Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
σ ειτιιρσσωιισς του
Ησσπιιιισσσί ενημερωσε
πως σορισ θα σιντι·
ασκ· σε τσ ιιιιστισ για
ιισ ερθει στιιν επεσα·
· Σε σστίι την περίπτωση
εινιιι το ΜΜΜ
 Φίσερ
ιι' τση στη στην σου
Νησί· τσισιισΜιΜσσ
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ. 32
.Δ  Το ιιιιράοσιγιισ
  'αηιιιισιισσπσσ
. Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΣ|ΛΗΣ Σελ. ι ι
ΣοΒΒοτο 23 ίουλιοω 2018 / Φυλλο Ί 233 (2433) / € 1.30
· ΞΕΝΩΝ: ·“
ηησιι
ιιρίνεισι
η σησισσση
της ιιιιι
γισ ισ αν
θά... σωσει
το ιιρίσιισ
στον ΜΒΜ
«Φτιογμενοε» οτην Πρώτη του Προπόνηση
με την υηόλοιηη ομάδα ο Ροντρίγκεζ,
εντυηωοιαομενοι ολοι στα Σηάτα ·'Εξτρα
ηροηάνηοη αηο μόνοε του ο Αλμει6ά
«Φουλ» τακτικά και το βάροΒ
στην ανασταλτικά λειτουργία
χθε8 στην Προηονηση
Το ερωιιιιισιιιισ γισ
τσι· οσο στην 'σΜίσ
7 ο ο  κ
Το προβάδισμα
του πωπω.
οι ηιθαν6τητεε
του Αραβί6η και
ο Μηακασετα8
που εκανε αισθητά
“ την παρουσία του
ή με γκολ και στο
· Χθεσινο «διπλο»
«ισπανικά
ΜΜΜ» στην ΗΔΗ"
σιιηιίισιιιιε ιι είστσ
γισ ισ Ενωση ισσσιισ
Χωρί8 εκηληξει5 ισ «κοψίμστσ» Μο ιον 'Μούρ