Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ .| οι
τα -τια
 : :αμεα
 Μέσι >
Ν πατέντα ΜΜΜ
'ΑποδειἘει3...Βουλγαρἱα5 κόβουν
πολλα πολυτελῇ κατασαιματα
ΙΙιωχευμεΜΜιιιΧτιριιιιιιιιτι8ιμφιιιι- . ΟδΜὁ5σχεδιοσμ65γ|ο
ΖΗΜΙ τω μτΎ(ΙλΟΜΙΙ(ΙωξΙΠ8 (Η ιμιιιΙΠιΙ ΚΠΙ@ρρωσΠΠΒιουρΜ
του εξιι›ιη›ικυυ και θα κ) Με ι ουι'ιυμτι οικονομἱο5καιηευκαιρἱαΠι5 ;
για ταινια ι9 υιι' ιτ›υ8 οικι›ιτ›μικυυ8 ΜΜὁωωμωω
ειυτιγγετ τικ Μ”
'Η...γκρἰνια.οιΠραγμαΙικἑ5 συμφωνιαι και
οι τιλιιρωμὲ8 σε οΠ5Ιιοτε!
'ΟτΗΠΑεΠενδυουνσαι “ θ
γεωπολιτικῇ αξια πιο Ελλάδα '
αυπΜιιοιιαιιο και
- .-ξ 
θα πουῆιιοει ακριβα το
τομαρι πιο ιι Τιτῆἑτυτιοε
7 θ ΒΑΠ, οι ερνοῆοβιεε, οι ουν8ικαῆι
Μι; Δ 7 _ Ι `_ ··' ,Φ η
:τ· στο; και ο εθενκο5 πιο γενικιιε
επιθεωοιιτρισἑ Δημοσισε Διοικ“σ“5
ἶ ι έταξε 7
νννννν.αχιαριυ5.ατ
θΛ|θΥΣΕ...ΜΜΜΜθΜ
“ <·~·· τι τ· ΔΕ- ἑ “ο “· “¦;:“;7 ; Ψ:
`-τ αεΜα¦τιιΣ εΒΔοινιαΜΣΜ“·
ι ” βῦ ψ” Ι
ΜοαινΜΜΜΜαΜαΜΜΜΜΜωΤΜα
Μ"οΜΜιῳΜΜΜωΜΜ
ο· Οι <<κρουγέ5›> για οφεῆῆιινισμο τωνζτροιιεΖ
που ιιῆἑον θα κανουν σε ουτἐ5
Ι Ι '
.Μια φενεῆε¦ιΜῳρ¦ β·
Η ωραιοτεριι οῆων των
_ εποχών, οιιωε τον ψήφισε
ο ¦οκοσιιο5τουθι'τυιιτιιοκοιι Ί ἱ _.
και τιινφιῆοιἐκνιισε ο _ ΐ  ι> Ι ι Ύ ζ
διεθνου5 εμβἐῆειο5 ο  τ ,
 κοῆῆιτἑχνιι8 ΠΑΥΛΟΣ .  . η _ _ “
Ρ_!.τ:τιιοτροτιιιι;_ιΞι¦ιἑ` ”  ι Ξ β ' λ ·
ΚοροιοκσκΜερκουο8 του  Η ι 
Ρίοοτιῇ:πνιΜοι “ι Μι
7 να κλείσουν όλα μέσα στο
. ΜΗΝ'
;ι Π .·   έ"
' ' . .··" Η .
' θ Π. Ν” ή '7
'Αξιολ6γτιστι-εξτιρ8για
φθινὁΠωρο ' Πιέσει8 πα
Αμερικῇ5για απομεἱωσττ
του κρὲου8 Πρινλῇξειτι
θητεία Ομιταμα
Οι ανώνυμ85 και οι στιὡνυμ85 στιιστσῆἑε στον ΕΚΤ που
καταγγἑῆῆουν ιιρονσμιακἑε σκοπια, ορου5 και συναῆῆαγέε!
η ι τινιυιεΞω η  _
ν, το ξένα στεῆέκῖι
μ . 7 ντο, και ο κινδυνο8 υποκοιιι35 τουσ σου τον εῆιΞιινικιτ προνιιακοτιια  “
ΗΛ. "443
ιιιι ¦
ζ-ἴ λ' .ζ __ς ._ ι
Πτώση πιο ταῦτα του 28% στο
αποτελέσματα παρα τισ ττωλ κισσα
σε εξωπρογμοτικεε απο Μ 8
και οι "Μ
'Φοβοιγια Ϊ 
δεκαδε5νειφοῦ8
' ΕΞ0ΝΥΧ|ΣΤ||(0| ΕΛΕΓΧΟ' ΣΤΟΥΣ ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΜΜ|ΕΣ-ΜΕΛΗ ΔΣ. ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΥΜΕ) ΚΔ' ΦΤΕΡ0
Μαν δανεια. Μ μΜΧὡν.
προμήθεια.. Μικτή τιθιιΜρααα
<<Ποεμο5>> και
αναδιάταξη του
 επιχειρηματικού χαρτι·
7  Ξ ΜΜακόμακαιΜ Ι,
-~=-- Μ ΜΗΝΩΝ Μι” '
τι ή]ΜρόΝ ΜαΜ να
' __ _ωΜ σώου
Ο Οι νέοι τιαἱκτ£5 που θα
αναδειχθούν από την καταρρευστι
του παταω συστήμαω5
θ Μ "Η Η" ΠΕ Μ
Από τον Σεπτέμβριο ο ° ·7
έθεγ›τ05 των Ματια
ασια των εταιρειών
Που θα κανουν αν ειναι
βιώσιμ83
Η π 7
στο κορταρι
<<£ειΩσι8ΐνι»
 τοι@νετιι! `
θ Βίκτορ Σσντσεθ κανει τον Κώστα
ω, Δε' ω, .Η *δη ω
Φορτουνιι. .. ιισσοο@υ_κοι τι ΜΜΜ; έ
δυσχεραίνει πατε οντιιισῆου8 ·
στ“νΜιΜὡ“·“9 .'