Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι Δ; . - 
Π ι 'η ¦ › ι . 7 δω
 ω Τ =;ῖ ψ 5 α““ 7' . ω
, ο γ . _
ιιροκριο ς' "Ρ
σε; γ `_ Δ Με ,ο
7 .. ' · · ' ι 1 ὶ ί ι
Η Χαιιοελ κυριαρχεί στη ` ·~ 7 1 '
σκέψη όλων στο λιμανι. ε γ “
Μια γροθιά για την Ι “ _ · ο ^
πρόκληση Βίκτορ Μ. 7 Ο,
Σαντοεθ και ιιαίκτες.¦ . 
'(ΥΡΙ0Σ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ἔΜῇΜ· Δ / ` “ Χ · 'Μ Η Ψυχραιμία 
Υ··68ἴ·^Μνκ ' ' Ο παιδια. 7 τ ο
ΡΜ..Σω°ἔ , ο ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 1,30 Έχουμε "ΠΚ-“
Τον ΜΜ ΜΜΜ· υ
σέρνουν στον
ολυμπιακό οι κ α
Άγγλοι
“ Τοι·ἱλΜμς
 κ · κ ι γ 71
. - . ·; . ' ψΗΦοΦ Ρ
3 ι έ· ιι ν Ε ι ο· ι ι“ Τ°”"°Χ"γ“"ς Εθν'“"ς°μ°δ°ς “ " ΤΩΝ οΠΣΔἑἱ
¦|||Ρ1 1 λ |ω |ὲ¦ωΒ ^ γ «στέλνει» στον ολυμπιακό το  Τογ θργ^ογ
> ~ 4 οδικτυο 8|(Υ ` 7·
Ψ"Υω.ων¦|"ηΞ¦|Ίη βρετανικ
8Ρ0ΠΤ8. Έτοιμος να ΦυΥει ¦ _ α ἴ!ῖ  . _ “ “ ο  Ι η 
 Μό την Σουονοι ο ο 9 7
ω·ΐ`- 32ΧΡ°ν09 στόπερ. πιο Ι Η
 ΜΑΖΙΜΑΣ 9·
,/ Μ 4 # ς 
.ι ω νου ν Μαιο μια ΜΜΜ
' ` Ψ· ¦ ά Οοο ε ' η. απο σ εναι Γυμνά” '
 “4 “0 ΜεἙ:ἩΜἔή Μαζουακου:Μήιιως να “
κρίσιμη μέρα
για Πουλίδο
και Τουρι
αποφασίσουμε; ···“«Δεν ιιουΜμε».λένε στην μ γ' · ΣΤ Ι Σ 7 Αν Γ_
Ο ΓΙΑΤΙ Η ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤ0 ΑΕΚ.αλΜαν έρθει ο αποκλεισμός Μπεντ η Ι Ω ' Ά ΣΓΒΗἐ|Π?ρὅ
ΜαοΡεΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Σω ΕΜ θα··°“°ε· ΦΜ°“°ΜΜ° ῦ ¦ · ι ·
ενεΡι·ΕΤΙκΑ ΓΙΑ τοπ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 9?'Μ;ἩΣἔἔἔἑ$ἔΕΜἙ$ ΜιΨεἔἶιἶἩΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα