Πρωτοσέλιδο Έθνος: Όργιο φοροδιαφυγής και μαύρης εργασίας στα νησιά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Το εωο: πι: ΜΜΜ:
 και το ΝαωΕ Με
 φροντίζουν για την
 υγεία οσε!
ΔΠοκτασιε ένα
ΔΩΡΕΑΝ
ετι-ιΣιο <:ι-ιεοκ υρ
και μονασικὲ5 Μόσχα υγεια5.
ογορόζοντοε το Ρυιιωτε Ρ855.
Η Προσφορο ιαΧυει για όσου5 ενεργοποιήσω”
- την καρτα ιου5 μέχρι 3Ι/08.
ΑεΜομερειε5
στα σελιδα Το κουπόνι ανιισωικεί στην αγορα μία Μιρκα κοι για την .
5 αηόκυισα ωε αροοφορόσ οποιαἱιαι η επίδειξη του κουαονιοὐ.
ΠΕΑ'.
ΜΟΥ - ῖΣ|'|ΡΛ
"ΕΠ Μ" ΠΣ
ΝΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Το ΥΓ'. Δ|ΚΑ|ΟΣΥΝΗΣ
Ι ΜΟ|ΡΑΖΕ| ΦΥΛΛΑΔ'Α
που 
ΝΝιιιΛ Με
ΛΝΛΝΛΝΝΛιΛΝ  ι.
ΛΛιιιΕΝιΕΝΛΡ  <
))Βἀ-55
ΤΡΑΠΕΖΑ τιΕιΡΑιΩΣ  
ΗΜτΜαηνΜ
¦_ π ο
 Η ζ .
ΣΤΟιχΕιΔ-Σσκ ΑαοκΔΛνΠΤσνΝ Ο' θΕΡ'ΝΟ| ΕΛΕΓΧΟ'
ορνιο φοροδιαφυγήε
και μαύρης εργασία5 στα νησιά
Μία ανια φωσ επικειρήσειε Πιόσττικε στα Πρασα αΠό του8 «ραμιιο» Αδιϊλωτε8
ταμειακέ8. συναλλαγέ8 Χωρί8 αΠόδειξη, ακόμα και... καλόγριεε-μαϊμσό
στη φαρἑτρα Των εΠιτιιδείων Υπάλληλοι εργάζονται δωδεκαωρα
και ασφαλίζονιαι για... δίωρα »ιο-ιι
Ο Μαι Ντειυον ” τ
με φόντο 
ιο πιο ΝΛΝιΕΝΝ
ο _ ,ΝΕιΝΝ·ιΖειΣιιΝ ΝΝιΝ·Ν !
ελληνικα δια 
δήλωσα στην...  
Τενεριφιι! “
«..ΑΥτο 'ΣΩΣ Ε'ΝΑ' Ξ
Ϊο ΤΕΛΕΥΤΑ|ο ΜΟΥ ι
ΑΡΘΡΟ» :
 ιι· :ιιΝΛΝΝιΣΝΝΝ 
 ν ¦ ΝΝΝιιΛΛ 
1  ΝΝΛΝΕιΝΕΝΝι 
 5· :παπα 
_ ΛΝΝΕιΛΛιΛΝ 
Χτα" ΕΛΛΝΝι: 
  · ΜΜΜ “-'
ιιιΝΝ = °ι · Λ
ΝιΛΛΕι Σιιι “ΕΝΝΝΣ·
Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΡΝΤΠ"ΔΝ ΓΜΜΑΕ" ΣΤ" ΒΡΜΗ » ιε-ιε
«Εκανα Το καθήκον μου». λέει για όσα διαδραματίσΤηκαν
Μο στούντιο Του €ΝΝ ΤΜ η ΧανΤέ Φιρόι. » 22-22