Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μ ΟΙκοΙΙΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0Μ||Π| “
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων - Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΑοκΙκΗ: Εκει':οἱΚοΗοΜΙκΜ[email protected]αΜΙ|.οοΜ
ή ΕΜΗ: ρεΜθ[email protected]οτεΗετ.αΙ
ΕΤΟΣ 200 - Τ.Φ.:1.00Ε Α.Φ. 4721 Σάββατο 23.07.2018
ΑΘΗΝΑ: ΕΜεΙ|: οΙ|(οηοΜΙκΜθθθ@αΜεΙ|.οοΜ
ή ΕΜεΙ|: αηΜ[email protected]οτεηετ.αΙ
Αποοοίφθηκαν
από το ευοωδικαστήοιο οι
ποοσφυγές κατά
του Ρ8Ι
Δημοσιεύθηκε σήμεοά στο
Στοασβουογο η απόφαση του
ΕΔΔΑ επί των ατομικών
ποοσφυγών που είχαν ασκήσει τα φυσικά ποόσωπα 
κάτοχοι ομολόγων του
ελληνικού δημοσίου τα οποία
εντάχθηκαν στη διαδικασία
της ονομαστικής μείωσης του
δημοσίου χοέους που κατείχε
ο ιδιωτικός τομέας ( Ρ8Ι ).
Οι ομολογιούχοι ποοσέφυγαν στο ΕΔΔΑ μετά την
άπόοοιψη των ποοσφυγών
τους από την Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικοάτε ίάς.
ΕΚΤ: Στα €57,2
δισ. μείωσε το
όοιο του ΕΙΑ
για τις τοαπεζες
Η Ευοωπάίκή Κεντοική Τσάπεξα μείωσε κατά 1,4 δισ. το
ανώτατο όοιο πάοοχής
έκτακτης ενίσχυσης σε οευστότητα (ΕΕΑ) ποος τις
ελληνικές τοάπεξες, στα 57,2
δισ. ευοώ.
ίΟπως ανάφέοετάι σε ανάκοίνωση της Τοάπεξας της
Ελλάδος, η μείωση του
ανώτατου οοίου κατά 1,4 δισ.
ευοώ αντανακλά τη βελτίωση
της οευστότητας των
ελληνικών τοάπεξών, στο
πλαίσιο της υποχώοησης της
αβεβαιότητας και της σταθεοοποίησης των οοών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
1 Κεφαλαιαγοοά: |:
τ ενημ.
ΧαΩίτσης: ζ
Νέο χρηματ00ΙΙΙοΙ0μΙΙΙ6 εργαλείο
από ΕθνΙΙΙή με στη ηετΙΙχεΙρήσεων
Υπό το Μεσα «Νονε»
όλες οι υπηοεσίες
Η ΕοΠΙιΠοτ ΦΟΡΘ 0,00% ποοχωοά
στην καθΙέοωση της εμποοΜΙς μάς)κας «Νονε» για όλες τις υπηοεσίες
της που απευθύνονται σε οικιακούς
πελάτες και μικοομεσαίες επιχειοήσεις. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέοεται πως "υπό το εμποοικό σήμα
«Νονε», οι συνδοομητές θα απολαμβάνουν ολοκληοωμένες και καινοτόμες υπηοεσίες σκοπια, τηλεφωνίας
και τηλεόοασης για το σύνολο των
αναγκών τους, όσον αφοοά την
ηωχαγωγία και την επικοινωνία".
"Με τη χοήση τεχνολογιών αιχμής
και την μακΘόχ90νη εμπεΙ9ω της, η
εταιοεία που έφεοε το σπασω και τη
ουνδοομητική τηλεόοαση στην Ελλάδα, ποοσφέοει πλέον μία ενιαία
εμπειρία πελάτη μέσα από ένα ευοῦ
φάσμα υπηοεσιών.
Με ποσοστό 100% στην θτἰοοο
ΗοΙοἰΙ188
Η εταιοία συμμετέχει στην
ΟτἰΙιοο με έμμεση συμμετοχή
60% μέσω της θυγατοικής της
ΕΑΕΟΟ και με άμεση συμμετοχή 40%.
Η ΜΥΛΟΙ Λουλη ΛΟΥΛΗ
0,00% γνωστοποιεί την απόκτηση του 100% της εταιοείας
Ι.ΑΕΟΟ ΕΕΑΙ)ΕΙζ Α8ΙΑΝ
ΕΟΟΙ) οσΜΡΑΝΥ Ιστό έναντι
τιμήματος ευοώ 1.600.
ίΕτσι τελικά η εταιοία συμμετέχει με 100% στην εταιοεία
ΘΙζΙΝΟΟ ΗΟΙ¦Ι)ΙΝ88 ΗΜΙΤΕΙ), με έμμεση συμμετοχή 60%
μέσω τη; θυνατοΜήΕ τη;
ΕΑΡΟΟ ΕΕΑΙ)ΕΙζ Α8ΙΑΝ
ΕΟΟΙ) ΟΟΝ[ΡΑΝΥ Ετό και με
άμεση συμμετοχή 40%.
7 - - Ι' _Γ'ΓΤΤ|”|ἶΤΪ ῇ "' Ι "'ϊ!Γἑ
..η Η.
Σε εκδήλωση στην Εθνική Τοάπεξα παοουσιάσθηκε η νέα
ποωτοβουλία-ποοίό «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας», που σε
ποώτη φάση, ποοσφέοεται σε επιχειοήσεις οι οποίες συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε εφοδιαστικές αλυσίδες στον
κλάδο της ναυτιλίας.
ίΕνα εξειδικευμένο ανα
πτυξιακό εογαλείο χοημα- Αλυσίδα αξίας είναι το
τοδότησης που οτηοίξει και
ποοωθεί αλυσίδες αξίας στις
οποίες συμμετέχουν ελληνικές επιχειοήσεις, ποοωθεί η
Εθνική Τοάπεξα με τον διακοιτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ
Αλυσίδα Αξίας».
συνολο των αλληλένδετων
δοαστηοιοτήτων μέσω των
οποίων μία επιχείοηση ποοσθέτει αξία σε ένα ποοϊόν,
συμφωνα με σχετική ανακοίνωση.