Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Λ    ·.
κι :υ # έ  °  0· 'ῦ 
Ηἶἶἔἐἑ¦ ΜΜΜ Με "ΜΝ » ΡιΣκΑΡοΥΝ
, -- Β£ιΜΛΝ Μι
εἔέἩΨ“°'   ΚΑΒ" ι·ιιΤιιΣ
ΣτοιχΗΜΑτικΗ &
"ΜερΗΣ'^ ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ εΦΗΜεριΔΑ
ο"  ι
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 _ _  · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2775 1 ι >  ·- 
|ΟΥΛ'ΟΥ 2016 `  '°')| · Τ'ΜΗ 1.3θ€ ρων Μίκι" σιιέκωσειι «ΕΝΩΣΗ» με Δ Ξ  :Μ ¦ .'7> ιτς
ΠΑΝΑΘΗΝΛ|κΟΣ
Δεν υσρχει ζήτηση
ΠΑ ΤΑ
Δ|ΛΡΚΕ'Μ
· Πωῆή0πκσν 5.000
Βιγότερσ σε σχέση με Πέρσι
0 ον στηρίζει ο
Ζιλμπέρτο Ζίλβσ
ΤΩ ΔΔ:: Ϊ :1
ΔΔ: χω
ΔωμΔαῳω]
"ΛΝ|||Ν0Σ
ΑΝΑΚ0|Ν0ΣΕ
ΜΜ0ΥΝΤ
Η 8η Προσθήκη των
Νεοσμσρνιωτών