Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ο οδικός χάρτης για το νέο κοινωνικό κράτος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12642 ΤΙΜΗ: 3 Ε
ο οδικόΞ χόρτιι5
για το νέο κοινωνικό κρότο5
ΣΤΟΧΟΣ. το νέο κοινωνικό κρατος νο είναι μακροπρόθεσμα
βιώσιμο. λειτουργικό εξορθολογισμένο. διαφανές στή διαχείΤ ο γ Ρ κ | Α ρισπ. Χωρίς αποκλεισμούς, με ποιοτικές υππρεσίες εκεί που τις
έχουν ανόγκπ οι πολίτες. αποτελεσματικό και αποδοτικό σε
ο Μ Ε ο Σ όρους κοινωνικής ευπμερίας. Η κυβέρνπσπ είναι αποφασισμένπ
να προχωρήσει παρό τή δήμοσιονομική στενότπτα και τήν τε^Σ θ Ε Ν Η Σ ρόστια αποδιοργόνωσπ των προπγούμενων ετών. διότι οι ανόγκες των πολιτών είναι τερόστιες. αλλα και γιατί φιλοδοξεί να
Το οτρατιωτικο πρτιξικοππμα απετυχε, αφήσει τΠ σφραγίδα της Φον τομέα της κο¦γωγΜς ΠροστοΟΜΕ] ΜΗ Π ΔΠμΟκΟΟΠΟ ΟΠ ΥΠΟ" ΟΟο σίας. Όλες οι παρεμβόσεις που σκεδιόζονται στπν Υγεία. τήν
γ9Πεθω"“ Πως Ο' Μυες εκἶωθ0' Παιδεία, στους τομείς της κοινωνικής αλλπλεγγὐπς και τής καρι|οεις που ξεκινπσε απο τπν επομενπ τοΠΟλέμΠσΠς τΠς ανεργίας· ·4
μερα ο Προεδρος Ερντογαν επικεντρω·
νονταισε καθε ειδουςεπικριτὲς του και . 2;
δικαζουν ακομα περισσοτερο μια Χώρα ` :ζ Ζ γ ~ ι .  η.
που εμπλέκεται σε δυο πολέμους, έναν ' ή ε 7 η _· Πτι 
στο εσωτερικό κι εναν στα συνορα ως. 7 ~~ 
τ 9.14.45-46.63 Η Κοινωνικό οικονομια αιιόντιισιι Ι · Ο" "ρωτοΜθμια Μα Υγεία:
σαι μετανόοτευοιι των νέων Ἡ ὁ. "ο ΕΥ έρΧΜ σαι γειτονια
· 15 · 17
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΔ0ΥΡΟΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ:
οι «ωόίνε$» πιο νέοε ΜεταιιοΜτευοιι5
Τα διλήμματα στρατηγικής της Ν.Δ. Καυτό φθινόπωρο για τήν
Κεντροαριστερό Όταν ο Κωνσταντίνος Μπτοοτόκπς θεωρούσε
μοναδική διέξοδο την απλή αναλογική
Μπροστό σε έναν
Βοναπαρτιομό
ιοῆ0μικου τυπου
Η πω
Το κίνπμα Γκιουλέν,
ένα τουρκικό αίνιγμα
· 21. 22, 43. Μ
Γ ΠΝΑΝ(:ΙΑμ Το πραξικόπημα
ΤΙΜΕ8 και Ο διχασμός
Ο κίνδυνοε Με θεουικήε
κατορρευοπ5 τον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝοετΑκΗ·
Ρ 6-7
ΜΝΚ Βέκιο: Αυεόνεται ο ευρωοκειιτικισμό8 · 
ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΟΕΤΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Τ' ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ
ΠΑ ΝΑ ΞΕΟΥ|'ΕΤΕ
ΑΠΟ Τ|Σ ΘΕΡ|ΝΕΣ «ΠΑΓΙΔΕΣ»
`“ Β' ο? τ"
ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ στήν Τουρκία, γ 4 `
ύστερα από τπν αποτυΧπμένπ απόπει- Ι Ψ Ι ' Τ " Ετ
ρα πραξικοπήματος. ποικίλλουν. Από μΝμωΩ ί
τπ μια. μια μεγόλπ μερίδα του κόσμου.  Μ Η” Μπι
έ( ο
που προέρχεται κυρίως από το κόμμα τ
Δικαιοσύνπς και Ανόπτυξπς (ΑΚΡ)  
αλλα και από το Κόμμα Εθνικιστικής Πορεμβοἰνουν οι ΑἩὡνΠς Βασιλείου·
Δρόσπς (ΜΗΡ). Χαρό Ματσούκα. Χρήστος Πετρόιως.
Παναγιώτπς Σκουτας · 10-11 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα