Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η! ΑΚΡΑ Η ΚΟΝΤΡΑ "ΜΜΜ με κι" Η· Ν"
ο ΌΠσ σ·'κνσμν στι σ σιτΜτ στσιιτμ ΜΜΜ ΜΕ
στν ω μεινει ΟΠΠ· στων ιτσΜσ σ ΕΑΜ Μ"
σον “πουν Σίτι. ΓιΜσιπντ τσι α τ·ωτσὐω σ
πιω.. μΜστπΜι σ μσνστϋσ η Το πωσ·
τσι· ο Άννωστσ σν ·σ τσΕισέσ·ι τα· τα»
στων ΜΜΜ με των στισστσΜ νσι· ω·Μ¦
τη Νμσ νισ το Πισω" στσ- Νινιιμισνσμ
στο τικ ιιΜτσιμσσΜ στόμα· ΜΒ
κιστ·νσν
Μ σι ·8ΜΜ|°Ρ κι Με' 9ΚΜὑ ωστε·ῖΩ" ΣΠΟΡ ΗΜΜΜν νσ ΜΜΜ" τσ ἔ°°" 'ΜΒ 6889· κι σ μ·- _  μπω· ν σιισκΜιστικ6 στην 'Να °“°Μ°"'
ΜΜΜ:- θ- Ν'κ°Π°'6"ς ὅΜ”Μ“μ““ '°'£'°'ΜΜά ωωΜωωωω“μωωτ  -; _ 'ΕΡ
ΔιεωΜΜ τυπιιτως: ΜΜΜ ΜΜΜ: Χάσω· "ΜΜΜ "Μ " Ί' "Μ"< μ Μ' Μ" η Ϊ `· Με"
ΣΑΒΒΑΤΟ Η |°'Λ|°Υ 20” Ο ΑΩ. ΊθΨ'2
ι _ ~ κ,
Γράφει ο Π'°ΝΥΣ"ϊ ΠΕΛΛΗΣ (σεΜ6σ '5) :Ρ
Μμμμ τσ μικρά:
στσ ωμή· αστικό ι· το
σκσσστιννν τικ
Πισω· γισ τον
Μμμμ·σκσ · -Στιιν ΚΑΗιιιΑ:ο.
Μακη" ω" 'ΜΞΠΕ τσι ΝΝνΡ·
· Μ σι ΜΝ ταις. ταις
2ΞμΜσι· σας" “ων _
Μπι-“ω “μ:.¦.;ι::“
Μ το Μινι" 'Μ ""ΜΜ¦
'|"'· "Ν"
τι ·Ψ·|Η·
' . . Κ Μι' ΜΜΜ "να" τσι νισ τον πο". σν τσι
Ι < ι ι σττιμσ0ν ότι αν ·σ ΜΒΜ" τον Μμμιιιασ τιιν "τσιπ"
γ - “ › , σ ο ΜΜΜ; ιισντως Μμμμ σνσμ£ν·τσι νσ μπει στη
“ ιιΜιι·νΜκ τσι νι· και στιι ωωω τα· ΕΜ
Π”Μ"¦"'0'
Η· "Η" |ῖΗ°¦·|'ΡΛ
"Ο "Ρ|"“Κ'
Μό την πριν" στινμιι
της σΜμ·σιις. τσ
Με τσι· Μισή·
ισμσ·τΜισσν
κσῇνι· το ΜΜσικσ ΜΜΜ· ο
' Τι τη· Μι Ματ
σμμιισἰστ·τ τα·
σ ΤΗΝ
ΜστσνσΜ
πωσ ΠΜ
μια. σ Νιώσε τσ
ττΜστσἰσ τσι· πρωι·
' τι" Μαι σμ·τ'ς ΜΝ:
στσ κ· "Μεσα". Μπιτς
Φ°ΡΤ0ΥΝΗΙ
'ΠΜΜ'“Μ 'ΜΗΝ ΝτσΜιΜκε2
ΠΟΠ· 80· ···τ·ν
στιιτσιΜ· _
σ μπειτε μ· την ΜΜΜ 7
κωσσκσωΗμΜτιιτμ "|ῖ¦ΑΚ
των εθνική Μ τα"
Νώντα" τσ το" στα = =
ΜΜΜ τα· Μισή· · 'σ έ
ΜΝ Μο ΜΜΜ . σάν" στινστι' Μ ιι ΧΜΛ ·
σινσι Μαι Μι· ΜΜΜ” μ ή ι - . γ Η· Μπαμ. με “Μ ΜΙΒ”.
τις... σνσιιΜς των μωσ- - ~ 7 ι με Κω Μ τι· σωμα" “Μ
Μιμιστων μι σι σι·σ κσι τι· ΜΜΜ πωσ ατα γισ
ωσΜννΜ. ιστσ .σι ΜΜΜ το ΜτσΜιιΜ·τσνἑσ
ΝιιςιιμινσιισιιΜΜνισ   " Β'  τΜνι·ιιΜτπσ|ν·ιτΜΜ
Ι ωνσμιι · κσΜτεΜ σ ΜΜΜ..
· ΜΝ στι· ΜΜΜ
ο ισ σκι τιιιστμῆσμν
σ νέος σώσω” τπτ Ένωσης της ασπρη: τι· τα"
σι ·8ΜΝΜκα- στο ΡΜ" . '
κστιινσσ'σς τσι· ...η .
ΜνσῇαΜσσνν την Μο·- ι ι / στσ Με· την πρώτ" Μάη" Μεντή τσι· κσι ΕΝιιιΜν8ι
τσιμσσισ τσκ νισ τσ ματ τα ι τσ ιι·σνσ νισ τιιν ΜΜΜ" τικ Η· ΜΜΜ
ΜΜΜ· σ Στο τεχνικό τιμ ι ι - _
“αν Μη στσ Ντι· τσκ τσ 1 _ -'ἑ +- " ΜΜΜ μ “Ι ω 7 _
ΜΜὐτσμστττικΧσιισ·· Ι `“ ' ° “ . _
μ. Μ Η” ΜΜΜ· χ ~ σννΜστσ0ι· με τι· Μ Ο· ΜΠΟΝ! Η
ῇ_______ ΜτΜω¦ ω- Μ· πιο συκωτι"
ΓρμΦει ο Με" μισσιιιμτ ισειιισα ισ· ”Με 'Ν “Μ Ἐ°""°"“"“""'Ψ'
ο” "Μ π" "°”μ. πως” Μέσοι ιι ΜΜΜ τι·
“στη Μειωσ- Μ Μ ΜΜΜ τικ· Τ· μπι" νι·
έχει Ντι· τι· στινμιι τσ Ἡ ΜΒΜ ΠΜ “ωωΜω ι
σωΗωΜ|° . Κω ΜΜΜ ωΜ... 'ω άΜ'
ιι·μιΜνω στ πως τις ΜΒΜ Β' Μ "ΜΜΜ ”
7 - στιΜις νσ σινσι ιισΜ °Μ·Μ κι· Μην 
β ῦ ποιητής σ κ. κσ- Μ ΜΜΜ ί
πως Ντι. σν στν ΑΜΜμ Μπι·- ~ ι
ι σινσι. Οι· τίμσσΒ "Μ" |""Μ!°' χι ο ΜΜΜ Μωμ °ΜΜ χω. (ΗΜ' 2) Δ' Ψ Οτι σιιμΜσισ νι·
' Ν κι Μ. ΜΜΜ·
. θ τα· μωρα· τικ
η "Β ΜΜΟ" Μ'
Ω Ω.. τσι τω ΜΜΜ·
τσι· ΜΜΜ
| ι ι ι ¦ τμ·μσικ Πισω
σα 1 χ “ ι ' ι _ .Ύ ” - Δ ^ Δ ισμσνιι 7
Ι Π - ,ϊ η 7 ὰ _
° ΝΠ" ε 7 77 ό ὶΓΜΜΠ “7'ῶ < ΜΗΔΕΝ” ο... 'ιΜντιΜ·
.π - “ ο Λ ο ιιΜν από τις Μ' των · ΗΜ τσ Μι· τα ένωνε γ
κκ Μ ο· ·τσιμσστ·ι σ· Μ0κων- ο 'Λι χο” ο" .Μια- ιι ω." μι·
` ς ι γ _ “Μ ΜΜ“Μ ΜΜΜ'ΜΜ| ΠωΜΜ“ΜΜ ΜΕῖΑ|'ΡΑΦ||(0 Ν"¦ΜΑΡΑΖ
. · ' τσ" ἙΜιιν·τ σωστη νσ “τι ΠΜ Μσνι·ι·< καμπ σ το Σκε0ΝΜΝ
~ ! ¦......ν.“ωΜ ¦.“¦..“¦¦¦.“Μ ¦°“,Μ“ΜΜ“ ΑΠΟ "Ο" "ΑΝ|ΩΝ|°!
