Πρωτοσέλιδο Αγορά: "Πουλήστε τώρα τα κόκκινα δάνεια"Recognized text:
Ξ:·-=ω @ΣΜμψ ε;,ιω_Μ› 3 .θ
”μΜΜη1ωω (Χα:
Οι ΠΕΡ|Π
ΕΤΕ' ΤΩΝ 'ἶῖξΖἰ:;.·,"·
τά Μν
ω Μ- ετα: Η :τ τη :ΜΒΜ
ω ΜΜΜ η· ”Ο - ψ
:11143
ΣάδΒστο 23 |ουλἱου πιο
ι “/ΐ,“. -¦(ε_-η` .--7..ῖ¦._.-ηυ ¦ :ῖβ ,η ` Ν." . ¦ μ, ..:.Τ““ μη., Π .νη -, --. ›..-¦¦“ ¦
. · -4 >- ·ε< . Λ, Ύ ' αν Ρ _>- ε Ί` › . | | · ¦
Α 1..." “ει¦.·3 - 1.[.·.““μ¦ Δ -ί ,Κβ -κε .Δι ι . :Αϊ/Δ ω _ -.Δ Δ; αμε.: τ..μ¦
«Πο λά τε τώρα
τα κόκκινα δάνεια»
·" ;`ἴ.:“;)ἴζ:ΣἈ€ϋ ΞΥΚΗΣ! :Γ::ε.;_:Δ:ει: .-·ίὺ.^Ξ%Ίζ:“£ .Ϊ τμ! τη :ῖΠζΪῖῖζ'ἶἴΞζϋ Ξ
τὴ' Ξ. Γ Ξ¦'ζ·)'¦ Ο ζ: τ).Οἱ.κΣἶβ”ἶ:'ἑ ῖ(ῳ'ί `ῖι“Όἴ:.'_Ἀίὺ| Γιζίΐῖἰωῖ'.Ξἐσ.' ζδΞ';μ!ίζ:ῖ`.'
¦. Η ΜΜΜ στα οι Μία* '
.> Μ““ω·Μωω ΠΜΜ·ΜΜ
“ αοτΜ.πωίωΜΝ ΜΜΜδΜΏω
ωωωὡΜΜωω ωπ6·ωΜωΜ
ΜωὁκιωΜΝ ΜΜπωΜωΜΜ
ωηΜΜωΜ ΠΜΜΜΜ
ΜΜωΜΜω1Μ3Μ
Ά · _ ε
Ο Ερντογάν εκβιάζει 28Ἡω'ΜΜΜ" Ἡἔ“ΜΜ;ΐ“
ΠινΑθάνά ά το 8 μ@Μ$%Μ 8% Μ
γ! υς   ἔζηΜ@·Μω% ΜωωΜτΜ. ι. Μι!
με το προσφυγ1κό
. «Π°"°'Π"Μ
Γ·  “  ν'  ΡΜ ρ>9ἴ>=τΜΝ·ψ:· °  τι ,
@ΕΞ;3ΞΜωἔεωΜ ΜΒΜ
' `“ β" _¦“ν ή? .“λ#« “κτ -·`··]·;°κ:“ #- ξ Η* μχ>;5
 Αν ;ἐεἰ;¦;μ:@Ξ. σεων· 
' γηωΜΜ
α' ΜΜΜ Μαϊ
ΜξεΒ “ΜΔ
.ΜΜΜ :ἘΩΡΠΜΗΣ
«Ενεσπ» 520 εκατ.
ευρώ Μό το ΕΣΠΑ
»ΣΕΛ27
«Πόλεμος των άστρων» τ
στα ωφοδέλτ1ά ως Ν .Δ. · η 8 _
την Κράτη
από το διάστημα
9'"'Β|'!|||!!Κ'