ
ΜόνόλΠς ΜΠαδογιόννΠς σελ.3 | ἑ' μ - ι -;
Παύλος ΠολυχρονόκΠς σελ.4 
θέμΠς ΤΖήμός σελ.4 07 1131

Τελευταία νέα από την εφημερίδα