ι ι _ Μ σ ΜιΜσνΜ ΝικσΜσν. μου ω ΜΜΜ ΜΜΜ στα οι ΜΜΜ.
ί μπι ση· τσ "η στη με την ΜΡ τον ν· και σου σπμσΜι ότι τσ πιο τους Μακέιν των πτω- ι Μ" ΜΝ" Μ 'Μ' Μ" Πω 'Μ Ν- μεινει σ :έρως νισ τσιπς τι" τσι τσεισμιιι Μπσ ιτιιν
· νόσων ΜΜΜ στο Μ τσι να στα” κι ο· ·ιιοΜιι ΜΜΜ “ ΜΜΜ" . " .'“=° :Β
Η" Η Μ'- σ πιασεις ›  Μ¦“¦¦“ν ως Μ' "9. °  'ΙΒΝ 'έ'
“ > πιτ" τσι τη τιιΜ·ιιω “Β_"“ω ὅ] . ”ΜΒ" ω.
ο ΜΜΜ ιτΜΜ·ι. “Μ ΜΜΜ "ω" Ο σιιτσνκΜ. νόμιμος στη και
ΜΜΜ ΜΜΦ ΜΝ'Μι Η ι 9 Βω"” '.“Μ Μακ Μπεν (ΠΊ σι σωστο των
μια Μ σσι Μ Μ η ' "'=='°Μ" ='ἙΞ=°' ·Μν·μιιοΜν- σ οι 'σιω^"""6 'Μ' ΜΕ"“ΜΜ' Μ Φ“Μ κ ν αιτών :τις ισιισνι-τ Μσ- "ί ""“"' Μ 'Ν
τις Η Μηπως τσ τι· Μ.“ . των" στι· 87·
ΜΜΜ· στις '0/3|2Μ5 κι Βιμ" Μ”"° ""ωΜ¦ σωνσ τσι Μ: ΜΒΜ:
εν· μικρό νσιιμσισ ΜΝ νῦν” κσι 
Μή Με" με νσῦσστσ μπορώ κι" Γράφει ο πμμτειιιιτ ΔιμΜΜτσιισνΛο: (σεΜ6σ Μι
ν· ”ατι Η κσΜμιιιιΜ μέ" οι·
μπω νσ σσιιτιστώ Μι τσ όνομά μου
Μ σίνσι... σιγά μι· σσς τσ Μι Η Ν·
σ :ΑΜ ΑΜ|ΡΝ'Μ: ττσ μι·Ριιιισ ιι ΝΒΑ"
Μισή μσιι ο· νινσι σήμα· 23
ΜΜΜ· στην πττΜιισΜ. 'Ἐν "|¦ Η! Ϊ" Η ΑΜΜΑΝ·
 ΙΜ” ΝΕΟΣ ΠΡΟ"0ΝΗ"|Ε “Μ °“ΜΜ"° αν 7, Ϊ,
9,;::_Μ;:¦°:;%:Μ πιτ τσιιιιιιιτ ΜΜΜ: ..ι“ω““¦““““. “Μ
“ · στις. τ· ιτσ σπυρί°' Μ Μ: ΜΜ°ΐ:: ωστε ιι σωστή Μ·
· χΜ""° “"”: 8 εν. Με: ιι σιισζιιμΜιι της ΜΜΜ ν· το πωπω· να·
""”"°^ νισ τσν σΜσμσμσιι τω 82ΜΝσσ Ο [Μονος ΜΜΜ7 . - 7 καμπ. σοι· σιιιηἀνιιστ σ·ιις ακομη·
"°“"""”"'° ι$%ΐ.Ἡὲ
°“Μ"ηἩἄΨ ° ΜΜκ μσιισιιισσι·ν οι Πιτσισνσν·ὐστι ισ ο" Μ' Μ|.Μ' Ματ την σε" τα·
Οι! ω ἔνι ω "Ν ”Μ ως Πσνσιτωιιιτω σ
η; 9” ° η ΜΚ" Λ"“Μ "κ . Η Μσιι Αγρινιο·
Μ ς::=:;=- "Μ”°“"· Ρ" Μ" πασοκ” τσρισ· μια" ··ιι- Μ η ΜΝ" Π" ω Μαρ· Μι τους Μ'τνΧιιι·ντι τισ- “Μ""“'“ 'ω κι): τσι: Μ · ΛιτσΜπι· στσ Μω- "Ρ:¦Ἐ"Μ Μπι π “πιω ΜΜΜ
πιο· του Με " °" ·ιι6 τιιν Με”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα