Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ ΗΡΘΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ!
ί _ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ι
κοΡιΝΘιοΥ Ι,
“ΜΜΜ
ι χ Η. Μ Μι ΜωΜΜ· κκ
ω ι · “ κ κ ι
Ό Η %]Ο:ΜΜί 
 η τ ΜΙΒ ΓΕΝΙΑ): Ξ
β ο
 '....··“““ Η
να βιβλίο-κόσμημα .Μ
της νέας ελληνικής
λογοτεχνίας
ῇιιι`ιιΕ“ΕιΕΥ0ΕιΕΕ χ
1 ιιιΕΕΕιΕ 
ΕιΕγ0Ει>0Ε Χ η
χι·0ιι0Ε 
Μ.·|·Μ·ΤσΞΤγρσΕ.Ψ
    χ   Τ αχ /
πι /// // ι ι χ / /ι 9 /  οψ// / / ι
 // / / / η Ιαν!! ι
// /// Ε! χχχ //// Σ Η 
/ // γ Ι! Χ έ /7// !ιέ ΧΧ
Ε©ιιΞινἐιΘ ΠΟΝΩΕικΝ 2310 ΕΕ :ΕΜΜ©ί 3403 ι Τιν/.Μ Ε “ΥΕ ΕΕ 70Ε©Εω:5ΕΕΞ
Ε:ΕΕΩ`Ε:ῳΜΕΣΗ;αν)
:10.100 311310 00:10 Ειπα Μέ ΗιιΗ)ἑ_;:ῖΜΔ@οι! ΕΚ@Νἔέ ιι)ἰΪίἔΣλ_;ἶΣ]Ε]@ἶΪἘ
0 ιιΕιιιιιιΕ ιιιΕ Διιιιιι0ι0ι
"“"γπΜΜΤ“ΣΕωΡ¦“ ινιΕ ΣΤοχο Τι-ι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣι-ι
ΜΥ ΕΚΑΝΑΝ ι0ιι ΕΛΕΓΧ0
ΣΥΖΥΓ0Σ Ι
ΜΕ Νεα προσωπα
0ιιι0ιι0 ιι
 στα ψηφοὁέῆτια της ΝΔ.
ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ” Εχει «κλειδώσει» η συμμετοχή ΝΤ©©Α ΜΠΑΚ©ΠΑΜΜΗ
ΜΕΓΑΛΕΣ "οΛπ|κεΣ Τουλάχιστον 40 νέων υποψηφίων ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ ΚΔ' ΕΧΟΥΝ | Ποιοι «παίζουν» για Α', Β, Αθηνών - ·
ΞΕκιΝι-ιΣΕι ΑΤΥ|'|Α . Θεσσαλονίκης και άλλες 14 περιφέρειες «θα σ"ζΜ"φ”με τον
ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ” ποιοι ινιΕΤΑκιΝοΥινΤΑι ΜΠΕ) εκλ°ΥΠ$ ω" Ι
ιι·ι-ιΦοΔΕΛΤιΩΝ .) Απο Το ΕπικΕΑΤΕιΑΣ Προεδροιι Δπιι0κ00Τι08»
Ε] ΣΕΛ|ΔΕΣ '|5-'|9
ΑΛΧ|·|ΜΕ|ΕΣ ΣΤΟΝ |'|ΡΟΥ|'|ΟΛΟΓ|ΣΜΟ¦ ΦΟΡΟ' ΣΤΟΥΣ |'|ΟΛ|'|'ΕΣ
ω ΣΕΛ|ΔΕΣ 20-2'|
ΕΜΑΕΣ ΕΕ: Ξ
 ΕΜ ΝΟ
Ει0 ΕλΕ0Σ ιι>0ι40ιιΡλι0ιι 0λ|·| Η ΕΥΡΩΠΗ
Η ΣΕΛ|ΔΑ "5
ίίΣΜ
Σοκ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΝ' ΕγθΡ^γΣΤ" από Τις «εκκαθαρίσεις» πι' .
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤ|Σ ΕΜῇ%=Β%Ήἔ 00.000 αΥΤικαθεσΤωΤικώΥ ΣΕΜΔΕΣ  · > Μ
ΦΕΡΝΕ| Η ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ Τ|Σ ΗΠΑ, ΡΕ"°"^Ζ >
 |·| ΥΠ00ΕΣ|·| Το φλερΤ με Τη Ρωσία και :ε^¦ΔεΣ Μ ο 
||ΜΩΣΕ
ΤΗ ΓΕΡΜΝ|Λ
ΦΟ|Τ|·|ΤΩΝ
Σ ΥΝ Ε Ν ΤΕ ΥΕ Η
ι; ΣΕΛ|ΔΕΣ 22-23
ΤΩΝ «8» οι εξελίξεις οΤ0 Κουρδικ6 44 3
ΓΡιῖ@©ΥΝ β ΕΥ. ΒΕΝΕΤΗΣ, Αθ. ΔΡΟΥΓΟΣ, |. ΜΑΤΖικοΣ, θ. ΝΤοκοΣ, κ. Φ|ΛΗΣ
$ΤΠΑΤΡ0Π | Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ Ρ|ΧΝΞ' ΔΑΔ' ΣΤΗ ΦΩΤ'Α ΤΗΣ”. ΑΣΤΑθΕ|ΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα